Turistička inspekcija

Turističkoj inspekciji možete prijaviti sve nepravilnosti u obavljanju ugostiteljske djelatnosti i pružanju ugostiteljskih usluga i/ili usluga u turizmu

Turistička inspekcija obavlja inspekcijski nadzor nad primjenom zakona i drugih propisa kojima se uređuju način i uvjeti pod kojima pravne i fizičke osobe obavljaju ugostiteljsku djelatnost ili pružaju ugostiteljske usluge i/ili pružaju usluge u turizmu, te prijavu i odjavu boravka turista, kao i obračun, naplatu i uplatu boravišne, odnosno turističke pristojbe. Turistička inspekcija obavlja i inspekcijski nadzor nad neregistriranim pružanjem ugostiteljskih usluga i usluga u turizmu.

Turistička inspekcija, također, obavlja inspekcijski nadzor provedbe i drugih propisa kada je to propisano posebnim zakonom, kao što je to primjerice i Zakon o ograničenju uporabe duhanskih i srodnih proizvoda kojeg turistički inspektori kontroliraju kod pružatelja ugostiteljskih i turističkih usluga.

Turističkoj inspekciji možete prijaviti i sve nepravilnosti vezane uz neregistrirano pružanje ugostiteljskih usluga i usluga u turizmu.

Od 1. travnja 2019. godine, stupanjem na snagu Zakona o Državnom inspektoratu, Turistička inspekcija obavlja inspekcijski nadzor i nad neregistriranim obavljanjem ugostiteljske djelatnosti ili neregistriranim pružanjem ugostiteljskih usluga, kao i neregistriranim pružanjem usluga u turizmu.
U slučaju da turistički inspektor u izvidnim radnjama ili tijekom inspekcijskog nadzora utvrdi postojanje osnovane sumnje da se u stanu ili drugom prostoru obavlja djelatnost ili pružaju usluge koje nisu obuhvaćene rješenjem odnosno odobrenjem nadležnog tijela, a nadzirana osoba ne dopusti inspektoru obavljanje inspekcijskog nadzora u tom prostoru, inspektor će, ako postoji opasnost od odgode, zatražiti od nadležnog prekršajnog suda da po žurnom postupku izda pisani nalog za pretragu stana ili drugog prostora, u kojoj sudjeluje inspektor.
 

Uvjeti u poslovanju pravnih i fizičkih osoba koje nadzire turistička inspekcija i zaštita korisnika usluga

S ciljem podizanja kvalitete u poslovanju ugostitelja i pružatelja ugostiteljskih usluga i usluga u turizmu, kao i smanjenja broja prekršaja u poslovanju pravnih i fizičkih osoba čije poslovanje kontrolira Turistička inspekcija, izrađen je vodič za ugostitelje i pružatelje ugostiteljskih usluga i usluga u turizmu. Vodič ukazuje i na prava koja imaju korisnici ugostiteljskih usluga i usluga u turizmu.

Vodič za ugostitelje i pružatelje ugostiteljskih usluga i usluga u turizmu te za korisnike tih usluga
 

Sadržaj prijave Turističkoj inspekciji

Turistička inspekcija koristi kao povod za obavljanje inspekcijskog nadzora i zaprimljene predstavke u kojima su navedeni podaci o prijavitelju, a kojima se sadržajno ukazuje na postupanja protivna propisima iz djelokruga nadležnosti turističke inspekcije.
Kako bi turistički inspektori mogli učinkovitije obaviti inspekcijski nadzor po prijavi, prijava mora sadržavati minimalno sljedeće podatke:
  • ime i prezime te adresu stanovanja podnositelja prijave
  • osnovne podatke o ugostiteljskom i/ili turističkom objektu/subjektu na čije se nezakonitosti u radu ukazuje (naziv/ime i prezime, adresa objekta/subjekta)
  • činjenični opis nezakonitosti koja se prijavljuje.


Zaštita identiteta podnositelja

Turistički inspektor je dužan u obavljanju inspekcijskih poslova čuvati identitet podnositelja predstavke, osim kada je zbog potrebe vođenja inspekcijskog postupka identitet podnositelja predstavke bitan, a podnositelj je dao pisani pristanak (privolu) da se njegov identitet ne čuva (primjerice, kada se predstavka odnosi na povrat više naplaćene usluge ili djelomično, odnosno nepotpuno ispunjenje obveza turističke agencije koje se odnose ne paket-aranžman/izlet).

Turistički inspektor je dužan kao inspekcijsku tajnu čuvati i sve osobne i druge povjerljive podatke koje sazna u obavljanju svoje dužnosti u skladu s propisima kojima se regulira zaštita i tajnost podataka.
 

Pokretanje inspekcijskog postupka turističkog inspektora

Inspektor provodi inspekcijski nadzor i pokreće postupak po službenoj dužnosti.

Ukoliko turistički inspektor obavi inspekcijski nadzor povodom zaprimljene predstavke, obavijestiti će podnositelja u pisanom obliku o utvrđenom činjeničnom stanju i poduzetim mjerama.

Ukoliko turistički inspektor nije nadležan za postupanje po zaprimljenoj predstavci, istu će dostaviti stvarno nadležnom tijelu državne uprave i o tome pisano obavijestiti podnositelja prijave.

Ukoliko podnositelj predstavke ponovno podnese predstavku koja u odnosu na prethodno podnesenu ne sadrži nove odlučne činjenice, okolnosti ili dokaze u odnosu na one koje su već utvrđivane, podnositelja će obavijestiti da je postupljeno po predstavci.
 

Prijave usluživanja jela, pića i napitaka

Zakonom o ugostiteljskoj djelatnosti (čl. 6. st. 1. t. 5.), propisana je obveza prijave pripremanja i usluživanja jela, pića i napitaka, koje organiziraju dobrovoljna vatrogasna društva za svoje članove, članove drugih vatrogasnih organizacija te građane, u svojim poslovnim prostorijama i prostorima, za vrijeme održavanja vatrogasnih natjecanja, obilježavanja obljetnica i ostalih vatrogasnih manifestacija, u službu Turističke inspekcije Državnog inspektorata, prema svom sjedištu, najkasnije tri dana prije početka održavanja navedenih događaja, dostavljanjem obrasca OB-T-I (dobrovoljna vatrogasna društva). 
 

Prijava Turističkoj inspekciji

Prijavu možete podnijeti na adresu: Državni inspektorat, Šubićeva 29, 10 000 Zagreb ili putem Prijave.
 
Podnositelja prijave o utvrđenom činjeničnim stanju i poduzetim mjerama obavijestit će se pisanim putem najkasnije 30 dana od dana utvrđenja činjenica.