Detektivski poslovi

Imate li želju baviti se detektivskim poslovima ili detektivskom djelatnošću, trebate ispunjavati određene uvjete, tek tad vam se izdaje detektivska iskaznica

Želite li steći odobrenje za obavljanje detektivskih poslova, zahtjev za izdavanje dopuštenja za obavljanje detektivskih poslova podnosite u Područnom uredu civilne zaštite, Službi za inspekcijske poslove/Odjelu inspekcije, prema mjestu prebivališta ili boravišta.
Odobrenje za obavljanje detektivske djelatnosti pravnim osobama i obrtima izdaje Ravnateljstvo civilne zaštite Ministarstva unutarnjih poslova.
 
Dopuštenje za obavljanje poslova privatnog detektiva
Da bi dobili dopuštenje za obavljanje poslova privatnog detektiva trebate imati:
 • prijavljeno prebivalište, odnosno odobren boravak u Republici Hrvatskoj
 • najmanje stručni naziv stručni pristupnik ili stručni prvostupnik
 • završen vježbenički staž u trajanju od dvanaest mjeseci
 • potvrdu o općoj zdravstvenoj sposobnosti
 • da niste pravomoćno osuđeni ili da se protiv vas ne vodi kazneni postupak za kazneno djelo za koje se progoni po službenoj dužnosti, osim za kazneno djelo izazivanja prometne nesreće iz nehaja, koja za posljedicu ima tjelesnu ozljedu ili materijalnu štetu, odnosno za istovjetno djelo u zemlji čiji ste državljanin ili u kojoj imate prebivalište
 • ocjenu nadležne policijske uprave o ispunjavanju sigurnosnih uvjeta
 • položen stručni ispit za privatnog detektiva
 • poznavati hrvatski jezik i latinično pismo.
Vježbenički staž nije potreban osobama s tri godine radnog iskustva na poslovima policijskog službenika, na vojno-policijskim poslovima Ministarstva obrane, poslovima državnog odvjetništva, pravosudnog policajca ili pripadnika sigurnosnih službi.
Uz naknadu za provedbu stručnog ispita, stručni ispit za privatnog detektiva se polaže pri povjerenstvu Ministarstva unutarnjih poslova u Zagrebu, Ilica 335.
Privatni detektiv koji ima odobrenje za obavljanje detektivskih poslova izdano od države članice Europske unije ili Europskog gospodarskog prostora, može u Republici Hrvatskoj obavljati detektivske poslove sukladno odredbama Zakona o privatnim detektivima.
 
Zahtjev za izdavanje detektivske iskaznice privatnog detektiva podnosi se Ministarstvu unutarnjih poslova, Ravnateljstvu civilne zaštite, Područnom uredu civilne zaštite, Službi za inspekcijske poslove/Odjelu inspekcije, prema mjestu prebivališta ili boravišta. 
 
Uvjeti i način obavljanja detektivske djelatnosti, prava i obveze privatnih detektiva te nadzor nad primjenom Zakona propisani su odredbama Zakona o privatnim detektivima. Informacije o uvjetima te postupku ishođenja odobrenja za obavljanje detektivske djelatnosti pravnih osoba i obrta te ishođenja dopuštenja za obavljanje poslova privatnog detektiva opisani su na internetskim stranicama Ministarstva unutarnjih poslova pod Detektivski poslovi.
 
E-detektivi: podnesite zahtjev putem sustava e-Građani
 
Građani zahtjeve vezane uz detektivske poslove i detektivsku djelatnost mogu ishoditi i elektroničkim putem.
 
Preko sustava e-Građani moguće je podnijeti zahtjev za:
 • izdavanje dopuštenja za obavljanje poslova privatnog detektiva
 • polaganje stručnog ispita
 • priznavanje inozemne stručne kvalifikacije
 • izdavanje odobrenja za obavljanje detektivske djelatnosti pravnim osobama ili obrtnicima. 
Usluga je dostupna na hrvatskom i engleskom jeziku, a mogu joj pristupiti osobe s područja RH koji imaju vjerodajnice razine autentifikacije 2 te strani državljani s EU/EEA vjerodajnicama.
 
Nakon predaje zahtjeva osoba dobije obavijest putem maila navedenog u zahtjevu o tijeku i završetku postupka.