Registar stvarnih vlasnika

Nova e-usluga upisa podataka u Registar stvarnih vlasnika omogućuje ovlaštenim osobama upis podataka u Registar vlasnika, a javnosti besplatan uvidu podatke o fizičkim osobama stvarnim vlasnicima konkretnog pravnog subjekta

Usluga upisa podataka u Registar stvarnih vlasnika
 
Usluga omogućuje ovlaštenim osobama upis podataka u Registar stvarnih vlasnika koji je središnja elektronička baza podataka u kojoj se nalaze podaci o fizičkim osobama stvarnim vlasnicima pravnih subjekata osnovanih na području Republike Hrvatske.
 
Stvarnim vlasnikom smatra se svaka fizička osoba (ili osobe) koja kontrolira pravnu osobu preko vlasništva nad dionicama, poslovnim udjelima ili pravom glasa, odnosno svaka fizička osoba (osobe) koja ima kontrolni položaj u upravljanju imovinom preko drugih sredstava.
 
Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (Zakon) propisuje obvezu:
 • trgovačkim društvima,
 • podružnicama stranih trgovačkih društava,
 • udrugama,
 • zakladama,
 • ustanovama,
 • te trustu i s trustom izjednačenom subjektu stranog prava (ako upravitelj ili osnivač trusta ima prebivalište ili sjedište u Republici Hrvatskoj, ili ako u ime trusta stječe nekretnine ili uspostavlja poslovni odnos s obveznikom iz članka 9. Zakona),
da u roku od 30 dana od osnivanja u Registar stvarnih vlasnika izvrše upis podataka o fizičkim osobama stvarnim vlasnicima.
 
Od obveze upisa podataka o stvarnim vlasnicima izuzeti su oni pravni subjekti kojima je jedini osnivač Republika Hrvatska ili jedinica lokalne i područne (regionalne uprave), te dionička društva koja kotiraju na uređenom tržištu vrijednosnih papira.
 
Usluga uvida u Registar stvarnih vlasnika
 
Usluga omogućuje javnosti besplatan uvid u podatke o fizičkim osobama stvarnim vlasnicima konkretnog pravnog subjekta koji je obveznik upisa podataka u Registar stvarnih vlasnika.
Omogućena je pretraga podataka po OIB-u pravnog subjekta ili po nazivu pravnog subjekta, nakon čega se prikazuju javno dostupni podaci o stvarnom vlasniku (stvarnim vlasnicima).
 
Javno su dostupni sljedeći podaci o fizičkim osobama stvarnim vlasnicima konkretnog pravnog subjekta:
 • ime i prezime
 • država prebivališta
 • mjesec i godina rođenja
 • državljanstvo i
 • priroda i opseg stvarnog vlasništva.