Javna nabava

Javna nabava provodi se kroz Elektronički oglasnik javne nabave Republike Hrvatske (EOJN RH)

EOJN RH potencijalnim ponuditeljima omogućuje registraciju, uvid u dokumentacije o nabavi, preuzimanje istih, komunikaciju s naručiteljem (npr. Zahtjev za sudjelovanje, Zahtjev za pojašnjene), slanje ponude, Standardni obrazac europske jedinstvene dokumentacije o nabavi (ESPD-obrazac) i njegovo učitavanje, zaprimanje zahtjeva za pojašnjenjem, e-Žalbu, dostavu odluke o odabiru, dostavu odluke o neprihvaćanju ponude i dr.
 

Tko može sudjelovati u postupcima javne nabave?

 
Ponuditelji u otvorenom postupku mogu biti svi zainteresirani gospodarski subjekti. Temelje javne nabave čine načela unutarnjeg tržišta Europske unije kojima se uređuju sloboda kretanja robe, sloboda poslovnog nastana i sloboda pružanja usluga. U postupcima javne nabave mogu se stoga natjecati svi ponuditelji koji zadovoljavaju uvjete propisane dokumentacijom o nabavi.
 
Dokumentacijom o nabavi propisuju se kriteriji za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta i kriteriji za odabir ponude. Kriteriji za odabir gospodarskog subjekta mogu se odnositi na sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti, ekonomsku i financijsku sposobnosti, tehničku i stručnu sposobnost. Obvezno je isključenje gospodarskih subjekata iz postupaka javne nabave u slučaju njihove kažnjavanosti ili neplaćanja dospjelih obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje. Naručitelji mogu propisati i dodatne opravdane osnove za isključenje gospodarskih subjekata. Kriteriji za odabir ponude su različiti i ovise o predmetu nabave, ali u pravilu uvijek ih čini omjer cijene i kvalitete.
 
Korisni alati za naručitelje su i e-Certis te CPV. e-Certis je internetsko spremište potvrda, odnosno elektronički sustav Europske komisije koji sadržava bazu podataka o dokazima koji se dostavljaju u postupcima javne nabave te tijelima nadležnim za njihovo izdavanje u državama članicama. CPV (Common Procurement Vocabulary) je jedinstveni rječnik javne nabave, odnosno klasifikacijski sustav radi ujednačenja oznaka i opisa predmeta nabave. CPV se sastoji od glavnog i dodatnog rječnika. Glavna korist od CPV kodova je mogućnost identificiranja predmeta nabave u bilo kojoj EU/EPG državi, bez potrebe za prijevodom.
 

Ponuda

 
Ponuda je izjava volje ponuditelja, u pisanom obliku, da će isporučiti robu, pružiti usluge ili izvesti radove u skladu s uvjetima i zahtjevima iz dokumentacije o nabavi. Pri izradi ponude ponuditelj ne smije mijenjati ili nadopunjavati tekst dokumentacije o nabavi. Ponuda obvezuje ponuditelja do isteka roka njezine valjanosti, a na zahtjev naručitelja, ponuditelj može produžiti rok valjanosti svoje ponude. Svaka ponuda sadrži popunjeni ponudbeni list, uključujući uvez ponude (ako se ponuda dostavlja elektroničkim sredstvima komunikacije), popunjen troškovnik, popunjen ESPD-obrazac, jamstvo za ozbiljnost ponude (ako je traženo) i ostale dokumente tražene dokumentacijom o nabavi. Naručitelj može od gospodarskog subjekta zahtijevati jamstvo za ozbiljnost ponude, ali je obvezan u dokumentaciji o nabavi odrediti vrstu, sredstvo i uvjete jamstva. Pritom se ne može odrediti isključivo novčani polog kao jamstvo, ali on je uvijek dozvoljen kao sredstvo jamstva. Iznos jamstva ne smije biti više od 3% procijenjene vrijednosti predmeta nabave.
 
Ponuda se dostavlja putem EOJN RH, uz korisne upute.
 
Dijelove ponude kao što je jamstvo za ozbiljnost ponude i uzorak, koji ne mogu biti dostavljeni elektronički, ponuditelj obilježava nazivom i navodi ih u ponudi kao dio ponude koji se ne dostavlja elektroničkim putem, te ih se fizički dostavlja naručitelju. EOJN RH kriptira elektroničku ponudu na način da se onemogući uvid u ponudu prije isteka roka za dostavu ponuda. Ponuda dostavljena putem EOJN RH obvezuje ponuditelja u roku valjanosti ponude neovisno o tome je li elektronički potpisana ili nije. Ponuditelj može do isteka roka za dostavu ponuda mijenjati svoju ponudu ili od nje odustati. EOJN RH evidentira svaku pravodobno dostavljenu ponudu, njezinu izmjenu ili odustajanje od ponude prema redoslijedu zaprimanja u upisniku o zaprimanju ponuda. Dijelovi ponude koji se ne dostavljaju elektroničkim putem moraju biti dostavljeni prije isteka roka za dostavu ponude. U tom slučaju ponuda se smatra dostavljenom u trenutku dostave ponude putem EOJN RH.
 

Ocjenjivanje ponude i odabir ekonomski najpovoljnije ponude


Naručitelj u pravilu, provjerava ponudu sljedećim redom:
  • Je li dostavljeno jamstvo za ozbiljnost ponude, ako je traženo
  • Odsutnost osnova za isključenje gospodarskog subjekta
  • Ispunjavanje traženih kriterija za odabir gospodarskog subjekta
  • Ispunjavanje zahtjeva i uvjeta vezanih uz predmet nabave i tehničke specifikacije te ispunjenje ostalih zahtjeva, uvjeta i kriterija utvrđenih u obavijesti o nadmetanju te u dokumentaciji o nabavi
  • Računsku ispravnost ponude

Ako su tijekom pregleda i ocjene ponude određene informacije ili dokumentacija nepotpune ili pogrešne ili se takvima čine ili ako nedostaju određeni dokumenti, naručitelj može, poštujući načelo jednakog tretmana i transparentnosti, zahtijevati od dotičnih gospodarskih subjekata da dopune, razjasne, upotpune ili dostave nužne informacije ili dokumentaciju u primjerenom roku, a ne kraćem od pet dana. Međutim, ponudbeni list, troškovnik i jamstvo za ozbiljnost ponude ne smatraju se određenim dokumentima koji nedostaju te naručitelj ne smije zatražiti ponuditelja da iste dostavi tijekom pregleda i ocjene ponuda.
 
Nakon pregleda i ocjene ponuda, valjane ponude rangiraju se prema kriteriju za odabir ponude. Naručitelj na temelju kriterija za odabir ponude odabire ponudu ponuditelja koji je podni ekonomski najpovoljniju ponudu te izrađuje odgovarajući zapisnik u pisanom obliku. Naručitelj prije donošenja odluke u postupku javne nabave može tražiti dostavu ažuriranih popratnih dokumenata, dok je u postupcima nabave velike vrijednosti to obvezan. Ažurirani popratni dokument je svaki dokument u kojem su sadržani važeći podaci koji odgovaraju stvarnom činjeničnom stanju u trenutku dostave naručitelju te dokazuju ono što je gospodarski subjekt naveo u ESPD-obrascu.
 
Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda dostavlja se javnom objavom u EOJN RH u prilogu odluke o odabiru ili poništenju. Naručitelj je obvezan obrazložiti svaku odluku.
 
Odluka o odabiru donosi se u roku od 90 dana od isteka roka za dostavu ponuda, osim ako je drugačije propisano dokumentacijom o nabavi. Odluku o odabiru ili poništenju naručitelj je dužan dostaviti svim sudionicima putem EOJN RH, neposredno svakom pojedinom sudioniku ili javnom objavom.
 

e-Žalba - pravna zaštita u postupcima javne nabave

 
Žalbene postupke u javnoj nabavi provodi Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave (DKOM), čije su odluke javne. Protiv rješenja se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Visokom upravnom sudu Republike Hrvatske.
 
Pravo na žalbu ima svaki gospodarski subjekt koji ima ili je imao pravni interes za dobivanje određenog ugovora o javnoj nabavi i koji je pretrpio ili bi mogao pretrpjeti štetu od navedenog kršenja subjektivnih prava.
 
Žalbeni postupak vodi se na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu. Žalba se dostavlja neposredno putem sustava e-Žalba u EOJN RH, uz uplaćenu naknadu za pokretanje žalbenog postupka. Žalitelj je obvezan platiti naknadu za pokretanje žalbenog postupka u iznosu od:
1. 1.320,00 € za procijenjenu vrijednost nabave do 265.440,00 €
2. 0,5% procijenjene vrijednosti nabave za procijenjenu vrijednost nabave od 265.440,01 € do 13.272.000,00 €
3. 66.360,00 € za procijenjenu vrijednost nabave veću od 13.272.000,00 €.
 
Napomena: Iznosi naknada za pokretanje žalbenih postupaka, u kojima su navedeni iznosi u eurima, primjenjuju se s danom 1. siječnja 2023. godine, odnosno na dan uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj.