Poduzetnička infrastruktura

Poduzetnička infrastruktura u Republici Hrvatskoj obuhvaća poduzetničke zone i poduzetničke potporne institucije u kojima se poduzetničke aktivnosti obavljaju u uvjetima visoke infrastrukturne opremljenosti

Osnovna pitanja uređenja sustava poduzetničke infrastrukture sadržana su u Zakonu o unapređenju poduzetničke infrastrukture koji, između ostaloga, propisuje i osnivanje Jedinstvenog registra poduzetničke infrastrukture, kao sistematizirane baze podataka koja se vodi u Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja. U cilju olakšavanja postupka upisa u Registar, donesen je i Naputak o Jedinstvenom registru poduzetničke infrastrukture.
 
Svrha zakonodavnog okvira je definirati poduzetničku infrastrukturu, vrste i kategorije poduzetničkih zona i poduzetničkih potpornih institucija kako bi se poduzetnicima omogućilo pokretanje i obavljanje aktivnosti unutar poduzetničke infrastrukture, kako u fazi pokretanja poslovanja, tako i u fazi rasta i razvoja. 

Poduzetničke zone 

Poduzetničke zone su infrastrukturno opremljena područja definirana prostornim planovima za poslovnu i/ili proizvodnu namjenu u kojima se obavljaju poduzetničke, odnosno gospodarske aktivnosti. Osnovna karakteristika poduzetničkih zona je zajedničko korištenje infrastrukturno opremljenog i organiziranog prostora od strane poduzetnika kojima se poslovanjem unutar poduzetničke zone omogućuje racionalizacija poslovanja i korištenje raspoloživih resursa poduzetničke zone zajedno s ostalim korisnicima poduzetničke zone.
 
Posebna potkategorija poduzetničkih zona su slobodne zone osnovane temeljem odluka Vlade Republike Hrvatske sukladno odredbama Zakona o slobodnim zonama kojim se regulira osnivanje, upravljanje i poslovanje slobodnih zona u Republici Hrvatskoj. 

Poduzetničke potporne institucije 

Poduzetničke potporne institucije su pravni subjekti usmjereni na stvaranje kvalitetnog, korisnički orijentiranog poduzetničkog okruženja u Republici Hrvatskoj koji provode programe usmjerene na razvoj poduzetništva.
 
Kategorije poduzetničkih potpornih institucija:

Razvojne agencije (lokalne, županijske ili za određene djelatnosti) zadužene su za operativno provođenje mjera za razvoj gospodarstva i poduzetništva, poticanje i privlačenje investicija te iniciranje i realizaciju projekata poticanja gospodarskog razvitka i poduzetništva, objedinjavajući rad gospodarskih subjekata, lokalnih i regionalnih poduzetničkih institucija, te visokoobrazovnih institucija i centara znanja.
 
Poduzetnički centri zaduženi su za operativno provođenje mjera za razvoj i poticanje poduzetništva na lokalnom i/ili širem području (županija, regija) i predstavljaju središta stručne i edukativne pomoći poduzetnicima radi razvoja poduzetništva u svojim sredinama. Posebna potkategorija poduzetničkih centara su digitalni inovacijski centri koji pružaju podršku poduzetnicima u procesu digitalizacije poslovanja, digitalne transformacije i razvoju digitalnih vještina te u posredovanju između pružatelja usluga u području novih tehnologija i korisnika.
 
Poslovni inkubatori (poduzetnički ili za nove tehnologije) zaduženi su za pomoć i podršku poduzetnicima u ranoj fazi razvoja poduzetničkih projekata te pružaju stručnu, tehničku i edukativnu pomoć za pokretanje poduzetničkih projekata i poduzeća te njihov brz i održiv razvoj.
 
Poduzetnički akceleratori zaduženi su za pružanje podrške poduzetnicima u post-inkubacijskoj fazi, odnosno u fazi razvoja i širenja poslovanja na domaćem i stranom tržištu.
 
Poslovni parkovi raspolažu fizičkim prostorima, zemljištem i resursima za smještaj malih, srednjih i velikih poduzetnika na komercijalnoj osnovi, s posebnim fokusom na privlačenje domaćih i inozemnih investicija.
 
Znanstveno-tehnološki parkovi osnivaju se radi komercijalizacije znanstvenih rezultata i poticanja suradnje znanstvenika i gospodarstvenika.
 
Centri kompetencije provode istraživačke projekte razvojnog ili proizvodnog karaktera i razvijaju kompetencije u pojedinim područjima te s kojim drugi poslovni subjekti mogu ugovoriti usluge istraživanja i razvoja u svrhu jačanja pojedinih industrijskih grana.
 
Sve upite vezane uz poduzetničku infrastrukturu možete poslati Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja na javnost@mingor.hr.