Pedagoške mjere

Učeniku koji se neprihvatljivo ponaša može biti izrečena pedagoška mjera opomene, ukora, strogog ukora ili preseljenja u drugu školu

Učeniku osnovne škole koji se neprihvatljivo ponaša može biti izrečena pedagoška mjera opomene, ukora, strogog ukora ili preseljenja u drugu školu.

Učeniku srednje škole koji se neprihvatljivo ponaša može biti izrečena pedagoška mjera opomene, ukora, opomena pred isključenje i isključenje iz srednje škole.

Pedagoške mjere izriču se za tekuću školsku godinu, osim mjere preseljenja u drugu školu koja vrijedi do kraja osnovnoškolskog obrazovanja. U slučaju promjene ponašanja učenika izrečena pedagoška mjera može se ukinuti.Izricanje pedagoških mjera temelji se na principima postupnosti, proporcionalnosti, pravednosti i pravodobnosti. Pedagoške mjere izriču se zbog povrede dužnosti, neispunjavanja obveza, nasilničkog ponašanja i drugih neprimjerenih ponašanja. Pedagoške mjere izriču se prema težini neprihvatljivog ponašanja.

Učeniku koji se neprihvatljivo ponaša može biti izrečena pedagoška mjera u skladu s odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Pravilnika o kriterijima za izricanje pedagoških mjera i statuta škole.

Svrha izricanja pedagoške mjere u slučaju neprihvatljivog ponašanja je da se njezinim izricanjem utječe na promjenu ponašanja učenika kojem je mjera izrečena te da bude poticaj na odgovorno i primjereno ponašanje drugim učenicima.

Pedagoške mjere trebaju potaknuti učenike na preuzimanje odgovornosti i usvajanje pozitivnog odnosa prema školskim obvezama i okruženju.

Učenik koji se ističe svojim radom i zalaganjem može biti pohvaljen ili nagrađen. Način pohvaljivanja i nagrađivanja uređen je statutom škole.
 

Izostanci

Roditelj/skrbnik učenika je dužan brinuti se da učenik redovito izvršava obveze te u primjerenom roku javiti razlog izostanka učenika u pravilu putem e-Dnevnika. Izostanak s nastave, u slučaju pravodobnog zahtjeva roditelja/skrbnika, može odobriti:
  • učitelj za izostanak tijekom nastavnoga dana
  • razrednik za izostanak do tri (pojedinačna ili uzastopna) radna dana
  • ravnatelj za izostanak do sedam (uzastopnih) radnih dana
  • učiteljsko vijeće za izostanak do 15 (uzastopnih) radnih dana. Roditelj može, više puta godišnje, opravdati izostanak svoga djeteta u trajanju do tri radna dana, a za koje nije pravodobno podnesen zahtjev za odobrenjem.

Opravdanost izostanka s nastave, zbog zdravstvenih razloga, u trajanju duljem od tri radna dana uzastopno dokazuje se liječničkom potvrdom.

Izostanak učenika s nastave može se opravdati i odgovarajućom potvrdom nadležne institucije, ustanove ili druge nadležne fizičke ili pravne osobe (Ministarstvo unutarnjih poslova, sud, nadležni centar za socijalnu skrb, ustanova u koju je učenik uključen zbog pružanja pomoći ili dijagnostike, škola s umjetničkim programima, škola stranih jezika, učenički dom, sportski klub, kulturno-umjetničko društvo, kazalište u koje je učenik uključen, specijalistička ordinacija u kojoj je obavljen pregled ili dijagnostička pretraga i drugo), uključujući i e-potvrdu o narudžbi za pregled u zdravstvenoj ustanovi.