e-Autoškole

Usluga omogućava pravnim osobama i fizičkim osobama - obrtnicima predaju zahtjeva za otvaranjem nove autoškole ili promjenu već upisanih podataka u registru autoškola

Usluga omogućava pravnim osobama i obrtnicima predaju zahtjeva za:
 
1. Početak rada nove autoškole
 
Pravne osobe i fizičke osobe - obrtnici koje za to ovlasti i upiše u registar autoškola Ministarstvo unutarnjih poslova, nakon što ovlaštena stručna organizacija neposrednim očevidom utvrdi da ispunjavaju uvjete i minimalne standarde utvrđene Zakonom o sigurnosti prometa na cestama i podzakonskim aktima koji iz njega proizlaze, ovlaštene su obavljati djelatnost osposobljavanja kandidata za vozače.
Odobrenje se izdaje u skladu s Pravilnikom o minimalnim standardima za rad autoškola, te se ne može prenijeti na druge subjekte.
 
Za provedbu djelatnosti osposobljavanja kandidata za vozače, a kako bi joj bilo izdano odobrenje, autoškola mora imati:
  • instruktora vožnje te stručnog voditelja autoškole i predavača nastavnog predmeta Prometni propisi i sigurnosna pravila, koji mogu osposobljavati kandidate za vozače i kao instruktori vožnje,
  • propisno opremljenu učionicu, uredski prostor za prijem kandidata i rad voditelja autoškole,
  • propisno opremljeno i označeno prometno vježbalište za osposobljavanje kandidata za vozače onih kategorija vozila za koje autoškola ima ovlaštenja od najmanje 510 m2 (najmanje duljine 60 i širine 8,5 metara), udaljeno najviše 10 km cestom od autoškole, i pomoćne prostore koji omogućuju nesmetano osposobljavanje kandidata i obavljanje djelatnosti, u vlasništvu ili zakupu,
  • najmanje po jedno tehnički ispravno vozilo one kategorije za koju se obavlja osposobljavanje u vlasništvu, leasingu ili najmu, opremljeno za osposobljavanje kandidata za vozače AM, A1, A2, A i B kategorije do 10 godina starosti, priključno vozilo do 20 godina starosti, a za ostale kategorije vozilo do 15 godina starosti,
  • nastavna sredstva i pomagala, informatičku opremu i program za realizaciju sadržaja nastavnog predmeta Prometni propisi i sigurnosna pravila te računalnu opremu za ostvarivanje informatičke povezanosti s ovlaštenom stručnom organizacijom.

2. Dopune kategorija
 
Izdavanje novog odobrenja zbog proširenja djelatnosti osposobljavanja kandidata za vozače neke od kategorija za koju nije dano odobrenje, odnosno za koju još nisu utvrđeni uvjeti za osposobljavanje 
 
3. Odustajanje od kategorija

Izdavanje novog odobrenja zbog odustajanja od osposobljavanja kandidata za vozače neke od kategorija za koju se posjeduje odobrenje

4. Promjene sjedišta pravne ili fizičke osobe - obrtnika

Izdavanje novog odobrenja zbog promjene sjedišta nositelja odobrenja za osposobljavanje kandidata za vozače

5. Promjene sjedišta autoškole
 
Izdavanje novog odobrenja zbog promjene sjedišta autoškole u neki novi prostor za koji nisu utvrđeni uvjeti za osposobljavanje

6. Promjene ureda ili učionice ili prometnog vježbališta
 
Izdavanje novog odobrenja zbog promjene ureda ili učionice autoškole, ili lokacije prometnog vježbališta u ili na neki novi prostor za koji nisu utvrđeni uvjeti za osposobljavanje

7. Promjene naziva pravne osobe ili autoškole
 
Izdavanje novog odobrenja zbog promjene naziva nositelja ovlaštenja ili naziva autoškole
 
8. Promjene naziva ulice ili kućnog broja
 
Izdavanje novog odobrenja zbog promjene naziva ulice ili kućnog broja nositelja ovlaštenja ili promjene naziva ulice ili kućnog broja autoškole

9. Brisanja iz registra autoškola
 
Izdavanje rješenja kojim se postojeća autoškola briše iz registra autoškola
 
NAPOMENA: Postupak za situacije navedene pod točkama od 2. do 9. jednak je kao i za otvaranje nove autoškole, samo što se pregledava i uspoređuje dokumentacija sa stvarnim stanjem u vezi onoga što se traži. Drugim riječima, na temelju zahtjeva, Ministarstvo će od ovlaštene stručne organizacije zatražiti provođenje očevida u svrhu utvrđivanja propisanih minimalnih standarda koje mora ispunjavati podnositelj zahtjeva. Nakon što se neposrednim očevidom utvrdi da je autoškola ispunila sve propisane minimalne standarde, Ministarstvo će podnositelju zahtjeva izdati odobrenje za rad i upisati autoškolu u registar autoškola.
 

1. Potrebni dokumenti koji se prilažu zahtjevu radi početka rada nove autoškole

- zahtjev
- rješenje Trgovačkog suda ili izvod iz sudskog registra, ili rješenje o početku rada obrta (obrtnicu) ili za udruge građana rješenje o upisu u registar udruga s upisanom djelatnosti osposobljavanja kandidata za vozača,
- dokaz o stručnoj osposobljenosti djelatnika (važeća vozačka dozvola određene kategorije, dozvola instruktora vožnje određene kategorije, dozvola stručnog voditelja i predavača),
- dokaz o vlasništvu ili ugovor o zakupu propisno opremljene učionice, s tlocrtom učionice u mjerilu i dokazom o ispunjavanju uvjeta zaštite na radu propisanih posebnim propisom,
- dokaz o vlasništvu ili ugovor o zakupu uredskog prostora za prijem kandidata za vozače i rad stručnog voditelja autoškole s dokazom o ispunjavanju uvjeta zaštite na radu propisanih posebnim propisom,
- dokaz o vlasništvu, ugovor o zakupu ili druga dokumentacija kojom se dokazuje pravo korištenja cjelokupne površine prometnog vježbališta od najmanje 510 m2 (najmanje duljine 60 i širine 8,5 metara) s tlocrtom vježbališta i opisom ucrtanih prometno-tehničkih elemenata za kategorije za koje će autoškola osposobljavati kandidate,
- dokaz o vlasništvu vozila ili ugovor o leasingu ili najmu propisno opremljenih vozila za kategorije vozila za koje autoškola podnosi zahtjev za izdavanje ovlaštenja za osposobljavanje kandidata za vozače i pripadajućom dokumentacijom (preslika važeće prometne dozvole, kartona periodičnih pregleda vozila i potvrde o ispitivanju vozila),
- dokaz o posjedovanju nastavnih sredstava, pomagala i opreme za nastavu iz nastavnog predmeta Prometni propisi i sigurnosna pravila
- dokaz o posjedovanju računalnog programa za realizaciju nastave iz nastavnog predmeta Prometni propisi i sigurnosna pravila
- dokaz o vlasništvu računalne opreme za ostvarivanje informatičke povezanosti s ovlaštenom stručnom organizacijom
- dokaz o uplati upravne pristojbe u iznosu od 278,72 € za izdavanje odobrenja za osposobljavanje kandidata za vozače i upisa u registar autoškola, Državni proračun HR1210010051863000160, model: HR64, poziv na broj: 5002-713-OIB
- dokaz o uplati propisane naknade u iznosu od 199,09 € za utvrđivanje uvjeta rada autoškole, Hrvatski autoklub HR1523600001101244010, model: HR05, poziv na broj: 1112

2. Potrebni dokumenti koji se prilažu zahtjevu radi dopune kategorija

- zahtjev
- rješenje Trgovačkog suda ili izvod iz sudskog registra, ili rješenje o početku rada obrta (obrtnicu) ili za udruge građana rješenje o upisu u registar udruga s upisanom djelatnosti osposobljavanja kandidata za vozača,
- dokaz o stručnoj osposobljenosti djelatnika (važeća vozačka dozvola određene kategorije, dozvola instruktora vožnje određene kategorije, dozvola stručnog voditelja i predavača),
- dokaz o vlasništvu, ugovor o zakupu ili druga dokumentacija kojom se dokazuje pravo korištenja cjelokupne površine prometnog vježbališta od najmanje 510 m2 (najmanje duljine 60 i širine 8,5 metara) s tlocrtom vježbališta i opisom ucrtanih prometno-tehničkih elemenata za kategorije za koje će autoškola osposobljavati kandidate,
- dokaz o vlasništvu vozila ili ugovor o leasingu ili najmu propisno opremljenih vozila za kategorije vozila za koje autoškola podnosi zahtjev za izdavanje ovlaštenja za osposobljavanje kandidata za vozače i pripadajućom dokumentacijom (preslika važeće prometne dozvole, kartona periodičnih pregleda vozila i potvrde o ispitivanju vozila),
- dokaz o posjedovanju nastavnih sredstava, pomagala i opreme za nastavu iz nastavnog predmeta Prometni propisi i sigurnosna pravila
- dokaz o uplati upravne pristojbe u iznosu od 278,72 € za izdavanje odobrenja za osposobljavanje kandidata za vozače i upisa u registar autoškola, Državni proračun HR1210010051863000160, model: HR64, poziv na broj: 5002-713-OIB
- dokaz o uplati propisane naknade u iznosu od 149,30 € za utvrđivanje promjene uvjeta rada autoškole, Hrvatski autoklub HR1523600001101244010, model: HR05, poziv na broj: 1112

3. Potrebni dokumenti koji se prilažu zahtjevu radi odustanka od kategorija

- zahtjev
- dokaz o uplati propisane naknade u iznosu od 24,89 € za utvrđivanje promjene statusa, Hrvatski autoklub HR1523600001101244010, model: HR05, poziv na broj: 1112 

4. Potrebni dokumenti koji se prilažu zahtjevu radi promjene sjedišta pravne ili fizičke osobe obrtnika

- zahtjev
- rješenje Trgovačkog suda ili izvod iz sudskog registra, ili rješenje o početku rada obrta (obrtnicu) ili za udruge građana rješenje o upisu u registar udruga s upisanom djelatnosti osposobljavanja kandidata za vozača,
- dokaz o uplati propisane naknade u iznosu od 24,89 € za utvrđivanje promjene sjedišta, Hrvatski autoklub HR1523600001101244010, model: HR05, poziv na broj: 1112

5. Potrebni dokumenti koji se prilažu zahtjevu radi promjene sjedišta autoškole (preseljenje)

- zahtjev
- rješenje Trgovačkog suda ili izvod iz sudskog registra, ili rješenje o početku rada obrta (obrtnicu) ili za udruge građana rješenje o upisu u registar udruga s upisanom djelatnosti osposobljavanja kandidata za vozača,
- dokaz o vlasništvu ili ugovor o zakupu propisno opremljene učionice, s tlocrtom učionice u mjerilu i dokazom o ispunjavanju uvjeta zaštite na radu propisanih posebnim propisom,
- dokaz o vlasništvu ili ugovor o zakupu uredskog prostora za prijem kandidata za vozače i rad stručnog voditelja autoškole s dokazom o ispunjavanju uvjeta zaštite na radu propisanih posebnim propisom,
- dokaz o uplati upravne pristojbe u iznosu od 278,72 € za izdavanje odobrenja za osposobljavanje kandidata za vozače i upisa u registar autoškola, Državni proračun HR1210010051863000160, model: HR64, poziv na broj: 5002-713-OIB
- dokaz o uplati propisane naknade u iznosu od 149,30 € za utvrđivanje promjene sjedišta autoškole, Hrvatski autoklub HR1523600001101244010, model: HR05, poziv na broj: 1112

6. Potrebni dokumenti koji se prilažu zahtjevu radi promjene ureda ili učionice ili prometnog vježbališta

- zahtjev
- rješenje Trgovačkog suda ili izvod iz sudskog registra, ili rješenje o početku rada obrta (obrtnicu) ili za udruge građana rješenje o upisu u registar udruga s upisanom djelatnosti osposobljavanja kandidata za vozača,
- dokaz o vlasništvu ili ugovor o zakupu propisno opremljene učionice, s tlocrtom učionice u mjerilu i dokazom o ispunjavanju uvjeta zaštite na radu propisanih posebnim propisom,
ili
- dokaz o vlasništvu ili ugovor o zakupu uredskog prostora za prijem kandidata za vozače i rad stručnog voditelja autoškole s dokazom o ispunjavanju uvjeta zaštite na radu propisanih posebnim propisom,
ili
- dokaz o vlasništvu, ugovor o zakupu ili druga dokumentacija kojom se dokazuje pravo korištenja cjelokupne površine prometnog vježbališta od najmanje 510 m2 (najmanje duljine 60 i širine 8,5 metara) s tlocrtom vježbališta i opisom ucrtanih prometno-tehničkih elemenata za kategorije za koje će autoškola osposobljavati kandidate,
- dokaz o uplati upravne pristojbe u iznosu od 278,72 € za izdavanje odobrenja za osposobljavanje kandidata za vozače i upisa u registar autoškola, Državni proračun HR1210010051863000160, model: HR64, poziv na broj: 5002-713-OIB
- dokaz o uplati propisane naknade u iznosu od 149,30 € za utvrđivanje promjene uvjeta rada autoškole, Hrvatski autoklub HR1523600001101244010, model: HR05, poziv na broj: 1112

7. Potrebni dokumenti koji se prilažu zahtjevu radi promjene naziva pravne osobe ili autoškole

- zahtjev
- rješenje Trgovačkog suda ili izvod iz sudskog registra, ili rješenje o početku rada obrta (obrtnicu) ili za udruge građana rješenje o upisu u registar udruga s upisanom djelatnosti osposobljavanja kandidata za vozača,
- dokaz o uplati propisane naknade u iznosu od 24,89 € za utvrđivanje promjene naziva, Hrvatski autoklub HR1523600001101244010, model: HR05, poziv na broj: 1112

8. Potrebni dokumenti koji se prilažu zahtjevu radi promjene naziva ulice ili kućnog broja

- zahtjev
- rješenje Trgovačkog suda ili izvod iz sudskog registra, ili rješenje o početku rada obrta (obrtnicu) ili za udruge građana rješenje o upisu u registar udruga s upisanom djelatnosti osposobljavanja kandidata za vozača,

9. Potrebni dokumenti koji se prilažu zahtjevu radi brisanja iz registra autoškola

- zahtjev