Potpore projektima otočnih organizacija civilnog društva

Organizacije civilnog društva registrirane na hrvatskim otocima svoje projekte mogu (su)financirati potporama iz državnog proračuna sukladno članku 24. Zakona o otocima

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije podržava projekte koji doprinose ciljevima održivog razvoja organizacija civilnog društva koje imaju sjedište na hrvatskim otocima i to pristupom odozdo prema gore zasnovanom na stvarnim potrebama i inicijativama otočana.

Svaka organizacija civilnog društva koja je registrirana na hrvatskim otocima, čija je djelatnost od općeg dobra, može prijaviti jedan projekt iz područja:
 • Očuvanje prirodne i kulturne baštine otoka
 • Jačanje obrazovnih kapaciteta i provedba sportskih aktivnosti
 • Pružanje i jačanje socijalne i zdravstvene skrbi
 • Postizanje uključivog i održivog gospodarskog razvoja
 • Održivo upravljanje otočnim prirodnim resursima i briga o ekologiji
 • Razvoj održive energetike i mobilnosti.Prihvatljivim prijaviteljem smatraju se udruge osnovane na temelju Zakona o udrugama i upisane u Registar udruga, zaklade, sindikati, udruge poslodavaca, privatne neprofitne ustanove, pravne osobe vjerskih zajednica i zadruge upisane u odgovarajući upisnik

Uvjeti za potporu

Razmatraju se projektni prijedlozi organizacija civilnog društva koje zadovoljavaju sljedeće uvjete: 
 • Upis u Registar udruga (za udruge), drugi odgovarajući upisnik (za ostale organizacije civilnog društva), obavezan upis Registar neprofitnih organizacija te vođenje transparentnog financijskog poslovanja u skladu s propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija;
 • Ima sjedište i djeluje na području otoka sukladno članku 24. stavku 2. Zakona o otocima;
 • Djeluje najmanje jednu godinu zaključno s danom objave javnog poziva;
 • Ima usklađen statut s odredbama Zakona o udrugama;
 • Uredno i u redovnom roku ispunjava sve ugovorene obveze za prethodno odobrena sredstva prema Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova Europske unije te svim drugim davateljima financijskih sredstava iz javnih izvora što potvrđuje izjavom koju potpisuje osoba ovlaštena za zastupanje;
 • Ne smije imati dospjela, nepodmirena dugovanja prema Republici Hrvatskoj i/ili prema jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave
 • Protiv osobe ovlaštene za zastupanje i voditelja projekta ne smije se voditi kazneni postupak.

Prioriteti u financiranju

Prioritet u dobivanju financijske potpore imaju organizacije civilnog društva koje:
 • Imaju sjedište na otocima sa specifičnim položajem sukladno članku 10. Zakona o otocima
 • Razvijaju partnerstvo i suradnju s drugim organizacijama civilnog društva i ostalim partnerima (državnim upravnim organizacijama i/ili jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave na čijem području se projekt provodi, drugim stručnim institucijama i donatorima)
 • Uključuju korisnike u razvoj i praćenje projekata
 • Neposredno rade s korisnicima
 • Svojim projektom zadovoljavaju više potreba u otočnoj zajednici
 • U svoj rad uključuju volontere
 • Prijave projekt koji je usklađen s Programom poticanja razvoja civilnog društva na otocima 2021. - 2027.  

Javni poziv za prijavu projekata

Prijavitelji prijavu na javni poziv podnose isključivo elektroničkim putem (internetska prijava) popunjavanjem propisanih obrazaca i postavljanjem propisane dokumentacije u sustav financijske podrške.
 
Poticanje razvoja civilnog društva na otocima