Osnivanje društva

Postupak osnivanja društva možete značajno skratiti odlučite li koristiti usluge poduzetničkog servisa HITRO.HR

Za osnivanje trgovačkog društva - društva s ograničenom odgovornošću ili dioničkog društva - trebate slijediti niz koraka.
 

1. Odabir imena društva

Izbor imena društva obavlja se na šalterima poduzetničkog servisa HITRO.HR u poslovnicama Financijske agencije (Fina). Kako odabrati ime društva pročitajte u članku Izbor imena društva.

Popis poslovnica Fine sa šalterima HITRO.HR možete pronaći na njihovim stranicama 

HITRO.HR uredi.

2. Ovjera dokumenata

Kod javnog bilježnika potrebno je ovjeriti sljedeće dokumente: 
 • prijavu za upis u sudski registar (obrazac Po) 
 • osnivački akt - društveni ugovor (potpisan od strane svih osnivača) ili izjavu o osnivanju društva (ukoliko društvo osniva samo jedna osoba) 
 • izjavu članova ovlaštenih za zastupanje društva o prihvaćanju postavljanja
 • odluku o imenovanju članova uprave  
 • potpis direktora ili potpise članova uprave 
 • potpise članova nadzornog odbora (ako društvo ima nadzorni odbor)  
 • odluku o imenovanju prokurista društva i njegov potpis (ukoliko društvo ima prokurista) 
 • odluku o određivanju adrese društva.

Za to vam je potrebna osobna iskaznica ili putovnica (obvezna za strane državljane).

Obvezna je nazočnost svih osnivača i drugih osoba čije je potpise potrebno ovjeriti.

Trošak ovjere ovisi o visini temeljnoga kapitala i u prosjeku iznosi 331,81 eura. Sva dokumentacija na stranom jeziku mora biti prevedena od strane sudskog tumača.

Adresar ureda s kontaktima i radnim vremenom možete pronaći na stranicama Hrvatske javnobilježničke komore

Javnobilježnički uredi u Hrvatskoj.

3. Prijava u sudski registar 

Na šalteru HITRO.HR u Fini predajete prijavu za upis u sudski registar sa svim potrebnim prilozima, čime se pokreće postupak za upis u sudski registar pri trgovačkom sudu. Po upisu u sudski registar rješenje vam dostavlja trgovački sud.

4. Objava registracije trgovačkog društva 

Po donošenju rješenja o upisu u sudski registar, podaci o upisu objavljuju se bez odgađanja na internetskoj stranici na kojoj se nalazi registar.

5. Razvrstavanje po djelatnostima

Državnom zavodu za statistiku podnosi se zahtjev za razvrstavanjem po djelatnostima prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti te se dobiva matični broj i šifra djelatnosti u roku od 15 dana od dana primitka rješenja o upisu u sudski registar.

Zahtjevu se prilaže:
 • rješenje o upisu u sudski registar
 • tiskanica RPS-1 (kupuje se u prodavaonicama Narodnih novina)
 • kopija uplatnice o uplati upravne pristojbe (7,3 eura).
Obavijest o razvrstavanju poslovnog subjekta po Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti DZS-a dobit ćete na šalteru HITRO.HR u Fini.

6. Otvaranje bankovnog računa

Po dobivanju Obavijesti o razvrstavanju, na pultu HITRO.HR-a ili u banci možete otvoriti žiro račun. Na šalteru HITRO.HR možete otvoriti račun u onoj banci za koju Fina obavlja poslove otvaranja računa ili posreduje u obavljanju tih poslova.

Temeljni kapital (2.654,46 eura za društvo s ograničenom odgovornošću odnosno 26.544,56 eura za dioničko društvo) mora se položiti na račun kod banke, a potvrda o pologu mora se predati pri registraciji društva.

Poslovni subjekt može imati otvorene račune kod više banaka, prema svom izboru. Za otvaranje žiro računa trebate:
 • Izvadak iz sudskog registra ili Rješenje o upisu u sudski registar (priložiti presliku, izvornik dati na uvid). 
 • Obavijest o razvrstavanju Državnog zavoda za statistiku (priložiti presliku, izvornik dati na uvid)
 • osobnu iskaznicu.

7. Prijava na mirovinsko osiguranje (HZMO)

Prijava o početku poslovanja obveznika doprinosa (tiskanica M-11P) predaje se na šalteru Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili elektroničkim putem (obrazac eM-11P) u roku od 24 sata od početka poslovanja.

Prilikom predaje prijave M-11P/eM-11P potrebno je priložiti na uvid ili kao prilog elektroničkoj prijavi:
 • Obavijest o razvrstavanju Državnog zavoda za statistiku. 

Prijava o početku osiguranja (tiskanica M-1P) predaje se na šalteru Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili elektroničkim putem (obrazac eM-1P) najranije 8 dana prije početka rada, a najkasnije prije početka rada osiguranika.

Obveznici doprinosa dužni su uspostavljati prijavu u elektroničkom obliku (obrazac eM-1P) ako su obveznici obračunavanja i plaćanja doprinosa po osnovi rada za više od tri osiguranika. 

Prilikom predaje prijave M-1P/eM-1P nije potrebno priložiti popratnu dokumentaciju.

8. Prijava na zdravstveno osiguranje (HZZO)

Prijava o obvezniku uplate doprinosa (Tiskanica 1), Prijava na osnovno zdravstveno osiguranje za osiguranu osobu (Tiskanica 2) i Prijava na osnovno zdravstveno osiguranje člana obitelji (Tiskanica 3) predaju se na pultu Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje u Fini, u roku od 15 dana od dana početka poslovanja.

9. Prijava Poreznoj upravi

Nakon upisa u sudski registar i registar Državnog zavoda za statistiku potrebno je izvršiti prijavu društva u poreznoj upravi, nadležnoj prema sjedištu društva, radi upisa u registar obveznika poreza na dobit i PDV-a.

10. Odluka nadležnog upravnog tijela

Odluku nadležnog upravnog tijela (županijskog Ureda za gospodarstvo), kojom se utvrđuje udovoljavanje tehničkim, zdravstvenim, ekološkim i drugim uvjetima propisanim za obavljanje te ili tih djelatnosti, trebate dostaviti trgovačkom sudu.
 

Posredovanje HITRO.HR

Odlučite li se koristiti posredovanjem servisa HITRO.HR postupak osnivanja trgovačkog društva imat će samo četiri koraka. Više informacija na njihovim stranicama: 

e-Tvrtka 

Kako osnovati trgovačko društvo

Izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima i Zakona o sudskom registru koje su stupile na snagu 20. travnja 2019. omogućeno je osnivanje društva s ograničenom odgovornošću i jednostavnog društva s ograničenom odgovornošću na daljinu bez punomoćnika.
 
Prilikom osnivanja trgovačkog društva na daljinu bez punomoćnika koriste se elektronički obrasci koji su prilog Zakonu o trgovačkim društvima.
 
Prijava za upis podnosi se isključivo elektroničkim putem preko internetske stranice sudskog registra ili preko internetske stranice sudskog registra u sklopu sustava START, a odluke sud donosi u obliku elektroničke isprave potpisane naprednim elektroničkim potpisom.