Unutarnje ustrojstvo udruge

Udruga može imati svoje ustrojstvene oblike (podružnice, ogranci, klubovi i slično) na području cijele Republike Hrvatske

Podružnice

Udruga može imati svoje ustrojstvene oblike (podružnice, ogranci, klubovi i slično), u skladu sa statutom kojim se uređuju međusobna prava i obveze udruge i ustrojstvenog oblika, na području cijele Hrvatske.

Ustrojstveni oblici mogu imati svojstvo pravne osobe ako je to određeno statutom udruge, a na temelju odluke ovlaštenog tijela udruge za svaki pojedini ustrojstveni oblik. Ako udruga statutom odredi da njezini ustrojstveni oblici imaju svojstva pravne osobe, oni se registriraju prema sjedištu te ustrojstvene jedinice u nadležnim upravnim tijelima i na njih se na odgovarajući način primjenjuju odredbe Zakona o udrugama. 

Članstvo

Član udruge, pod jednakim uvjetima utvrđenim Zakonom o udrugama i statutom udruge, može postati svaka fizička osoba i pravna osoba (npr. trgovačko društvo, ustanova, zaklada, udruga, vjerska zajednica i dr.) Državna tijela (ministarstva, agencije, zavodi i sl.) ne mogu biti članovi udruge.
Za osobu mlađu od 14 godina pisanu izjavu o učlanjivanju u udrugu daje zakonski zastupnik ili skrbnik, a za maloljetnu osobu s navršenih 14 godina zakonski zastupnik ili skrbnik daje pisanu suglasnost.

Popis članova

Popis članova vodi se elektronički ili na drugi prikladan način i obvezno sadrži podatke o osobnom imenu (nazivu), osobnom identifikacijskom broju (OIB), datumu rođenja, datumu pristupanja udruzi, kategoriji članstva, ako su utvrđene statutom udruge te datumu prestanka članstva u udruzi, a može sadržavati i druge podatke.
Popis članova mora biti dostupan na uvid svim članovima i nadležnim tijelima, na njihov zahtjev.

Prostor

Tijekom postupka registracije udruga nije dužna dokazivati na temelju čega koristi određeni prostor na adresi koja je prijavljena kao adresa sjedišta udruge (dakle, ne mora dostavljati ugovor ili drugu ispravu iz koje bi proizlazilo pravo korištenja određenog prostora). Stoga, sjedište se udruge može prijaviti na svakoj prikladnoj adresi na kojoj će registracijsko tijelo i treće osobe moći komunicirati s udrugom (npr. adresa prebivališta nekog od članova ili osnivača i sl.).