Priznavanje stručnih kvalifikacija u Hrvatskoj

Saznajte više o opcijama priznavanja stručnih kvalifikacija u Hrvatskoj

Prva opcija - SLOBODA PREKOGRANIČNOG PRUŽANJA USLUGA
 
Ukoliko već imate registraciju poslovnog nastana u drugoj državi EU-a/EGP-a, omogućena vam je sloboda pružanja usluga na povremenoj i privremenoj osnovi, bez obveze registracije poslovnog nastana u Hrvatskoj.
 
U tom slučaju, šalje se e-poštom izjava nadležnom tijelu putem kojega su propisani specifični sektorski uvjeti za djelatnosti u području usluga i profesija u Hrvatskoj.
 
U navedenom slučaju ne provodi se priznavanje inozemne stručne kvalifikacije (osim ako je provjera iznimno propisana prije prvog pružanja usluga).
 
 
Druga opcija - SLOBODA POSLOVNOG NASTANA
 
Omogućeno vam je pružanje usluga i na trajnoj osnovi, uz registraciju poslovnog nastana u Hrvatskoj.
 
S obzir da je u tom slučaju obvezno je priznavanje kvalifikacije, na predviđenu e-poštu nadležnom tijelu dostavlja se potpisana, fotografirana ili skenirana dokumentacija (bez pečata).
 
Postoje dva sustava priznavanja kvalifikacija:
 
  1. Automatski sustav znači da svugdje unutar EU-a postoji minimalni usklađeni sadržaj obrazovanja koji vrijedi za sedam profesija: doktore medicine, medicinske sestre/medicinske tehničare za djelatnost opće zdravstvene njege, doktore dentalne medicine, primalje, magistre farmacije, veterinare i arhitekte.
  1. Opći sustav znači da osoba mora dokazati odgovarajuće obrazovanje te dodatna znanja, vještine i radno iskustvo, a nerijetko i poznavanja jezika.
 
Detaljnije informacije o navedenom sadrže konkretni uvjeti za djelatnosti.
 
Prilikom priznavanja postoji razlika između obrazovne i stručne kvalifikacije:
 
  1. Obrazovna kvalifikacija podrazumijeva formalni naziv za određenu razinu stečenih znanja, vještina i kompetencija koji se dokazuje inozemnom školskom svjedodžbom, diplomom i drugom javnom ispravom koje izdaje nadležna ustanova. Dakle, obrazovna kvalifikacija je kvalifikacija koja se stječe po završetku formalnog obrazovanja, a koja se dokazuje diplomom, svjedodžbom ili drugom javnom ispravom koju je izdala nadležna obrazovna ustanova.
 
Ukoliko posjedujete isključivo obrazovnu kvalifikaciju stečenu u inozemstvu (svjedodžbu ili diplomu), trebate se za priznavanje visokoškolske kvalifikacije javiti Agenciji za znanost i visoko obrazovanje, a za priznavanje srednjoškolskih kvalifikacija Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.
 
  1. Stručna kvalifikacija, osim obrazovne kvalifikacije kao temeljnog uvjeta, podrazumijeva i određenu nadogradnju znanja i vještina nakon formalnog obrazovanja, može primjerice biti stjecanje određenog radnog iskustva, polaganje stručnog ispita, stjecanje odobrenja za samostalan rad od nadležne strukovne komore nakon zadovoljavanja svih propisanih uvjeta i dr.

Ukoliko posjedujete inozemnu stručnu kvalifikaciju i imate odobrenje za samostalan rad od nadležnog tijela odnosno strukovne organizacije iz druge države, svoje kvalifikacije priznajete pri nadležnom tijelu, ovisno o tome koji su konkretni uvjeti za djelatnosti.

EPC kartica 

EPC kartica je elektronički postupak priznavanja stručnih kvalifikacija koji se koristi za sljedećih pet profesija: medicinske sestre/medicinske tehničare za opću i zdravstvenu njegu, farmaceute, fizioterapeute, gorske vodiče i agente za posredovanje u prometu nekretnina. EPC nije fizička kartica, već se podaci o nositelju stručne kvalifikacije od strane nadležnih tijela javne uprave razmjenjuju putem Informacijskog sustava unutarnjeg tržišta (IMI).

EU potvrda

EU potvrda izdaje se hrvatskim pravnim i fizičkim osobama za neometano slobodno pružanje usluga na unutarnjem tržištu EU-a/EGP-a i Švicarske. Kada osoba prvi put odlazi raditi u drugu državu članicu, nadležna tijela države domaćina mogu od Hrvatske zatražiti dostavljanje EU potvrde. Njome se potvrđuje da osoba ima poslovni nastan u Hrvatskoj, da je obavljala određene djelatnosti te da u trenutku izdavanja potvrde nema (čak ni privremenu) zabranu obavljanja profesije.
 
Ukoliko ste svoju stručnu kvalifikaciju stekli u Hrvatskoj, a želite raditi u drugoj europskoj državi, možete se obratiti ENIC-NARIC mreži. Također, EUGO mreža jedinstvenih kontaktnih točaka na jednom mjestu pruža informacije o uvjetima za djelatnosti u pojedinim državama EU-a/EGP-a.