Prijava nepravilnosti u radu udruga

Saznajte kojim institucijama i na koji način možete prijaviti nepravilnosti u radu udruge

U radu svake udruge moguće je da se dogode različite nepravilnosti, stoga je dobro znati u kojim slučajevima, kome i na koji način možete prijaviti određene nepravilnosti.
 

Prijava nepravilnosti u slučaju povrede statuta ili drugog općeg akta udruge

Sukladno članku 42. Zakona o udrugama, smatra li član udruge da je udruga povrijedila statut ili drugi opći akt udruge, ovlašten je na to upozoriti statutom određeno tijelo udruge, odnosno skupštinu ako statutom nije određeno nadležno tijelo, te zahtijevati da se nepravilnosti otklone.

Ako se upozorenje ne razmotri u roku od 30 dana od dana dostavljenog pisanog zahtjeva i po zahtjevu ne postupi, odnosno ako se u tom roku ne sazove nadležno tijelo ili skupština i nepravilnosti ne otklone u daljnjem roku od 30 dana, član može podnijeti tužbu općinskom sudu nadležnom prema sjedištu udruge radi zaštite svojih prava propisanih statutom udruge.
 

Prijava nepravilnosti u radu udruge

Nadležnim upravnim tijelima u županijama odnosno gradskom uredu za opću upravu u Zagrebu, nadležnima prema sjedištu udruge, u svrhu provedbe inspekcijskog nadzora, prijavljuju se sljedeće moguće nepravilnosti u radu udruge:
  • ne prijavljuje promjene statuta, naziva, adrese sjedišta, izbor osoba ovlaštenih za zastupanje i prestanak rada
  • rabi u pravnom prometu podatke o promjenama, odnosno postupaju po promjenama prije nego što su upisane u registar udruga
  • ne rabi naziv pod kojim su upisane u registar udruga
  • ne održava sjednice skupštine i ne dostavlja zapisnike s redovnih sjednica skupštine udruge
  • ne vodi popis članova udruge na način propisan Zakonom.


Prijava nepravilnosti u obavljanju djelatnosti udruge

Ovisno o djelokrugu udruge, sukladno posebnim propisima, nepravilnosti u obavljanju djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi osnivanja udruge te nepravilnosti u obavljanju gospodarskih djelatnosti, mogu se prijaviti Prijave kršenja poreznih propisa, obveza fiskalizacije te narušavanja tržišnog natjecanja prijavljuju se Poreznoj upravi - Ministarstvo financija, putem besplatnog telefona 0800-1001, ili dolaskom u lokalnu ispostavu Porezne uprave; nepravilnosti se mogu prijaviti i Carinskoj upravi također putem besplatnog telefona 0800-1222 ili adrese elektroničke pošte javnost@carina.hr.


Prijava nepravilnosti u financijskom poslovanju

Ministarstvu financija prijavljuju se nepravilnosti u financijskom poslovanju, računovodstvenim poslovima, predaji financijskih izvještaja, zakonitim pribavljanjem financijskih sredstava iz javnih i drugih izvora, upravljanjem financijskim sredstvima te utvrđivanjem koriste li se sredstva za ostvarivanje ciljeva zbog kojih je osnovana udruga odnosno druga neprofitna organizacija.

Kontakti na koje možete prijaviti nepravilnosti:

Sektor za financijski i proračunski nadzor
Veslačka ulica 4
tel: 01/4591-042, fax: 01/4591-123
e-mail: nepravilnosti@mfin.hr
 

Prijava nepravilnosti u trošenju sredstava iz javnih izvora

Osim Ministarstvu financija, nepravilnosti u upravljanju financijskim sredstvima iz javnih izvora prijavljuju se i nadležnim državnim tijelima, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave te drugim javnim institucijama koje odobravaju ta sredstva.


Nepravilnosti u korištenju sredstava iz EU fondova

Više o ovoj temi možete saznati na stranicama Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske

Nepravilnosti u korištenju sredstava iz EU fondova.


Nadzor nad radom udruge

Nadzor nad radom udruge obavljaju ovlašteni službenici nadležnog upravnog tijela. Nadzor je u bitnome usmjeren na praćenje prijava promjena koje su udruge dužne prijavljivati sukladno članku 27. Zakona (promjene statuta, naziva, adrese sjedišta, izbor osoba ovlaštenih za zastupanje i prestanak rada ili rabe li u pravnom prometu podatke o promjenama), odnosno postupaju li po promjenama prije nego su upisane u registar udruga, rabe li naziv pod kojim su upisane u registar udruga, održavaju li sjednice skupštine i dostavljaju li zapisnike s redovnih sjednica skupštine udruge, vode li popis članova udruge na način propisan Zakonom, te jesu li prestale djelovati (zbog statusnih promjena, proteka dvostruko više vremena od vremena predviđenog za održavanje redovne sjednice skupštine, a ona nije održana te ako je broj članova udruge pao ispod broja osnivača potrebnog za osnivanje udruge, a nadležno tijelo udruge u roku od godinu dana od nastupanja te činjenice nije donijelo odluku o prijmu novih članova.

Ako ovlašteni službenik nadležnog upravnog tijela utvrdi da je povrijeđen Zakon o udrugama, ovlašten je rješenjem narediti otklanjanje nedostataka i nepravilnosti u određenom roku, a rješenje je dužan dostaviti i tijelu državne uprave u čiji djelokrug spadaju ciljevi osnivanja udruge i tijelu državne uprave u čiji djelokrug spadaju gospodarske djelatnosti udruge.

Protiv toga rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu pravosuđa i uprave, a protiv rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave može se pokrenuti upravni spor, tužbom mjesno nadležnom upravnom sudu. Na taj način osigurana je pravna zaštita protiv rješenja koja se u tom postupku donose, dok se izvršenje rješenja donesenog u nadzoru nad radom udruge, provodi u skladu s odredbama Zakona o općem upravnom postupku kojima je uređeno izvršenje (Glava V. Zakona o općem upravnom postupku).