Prehrana i prijevoz učenika

Osnovne škole dužne su organizirati prehranu učenika dok borave u školi, u skladu s propisanim normativima. Osiguravanje prijevoza učenika osnovnih škola obveza je jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

(Su)financiranje prehrane učenika osnovne škole

U skladu s odredbom članka 68. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, osnovne škole dužne su organizirati prehranu učenika dok borave u školi u skladu s propisanim normativima koje donosi ministarstvo nadležno za zdravstvo.

Prehranu treba organizirati na najbolji način u skladu s uvjetima i mogućnostima škole vodeći se Normativima za prehranu učenika u osnovnoj školi i Nacionalnim smjernicama za prehranu učenika u osnovnim školama (Ministarstvo zdravlja, 2013.).

Vlada Republike Hrvatske može, sukladno raspoloživim sredstvima državnoga proračuna, za svaku školsku godinu donijeti odluku o financiranju, odnosno sufinanciranju prehrane za učenike osnovnih škola te mjerila i kriterije na temelju kojih će se ostvarivati pravo na financiranje, odnosno sufinanciranje prehrane učenika osnovnih škola utvrđuju se odlukom koju donosi Vlada Republike Hrvatske.

U skladu s tim, donesena je i Odluka o kriterijima i načinu financiranja, odnosno sufinanciranja troškova prehrane za učenike osnovnih škola za školsku godinu 2023./2024.23/24 kojom se utvrđuju kriteriji i način financiranja, odnosno sufinanciranja troškova prehrane učenika. Učenici koji redovito pohađaju osnovnu školu ostvaruju pravo financiranja, odnosno sufinanciranja prehrane u iznosu od 1,33 eura po nastavnom danu, a iznimno od toga, za učenike koji redovito pohađaju osnovnu školu koja je uključena u Eksperimentalni program „Osnovna škola kao cjelodnevna škola - Uravnotežen, pravedan, učinkovit i održiv sustav odgoja i obrazovanja“ u školskoj godini 2023./2024.23/24 osiguravaju se sredstva u iznosu od 2,00 eura po nastavnom danu.
 

Organizacija prehrane

Člankom 38. Državnoga pedagoškog standarda osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja propisano je da se tjedni jelovnik objavljuje na školskoj oglasnoj ploči te da se prehrana izvodi u blagovaonici. Nadalje, utvrđivanje nutricionističkih zahtjeva, uvjeta i načina organiziranja prehrane u nadležnosti je osnivača, a higijensko-sanitarne uvjete nadzire nadležna inspekcija.

Osnivač je dužan obavijestiti ravnatelje/-ice o organizaciji prehrane prema uvjetima koje ima škola, a koji mogu biti organizirani na jedan od predloženih načina:

  • ako škola ima kuhinju i blagovaonicu, organizirat će prehranu prema Odluci u prostorima predviđenim za to
  • ako škola nema školsku kuhinju, uz suglasnost osnivača može angažirati vanjskog pružatelja usluga
  • ako škola nema blagovaonicu, osnivač može preporučiti školi organizaciju prehrane u drugom odgovarajućem prostoru, a u iznimnim slučajevima i u učionicama dok se ne ostvare potrebni preduvjeti, pri čemu se treba pridržavati zdravstveno-higijenskih uvjeta.


U skladu sa Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, sredstva za osiguravanje uvjeta dužan je osigurati osnivač osnovne škole.
 

Organizirani prijevoz

Prijevoz do škole i od škole organizira se za učenike osnovnih škola od 1. do 4. razreda koji žive u naseljima udaljenim od škole više od tri kilometra, kao i za učenike od 5. do 8. razreda koji žive u naseljima udaljenima od škole više od pet kilometara.

Ako dijete u školu putuje iz naselja bez javnog prijevoza ili mora koristiti prometnice bez nogostupa, prijevoz se zbog sigurnosti učenika može organizirati bez obzira na udaljenost od škole.

Ako se učenik osnovne škole upiše u školu izvan upisnoga područja, osnivač nije dužan snositi troškove prijevoza. To znači da ćete vi, kao roditelji/skrbnici, troškove prijevoza snositi sami.

Prijevoz učenika s teškoćama u razvoju

Za sve učenike s teškoćama u razvoju prijevoz se osigurava bez obzira na udaljenost od škole, a u to je uključen i pratitelj učenika kada je isti nužan zbog vrste i stupnja teškoće. Troškovi prijevoza za učenike s teškoćama u razvoju i njihove pratitelje plaćaju se iz državnog proračuna.