Osnivanje i registracija udruga

Prema Zakonu o udrugama udrugu mogu osnovati najmanje tri osnivača. Osnivač udruge može biti svaka poslovno sposobna fizička osoba ako joj poslovna sposobnost nije oduzeta u dijelu sklapanja pravnih poslova. Osnivač može biti i pravna osoba

Osnivanje

Među osnivačima može biti i maloljetna osoba s navršenih 14 godina, kao i punoljetna osoba lišena poslovne sposobnosti u dijelu sklapanja pravnih poslova, uz prethodno ovjerenu suglasnost zakonskog zastupnika odnosno skrbnika. Ova ovjerena suglasnost zakonskog zastupnika ili skrbnika mora biti dana prije održavanja osnivačke skupštine udruge. Prilikom osnivanja udruge najmanje jedna osoba osnivač mora biti punoljetna, poslovno sposobna osoba kojoj nije oduzeta poslovna sposobnost u dijelu sklapanja pravnih poslova. Osoba ovlaštena za zastupanje udruge može biti samo punoljetna, poslovno sposobna osoba ako joj poslovna sposobnost nije oduzeta u dijelu sklapanja pravnih poslova.
 
Osnivači udruge mogu biti i stranci i strane pravne osobe.

Registracija

Zahtjev za upis udruge podnosi se nadležnom upravnom tijelu u županiji (odnosno Gradu Zagrebu) na čijem je području sjedište udruge. 

O upisu udruge u Registar udruga nadležno upravno tijelo donosi rješenje. O žalbama protiv odluka nadležnih upravnih tijela odlučuje Ministarstvo pravosuđa i uprave.

Zahtjev za registraciju udruge podnosi osoba ovlaštena za zastupanje udruge. Zahtjev za upis u Registar udruga odnosno zahtjev za upis promjena u Registar udruga podnosi se u dva istovjetna primjerka.

Zahtjev podnosite na propisanom obrascu koji je dostupan na stranicama Ministarstva pravosuđa i uprave

Zahtjev za upis u Registar udruga.

Zahtjev je moguće podnijeti i elektroničkim putem preko stranica Ministarstva pravosuđa i uprave

Upis udruge u Registar udruga Republike Hrvatske.

Za registraciju udruge potrebni su:
 • zahtjev za upis u Registar udruga Republike Hrvatske
 • zapisnik o radu i odlukama osnivačke skupštine
 • odluka skupštine o pokretanju postupka za upis u registar udruga, ako takva odluka nije donesena na osnivačkoj skupštini
 • statut (dva primjerka)
 • popis osnivača
 • osobna imena osoba ovlaštenih za zastupanje i osobno ime ili naziv likvidatora
 • ovjerene izjave osnivača o nepostojanju zapreke iz članka 11. (novih) stavaka 7. i 8. Zakona o udrugama
 • ovjerene izjave osoba ovlaštenih za zastupanje i likvidatora o nepostojanju zapreke iz članka 19. (novih) stavaka 2. i 3. Zakona o udrugama
 • izvod iz sudskog ili drugog registra za pravnu osobu osnivača udruge
 • preslika osobne iskaznice ili putovnice za osnivače, likvidatora i osobe ovlaštene za zastupanje
 • suglasnost ili odobrenje nadležnog tijela za obavljanje određene djelatnosti, kada je to propisano posebnim zakonom kao uvjet za upis udruge
 • ovjerena suglasnost zakonskog zastupnika ili skrbnika, kada je osnivač udruge maloljetna osoba s navršenih 14 godina života te punoljetna osoba lišena poslovne sposobnosti u dijelu sklapanja pravnih poslova
 • ovjerena izjava fizičke osobe, ako se u naziv udruge unosi ime ili dio imena te osobe odnosno pristanak njezinih nasljednika
 • ovjerena suglasnost međunarodne organizacije, ako se u naziv udruge unosi naziv ili znak iste.


Više o registraciji stranih udruga pročitajte u članku Registracija stranih udruga.