Registracija stranih udruga

Strana udruga može obavljati svoju djelatnost na području Republike Hrvatske nakon upisa u Registar stranih udruga u Republici Hrvatskoj

Strana udruga je udruga ili drugi oblik udruživanja osnovan bez namjere stjecanja dobiti koja ispunjava uvjete propisane Zakonom o udrugama, a valjano je osnovana na temelju pravnog poretka strane države. 

Strana udruga upisom u Registar stranih udruga ne stječe svojstvo pravne osobe (zato jer je tu pravnu osobnost već stekla na temelju pravnog poretka strane države), a svoje djelatnosti može obavljati sukladno pozitivnim propisima Republike Hrvatske.

Uvjeti obavljanja djelatnosti strane udruge

Strana udruga može obavljati svoju djelatnost na području Republike Hrvatske nakon upisa u Registar stranih udruga u Republici Hrvatskoj.
 
Zahtjev za upis u registar stranih udruga podnosi nadležnom upravnom tijelu osoba ovlaštena za zastupanje strane udruge u Republici Hrvatskoj.
 
Zahtjevu za upis prilažu se:
 • izvadak iz registra u kojem je, u državi po čijem pravu je osnovana strana udruga upisana, ne stariji od šest mjeseci, iz kojega je vidljivo tko je ovlašten zastupati stranu udrugu
 • odluka o osnivanju strane udruge ovjerena od nadležnog tijela strane države, ako prema pravu države po kojem je osnovana nije propisan upis u registar
 • odluka o imenovanju osobe ovlaštene za zastupanje strane udruge u Republici Hrvatskoj
 • ovjerene izjave osnivača o nepostojanju zapreke iz članka 11. (novih) stavaka 7. i 8. Zakona o udrugama
 • ovjerene izjave osoba ovlaštenih za zastupanje i likvidatora o nepostojanju zapreke iz članka 19. (novih) stavaka 2. i 3. Zakona o udrugama
 • odluka o ciljevima i djelatnostima koje će strana udruga obavljati u Republici Hrvatskoj
 • ovjereni prijevod na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu izvoda iz statuta ili drugog akta iz kojeg su vidljivi ciljevi i djelatnosti strane udruge
 • ovjereni prijevod na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu dokumenata iz točaka 1., 2., 3., i 4.
 • preslika isprave o identitetu osobe ovlaštene za zastupanje strane udruge u Republici Hrvatskoj
 • potvrda o OIB-u strane udruge izdana od Ministarstva financija - Porezne uprave
 • drugi dokazi ako su posebnim zakonom propisani posebni uvjeti za upis u registar stranih udruga.

Zahtjev za upis u registar stranih udruga možete pronaći na stranicama Ministarstva pravosuđa i uprave

Zahtjev za upis u Registar stranih udruga.

Zahtjev je moguće podnijeti i elektroničkim putem preko stranica Ministarstva pravosuđa i uprave

Upis udruge u Registar stranih udruga.

Nadležno upravno tijelo županije odnosno Grada Zagreba donosi rješenje o upisu strane udruge u registar. Protiv toga rješenja može se podnijeti žalba Ministarstvu pravosuđa i uprave.

Više o registraciji strane udruge možete saznati na stranicama Ministarstva pravosuđa i uprave

Registar stranih udruga.