Turizam

Prijava i odjava turista

Sve turiste obvezni ste u roku od 24 sata od dolaska prijaviti u sustav eVisitor

Razvrstavanje i kategorizacija ugostiteljskih i turističkih objekata, objekata u domaćinstvu i objekata na OPG-u

Za otkazivanje ugovora o radu poslodavac mora imati opravdan razlog, a valjanost otkaza možete osporavati pred sudom

Turistička inspekcija

Turističkoj inspekciji možete prijaviti sve nepravilnosti u obavljanju ugostiteljske djelatnosti i pružanju ugostiteljskih usluga i/ili usluga u turizmu

Prijava posade i putnika na plovilima

Ako se bavite iznajmljivanjem jahti i brodica, posadu i putnike možete prijaviti putem internetske aplikacije e-Crew

Portal eTurizam

Portal eTurizam je integrirani informacijski sustav koji svim građanima pruža javne eUsluge u turizmu