Upis u prvi razred

Mnogi roditelji često su u dilemi što dijete treba znati prije polaska u osnovnu školu. Prije donošenja odluke, trebalo bi provjeriti djetetovo znanje, vještine, motoriku i druge parametre koji otkrivaju je li spremno za školske obveze

Upis djece u osnovnu školu provodi se prema planu upisa koji donosi upravni odjel u županiji nadležan za poslove obrazovanja, odnosno Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade Grada Zagreba na temelju upisnih područja utvrđenih u skladu s odredbama članka 16. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

U prvi razred obveznoga osnovnog obrazovanja upisuju se djeca koja do 1. travnja tekuće godine imaju navršenih šest godina života. Iznimno, a na zahtjev roditelja, sukladno rješenju upravnog odjela u županiji, odnosno Gradskog ureda, u prvi razred može se upisati dijete koje do 31. ožujka tekuće godine nema navršenih šest godina života. Iznimno, a na zahtjev stručnog povjerenstva škole, sukladno upravnog odjela u županiji, odnosno Gradskog ureda, djetetu se može odgoditi upis u prvi razred osnovne škole za jednu školsku godinu.

Prije redovitog upisa u prvi razred osnovne škole stručno povjerenstvo škole utvrđuje psihofizičko stanje djeteta. Psihofizičko stanje djeteta, odnosno učenika utvrđuje se i radi prijevremenog upisa, odgode ili privremenog oslobađanja od upisa u prvi razred osnovne škole, privremenog oslobađanja od već započetog školovanja i radi utvrđivanja primjerenog školovanja. Psihofizičko stanje djeteta, odnosno učenika utvrđuje stručno povjerenstvo upravnog odjela u županiji, odnosno Gradskog ureda. Postupak utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta, odnosno učenika te sastav stručnih povjerenstava propisuje ministar nadležan za obrazovanje, uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za poslove zdravlja.

Na razini svih županija, osim Grada Zagreba, po prvi put provode se elektronički upisi učenika u 1. razred osnovne škole u šk. god. 2024./2025. korištenjem Nacionalnog informacijskog sustava upisa u osnovne škole. U sustavu će roditeljima biti vidljivi opći podaci djetetu te škola na čijoj se listi školskih obveznika dijete nalazi prema mjestu prebivališta, odnosno boravišta.

Odmah po podnošenju prijave, roditelji će moći odabrati mogućnosti koje im se nude u dodijeljenoj školi npr. izborne predmete, produženi boravak i sl. Također, ako imaju razloga za to, roditelji će prilikom podnošenja prijave moći izraziti želju za upis u drugu školu od one kojoj dijete pripada prema upisnom području.

S obzirom da se u sustav za elektroničke upise u osnovne škole ulazi preko portala e-Građani, roditelji koji nemaju vjerodajnice, za ulazak u portal moraju se javiti školi kojoj pripadaju prema upisnom području koja će prijavu za upis njihovog djeteta izvršiti umjesto njih.
 

Upisna područja

Roditelji odnosno staratelji djeteta, kojem je odobren upis u redoviti program, upisuju dijete u osnovnu školu kojoj dijete pripada prema upisnom području, odnosno u osnovnu školu drugog upisnog područja.

Dijete se može upisati u školu kojoj ne pripada po upisnom području ako to ne izaziva povećanje broja razrednih odjela, odnosno ako upisuje dijete u školu koja izvodi alternativne, međunarodne te programe na jeziku i pismu nacionalnih manjina, ili se upisuje u školu kojoj je osnivač druga pravna ili fizička osoba.

Odluku o upisu učenika u osnovnu školu kojoj ne pripada prema upisnom području, za školske ustanove kojima je osnivač jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, donosi nadležno upravno tijelo županije, odnosno Gradski ured. Upisom djece iz drugih upisnih područja ne smije se narušiti optimalan ustroj rada škole i ne smije se onemogućiti upis obveznicima koji pripadaju upisnom području škole.
 

Raspored pregleda

Obavijest o rasporedu utvrđivanja psihofizičkog stanja djece pronaći ćete tijekom veljače u medijima, na oglasnim pločama odgojno-obrazovnih i zdravstvenih ustanova te mrežnih stranica županijskog upravnog odjela nadležnog za poslove obrazovanja, odnosno Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade Grada Zagreba.

Dijete trebate dovesti u osnovnu školu kojoj pripada prema adresi prebivališta, a ako pregledu ne možete pristupiti u predviđeno vrijeme, dužni ste o tome obavijestiti školu i dogovoriti drugi termin.
 

Potrebni dokumenti

Ukoliko je riječ o prijevremenom upisu djeteta u prvi razred, roditelj treba uz zahtjev priložiti i mišljenje stručnog tima predškolske ustanove o psihofizičkom stanju djeteta, a u slučaju da dijete ima određenih teškoća te da mu je potrebna posebna pomoć ili oblik poučavanja, potrebna vam je dokumentacija drugih ustanova u kojima je dijete bilo obuhvaćeno procjenom, zdravstvenim, rehabilitacijskim ili drugim postupkom u predškolskoj dobi i/ili nalaz i mišljenje jedinstvenog tijela vještačenja.
 

Prijevremeni upis

Roditelji odnosno staratelji djeteta mogu ostvariti mogućnost prijevremenog upisa u prvi razred osnovne škole, odnosno privremenog oslobađanja obveze upisa, sukladno Pravilniku o postupku utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta, učenika te sastavu stručnih povjerenstava (Narodne novine br. 67/14 i 63/20).

Roditelji odnosno skrbnici djeteta rođenog od 1. travnja 2018. godine do 31. prosinca 2018. godine mogu od 22. veljače do 31. ožujka 2024. godine upravnom odjelu u županiji nadležnom za obrazovanje podnijeti zahtjev za uvrštenje djeteta u popis školskih obveznika za upis u l. razred osnovne škole.

Zahtjev roditelja odnosno skrbnika čije dijete do 31. prosinca 2024. godine ne navršava šest godina života, upravni odjel će odbiti.

Po primitku rješenja, kojim se odobrava prijevremeni upis u prvi razred osnovne škole, roditelji odnosno skrbnici upisuju dijete u školu prema upisnom području prema istim uvjetima kao i školski obveznici.
 

Odgoda upisa

Odgoda upisa u prvi razred osnovne škole može se odobriti samo jedanput, i to za jednu školsku godinu. Odgodu upisa predlaže stručno povjerenstvo škole.

Dijete kojem je odgođen upis u prvi razred osnovne škole sljedeće godine bit će uvršteno u popis školskih obveznika radi ponovnog utvrđivanja njegova psihofizičkog stanja, a do polaska u školu obvezno je, ako to dopušta zdravstveno stanje djeteta, pohađati program predškole.

Roditelj odnosno skrbnik djeteta, kojemu je zdravlje teško oštećeno ili sa višestrukim teškoćama u razvoju koji je po posebnim propisima stekao pravo na status roditelja njegovatelja ili je dijete, s obzirom na vrstu, stupanj i težinu oštećenja steklo pravo na skrb izvan vlastite obitelji radi osposobljavanja na samozbrinjavanje u domu socijalne skrbi ili pravo na pomoć i njegu u kući, u okviru kojeg se osigurava pružanje usluga psihosocijalne pomoći, može podnijeti zahtjev za privremeno oslobađanje obveze upisa u l. razred osnovne škole u razdoblju od 22. veljače do 31. ožujka 2024. godine.
 

Utvrđivanje psihofizičkog stanja djeteta

Upravni odjel u županiji nadležan za obrazovanje, odnosno Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade Grada Zagreba utvrđuje popis djece školskih obveznika. Stručna povjerenstva u suradnji školskim liječnicima utvrđuju termine pregleda školskih obveznika te administratori iste upisuju u aplikaciju za svako prijavljeno dijete.

Postupak utvrđivanja psihofizičkoga stanja djece radi upisa u prvi razred osnovne škole provodi se u razdoblju od 1. travnja do 15. lipnja 2024. godine.

Iznimno od navedenog roka, djeca s već utvrđenim teškoćama u razvoju pristupaju utvrđivanju psihofizičkog stanja radi upisa u prvi razred osnovne škole i utvrđivanje potrebe za primjerenim oblicima odgoja i obrazovanja te primjerenim oblicima pomoći u vremenu od 1. veljače do 15. lipnja 2024. godine.

U slučaju da dijete ne može pristupiti utvrđivanju psihofizičkoga stanja u vremenu koje je utvrđeno rasporedom pregleda, roditelji odnosno skrbnik su dužni do 30. svibnja 2024. godine o tome obavijestiti stručno povjerenstvo škole kojoj dijete pripada prema upisnom području, koje će utvrditi drugo odgovarajuće vrijeme.

Više informacija dostupno je u osnovnoj školi prema upisnom području, kod nadležnog školskog liječnika u zdravstvenoj ustanovi ili na mrežnim stranicama upravnog odjela u županiji nadležnog za obrazovanje, odnosno Gradskog ureda za obrazovanje, sport i mlade Grada Zagreba vezano za upis djece u prvi razred osnovne škole.