Prijava promjena

Za prijavu promjena potrebno je podnijeti zahtjev za upis promjena u Registar udruga Republike Hrvatske

Osoba ovlaštena za zastupanje udruge dužna je nadležnom upravnom tijelu podnijeti zahtjev za upis promjena u Registar udruga koje se odnose na:
 • statut
 • naziv
 • ciljeve i djelatnosti
 • sjedište i adresu sjedišta
 • izbor osoba ovlaštenih za zastupanje, neovisno o tome radi li se o osobama iz prethodnog mandata
 • izbor i opoziv likvidatora
 • prestanak postojanja udruge.
Za prijavu promjena potrebni su:
 • zahtjev za upis promjena u Registar udruga Republike Hrvatske
 • odluka o promjeni
 • zapisnik o radu tijela udruge koje je po statutu nadležno za donošenje odluke zbog koje se traži upis promjene u Registar udruga
 • novi statut ili njegove izmjene i dopune (ako je predmet upisa bila promjena statuta)
 • preslika osobne iskaznice ili putovnice osoba ovlaštenih za zastupanje, odnosno likvidatora (ako je predmet upisa bila promjena osoba ovlaštenih za zastupanje)
 • upravna pristojba u iznosu od 6,64 EUR državnih biljega po Tar. br. 2. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi
 • ovjerene izjave ovlaštenih osoba za zastupanje odnosno likvidatora o nepostojanju zapreke iz članka 19. stavaka 2. i 3. Zakona o udrugama.
Zahtjev za upis promjena u Registar udruga Republike Hrvatske nalazi se na stranicama Ministarstva pravosuđa i uprave

Obrazac zahtjeva za upis promjena u Registar udruga

Zahtjev za upis u Registar udruga odnosno zahtjev za upis promjena u Registar udruga podnosi se u dva istovjetna primjerka.
 
Zahtjev je moguće popuniti i preko elektroničkog obrasca na stranicama Ministarstva pravosuđa i uprave

Upis promjena u Registar udruga

O upisu promjena u Registar udruga nadležno upravno tijelo donosi rješenje. Uz rješenje, udruzi će se dostaviti i primjerak ovjerenoga novog statuta ili izmjena i dopuna statuta ako je predmet upisa bila promjena statuta.

Udruga ne smije u pravnom prometu postupati po promjenama niti koristiti podatke o promjenama prije nego što su upisani u Registar udruga i o tome doneseno rješenje nadležnog upravnog tijela. 

Prijava promjena u Registru neprofitnih organizacija

Osoba ovlaštena za zastupanje udruge dužna je, nakon dobivenog rješenja o upisu promjena u Registru udruga, u roku od sedam radnih dana o promjenama obavijestiti Ministarstvo financija putem obrasca Promjene u Registru neprofitnih organizacija kako bi se promjena podataka provela i u Registru neprofitnih organizacija. Obrazac RNO-P u elektroničkom obliku možete pronaći na stranicama Ministarstva financija.
Ministarstvu financija potrebno je prijaviti sljedeće promjene:

OPĆI PODACI
 • Naziv neprofitne organizacije
 • Skraćeni naziv neprofitne organizacije
 • Broj organizacijskih dijelova
 • Adresa sjedišta
 • Poštanski broj
 • Mjesto/država
 • Šifra djelatnosti
 • Račun
 • Statistička oznaka grada/općine
 • Osoba za kontakt
 • Statistička oznaka županije
 • Telefon
 • Faks
 • e-mail
 • Web stranica.
PODACI O OSOBAMA OVLAŠTENIM ZA ZASTUPANJE
 • Ime i prezime
 • OIB.                                       
PODACI ZA BAZU FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA                                                                                                      
 • Obveza vođenja dvojnog knjigovodstva
 • Obveza vođenja jednostavnog knjigovodstva.                                   

Ispunjen i ovjeren obrazac dostavljate poštom na adresu:

Ministarstvo financija
Služba za državno računovodstvo i računovodstvo neprofitnih organizacija
Katančićeva 5
10 000 Zagreb.