Ocjenjivanje i provjera znanja

Učenici jednog razreda ne smiju pisati više od jedne pisane provjere dnevno, niti više od četiri tjedno. Usmene provjere znanja mogu se provoditi na svakom satu bez najave

Ocjenjivanje je postupak vrjednovanja svih važnih činjenica o učenikovim postignućima tijekom praćenja, provjeravanja i ispitivanja njegovih znanja, vještina, sposobnosti i primjene stečenih znanja.

Učenici jednog razreda ne smiju pisati više od jedne pisane provjere dnevno, niti više od četiri tjedno. Usmene provjere znanja mogu se provoditi na svakom satu bez najave.

Međutim, usmeno provjeravanje i ocjenjivanje učenikova znanja provodi se, u pravilu, na svakom nastavnom satu i to bez najave. U danu kada piše pisanu provjeru, učenik može biti usmeno provjeravan iz samo jednog nastavnog predmeta, odnosno iz dva nastavna predmeta ako taj dan nema pisanih provjera. Uspjeh učenika osnovne škole prati se i ocjenjuje tijekom nastave, a učenici se ocjenjuju iz svakog nastavnog predmeta i iz vladanja. Ocjene iz nastavnih predmeta utvrđuju se brojčano, a ocjene iz vladanja opisno.

Uspjeh redovitih učenika prati se i ocjenjuje tijekom nastave, a učenici se ocjenjuju iz svakog nastavnog predmeta i iz vladanja. Na kraju nastavne godine utvrđuje se opći uspjeh učenika.

Brojčane ocjene učenika u pojedinim nastavnim predmetima su: odličan (5), vrlo dobar (4), dobar (3), dovoljan (2) i nedovoljan (1), a sve su ocjene osim ocjene nedovoljan (1) prolazne. Učenici, koji na kraju školske godine imaju prolazne ocjene iz svakog nastavnog predmeta, prelaze u viši razred.

Opisne ocjene iz vladanja su: uzorno, dobro i loše. U školama koje ostvaruju alternativni ili međunarodni program učenik se ocjenjuje sukladno programu koji se ostvaruje.

Ako dijete zbog zdravstvenog stanja ne može sudjelovati u određenoj školskoj aktivnosti ili bi to sudjelovanje štetilo njegovu zdravlju, može ga se privremeno ili trajno osloboditi pohađanja nastavnog predmeta ili sudjelovanja u određenim nastavnim sadržajima. Odluku o navedenom donosi učiteljsko vijeće na prijedlog liječnika primarne zdravstvene zaštite.

Opći uspjeh

Opći uspjeh utvrđuje se učeniku koji je ocijenjen iz svih nastavnih predmeta i to kao:
  • odličan - ako je srednja ocjena najmanje 4,50
  • vrlo dobar - ako je srednja ocjena 3,50 do 4,49
  • dobar - ako je srednja ocjena najmanje 2,50 do 3,49
  • dovoljan - ako je srednja ocjena 2 do 2,49
  • nedovoljan - ako ima najmanje jednu nedovoljnu ocjenu.
Učeniku koji je oslobođen pohađanja nastave određenog predmeta u javnu se ispravu upisuje da je oslobođen.

Od 1. do 4. razreda osnovne škole opći uspjeh utvrđuje razredni učitelj, a od 5. do 8. to čini razredno vijeće, na prijedlog razrednika. Učenik koji na kraju školske godine ima pozitivne ocjene iz svih nastavnih predmeta prelazi u viši razred, a učenik koji na kraju osmog razreda ima sve pozitivne ocjene završava osnovnu školu s uspjehom.

Pravo na dopunski rad

Ako dijete na kraju nastavne godine ima ocjenu nedovoljan (1) iz najviše dva nastavna predmeta, škola mu je dužna organizirati pomoć u učenju i nadoknađivanje znanja kroz dopunski rad, a vaše ga je dijete dužno pohađati.

Trajanje dopunskog rada za svaki nastavni predmet utvrđuje učiteljsko vijeće i ono ne može biti kraće od 10 i dulje od 25 sati po nastavnom predmetu.

Ako dijete tijekom dopunskog rada ostvari očekivane ishode, učitelj mu zaključuje prolaznu ocjenu. S ocjenom ili potrebom upućivanja na popravni ispit, učitelj će upoznati vaše dijete na zadnjem satu dopunskog rada.

U slučaju da djetetu, koje je učenik od četvrtog do osmog razreda osnovne škole, nakon dopunskog rada nije zaključena prolazna ocjena, ono će biti upućeno na popravni ispit koji se održava krajem školske godine, a najkasnije do 25. kolovoza tekuće kalendarske godine.

Dijete iznimno može prijeći u viši razred, ako je učenik od prvog do trećeg razreda osnovne škole i ako je nakon dopunskoga rada ocjenom nedovoljan (1) bilo ocijenjeno iz jednog nastavnog predmeta.

Popravni ispit polaže se pred ispitnim povjerenstvom koje imenuje ravnatelj, a ocjena je povjerenstva konačna. Način polaganja popravnih ispita uređuje se statutom škole. Termine održavanja popravnih ispita određuje učiteljsko vijeće te ih objavljuje na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči škole.

Pravo na žalbu

Učenik ili roditelj/skrbnik koji nije zadovoljan zaključenom ocjenom iz pojedinog nastavnog predmeta ima pravo u roku od dva dana od završetka nastavne godine podnijeti zahtjev učiteljskom vijeću radi polaganja ispita pred povjerenstvom. Polaganje ispita provodi se u roku od dva dana od dana podnošenja zahtjeva.

Ako je povjerenstvo na ispitu utvrdilo prolaznu ocjenu, ocjena je povjerenstva konačna. U slučaju da je povjerenstvo učeniku utvrdilo ocjenu nedovoljan (1), a učenik ima zaključenu ocjenu nedovoljan (1) iz najviše dva nastavna predmeta, upućuje ga se na dopunski rad.

Učenik ili roditelj/skrbnik koji nije zadovoljan ocjenom iz vladanja, može u roku od dva dana podnijeti zahtjev učiteljskom vijeću radi preispitivanja ocjene. Odluka učiteljskog vijeća o ocjeni iz vladanja je konačna.

Roditelj/skrbnik učenika ima pravo žalbe na izrečenu pedagošku mjeru, a o kojoj će se odlučivati sukladno zakonskim odredbama, to jest o žalbi na opomenu odlučuje razredno vijeće, o ukoru učiteljsko, a o strogom ukoru i preseljenju u drugu školu ravnatelj škole.