Osnovnoškolsko obrazovanje

Osnovnoškolski odgoj i obrazovanje obvezno je i besplatno za svu djecu u dobi od 6. do 15. godine života, a za djecu s većim teškoćama u razvoju najdulje do 21. godine života

Traje najmanje osam godina, a svrha mu je omogućiti učeniku stjecanje znanja u skladu s njegovim sposobnostima i sklonostima. Roditelj ima pravo za svoje dijete izabrati vrstu, oblik i metode osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja.

Tijekom osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja dijete može steći temeljne (općeobrazovne) kompetencije za nastavak školovanja i cjeloživotno učenje u promjenjivom društveno-kulturnom kontekstu prema zahtjevima tržišnog gospodarstva, suvremenih informacijsko-komunikacijskih tehnologija i znanstvenih spoznaja i dostignuća.

U sustavu odgoja i obrazovanja Republike Hrvatske moguć je i paralelan osnovnoškolski odgoj i obrazovanje u obliku osnovnoga umjetničkog obrazovanja.

Osnovnoškolsko umjetničko obrazovanje može biti glazbeno i plesno, a pravo upisa u prvi razred osnovnoga umjetničkog obrazovanja imaju djeca koja su u pravilu navršila 7., odnosno 9. godinu života i zadovoljila kriterije propisane kurikulumom umjetničkog obrazovanja.

Osnovnoškolsko glazbeno obrazovanje izvodi se prema osnovnoškolskom umjetničkom kurikulumu te planu i programu u šestogodišnjem trajanju, dok se osnovno plesno obrazovanje izvodi prema osnovnoškolskom umjetničkom kurikulumu te planu i programu u četverogodišnjem trajanju.

Pravo na odabir škole

Roditelj ima pravo za svoje dijete izabrati vrstu, oblik i metode osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja. Stoga roditelj/skrbnik može odlučiti hoće li dijete upisati u osnovnu školu, kojoj je osnivač lokalna ili područna (regionalna) samouprava, ili neku od privatnih škola, odnosno u kojoj se izvode redoviti programi, alternativni, posebni ili međunarodni programi.

Važno je znati da sve školske ustanove rade na temelju utvrđenih nastavnih planova i programa ili kurikuluma koje odobrava Ministarstvo znanosti i obrazovanja.

Nastavni programi

Nastavni plan i program može biti redovan ili poseban. Nastavnim planom i programom utvrđeni su tjedni i godišnji broj nastavnih sati za obvezne i izborne nastavne predmete, međupredmetne i/ili interdisciplinarne sadržaje i/ili module, njihov raspored po razredima, tjedni broj nastavnih sati, godišnji broj sati te ciljevi, zadaće i sadržaji svakog nastavnog predmeta.

Posebni programi se odnose na školovanje djece s teškoćama u razvoju i na alternativne nastavne programe, poput waldorfske pedagogije ili metode Montessori, ali i na programe na jeziku i pismu nacionalnih manjina. Po posebnom programu dijete može također stjecati osnovno glazbeno i/ili plesno obrazovanje.

U školi se može ostvarivati odgojno-obrazovni rad prema alternativnim nastavnim programima, odnosno metodama, a škola može izvoditi međunarodni nastavni plan i program i/ili kurikulum na stranom jeziku.