Prestanak djelovanja udruge

Doznajte informacije o brisanju iz Registara kao i o stečaju i likvidaciji

Prestanak djelovanja

Razlozi za prestanak djelovanja udruge jesu:
 • odluka skupštine o prestanku udruge
 • pripajanje drugoj udruzi, spajanje s drugom udrugom, podjela udruge razdvajanjem
 • protek dvostruko više vremena od vremena predviđenog za održavanje redovne sjednice skupštine, a ona nije održana
 • pravomoćna odluka suda o ukidanju udruge
 • pokretanje stečajnog postupka
 • na zahtjev člana, ako je broj članova udruge pao ispod broja osnivača potrebnog za osnivanje udruge, a nadležno tijelo udruge u roku od godinu dana od nastupanja te činjenice nije donijelo odluku o prijamu novih članova.
 
Osoba ovlaštena za zastupanje udruge dužna je nadležnom upravnom tijelu podnijeti zahtjev za upis promjena u Registar udruga koje se odnose na prestanak postojanja udruge.

Za prijavu promjena potrebni su:
 • zahtjev za upis promjena u Registar udruga Republike Hrvatske
 • odluka o promjeni
 • zapisnik o radu tijela udruge koje je po statutu nadležno za donošenje odluke zbog koje se traži upis promjene u Registar udruga
 • upravna pristojba u iznosu od 6,64 EUR državnih biljega po Tar. br. 2. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi (NN 156/2022).

Zahtjev za upis promjena u Registar udruga Republike Hrvatske nalazi se na stranicama Ministarstva pravosuđa i uprave

Obrazac zahtjeva za upis promjena u Registar udruga.

Zahtjev za upis u Registar udruga odnosno zahtjev za upis promjena u Registar udruga podnosi se u dva istovjetna primjerka.

Zahtjev je moguće popuniti i preko elektroničkog obrasca na stranicama Ministarstva pravosuđa i uprave

Upis promjena u Registar udruga.

O upisu promjena u Registar udruga donosi se rješenje.

Stečajni postupak

Odredbe Stečajnog zakona (NN 71/15 i 104/17) primjenjuju se na udruge jednako kao i na druge pravne osobe. Sukladno Zakonu o udrugama (NN 74/14, 70/17, 98/19 i 151/2022) stečaj je jedan od razloga za prestanak postojanja udruge. Stečajni postupak se provodi kad se potraživanja vjerovnika udruge ne mogu namiriti iz njezine imovine ili kada je djelovanje udruge zabranjeno odlukom suda. Stečajni se postupak provodi sukladno odredbama Stečajnog zakona​.

Skraćeni stečajni postupak

Nad udrugom se može provesti i skraćeni stečajni postupak u slučaju kada pravna osoba (udruga) nema zaposlenih i ako u Očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje ima evidentirane neizvršene osnove za plaćanje u neprekinutom razdoblju od 120 dana. 

Slijedom odredbe članka 428. Stečajnog zakona, bez obzira na aktivnost ili neaktivnost udruge i bez obzira na financijski iznos neplaćenih obveza, u roku od osam dana nakon isteka razdoblja od 120 dana nelikvidnosti udruge Financijska agencija (FINA) podnosi trgovačkom sudu po službenoj dužnosti Zahtjev za provedbu skraćenoga stečajnog postupka i o tome nije dužna obavijestiti pravnu osobu (udrugu) o podnošenju tog zahtjeva. Nakon uvida u registar udruga trgovački sud će na mrežnoj stranici e-Oglasna ploča sudova objaviti oglas koji sadržava podatke za identifikaciju dužnika, podatak o ukupnom iznosu duga evidentiranog na temelju neizvršenih osnova za plaćanje, poziv osobama ovlaštenim za zastupanje dužnika po zakonu da u roku od 15 dana od dana objave oglasa podnesu sudu javnobilježnički ovjerovljen popis imovine i obveza na propisanom obrascu, poziv vjerovnicima da najkasnije u roku od 45 dana od objave oglasa predlože otvaranje stečajnoga postupka te upozorenje o pravnim posljedicama nepodnošenja prijedloga za otvaranje stečajnoga.

Naime, ako osobe ovlaštene za zastupanje dužnika (udruge) u roku od 15 dana ne podnesu popis imovine i obveza dužnika ili ako iz toga popisa proizlazi da dužnik ima imovinu koja nije dostatna za namirenje predvidivih troškova stečajnoga postupka te ako u roku od 45 dana nijedan vjerovnik ne predloži otvaranje stečajnoga postupka i ne predujmi sredstva za namirenje troškova postupka, smatrat će se da je dužnik nesposoban za plaćanje i trgovački sud će po službenoj dužnosti istoga dana donijeti rješenje o otvaranju i zaključenju skraćenoga stečajnog postupka. Pravomoćno rješenje po zaključenju stečajnog postupka trgovački sud dostavlja po službenoj dužnosti nadležnom upravnom tijelu koje je dužno po dostavljenom rješenju brisati udrugu iz registra udruga, bez donošenja posebnog rješenja o brisanju, a brisanjem iz Registra udruga, udruga prestaje postojati.

Likvidacijski postupak

Ako udruga ima dovoljno imovine za namirenje vjerovnika, a odluku o prestanku postojanja udruge je donijelo nadležno tijelo udruge, provodi se postupak likvidacije sukladno odredbi članka 29. i 30. Zakona o udrugama.
Likvidacijski postupak se provodi u nekim slučajevima prestanka djelovanja udruge.

Nadležno upravno tijelo kao registracijsko tijelo donosi rješenje o prestanku djelovanja i pokretanju likvidacijskog postupka po službenoj dužnosti ili na prijedlog osobe ovlaštene za zastupanje udruge, nadležnog tijela udruge, članova udruge ili drugih zainteresiranih fizičkih i pravnih osoba.

Likvidacijski postupak provodi se u slučaju proteka dvostruko više vremena od vremena predviđenog za održavanje redovne sjednice skupštine, a ona nije održana, kada je član udruge podnio zahtjev za prestanak djelovanja udruge, ako je broj članova udruge pao ispod broja osnivača potrebnog za osnivanje udruge, a nadležno tijelo udruge u roku od godinu dana od nastupanja te činjenice nije donijelo odluku o prijemu novih članova, kao i na temelju pravomoćne odluke suda o ukidanju udruge.

Nadležno upravno tijelo temeljem zaprimljenog izvješća o provedenom likvidacijskom postupku, donosi rješenje o brisanju udruge iz registra udruga osim ako su utvrđeni dugovi udruge kada se pokreće stečaj udruge.
 
Likvidator nadležnom upravnom tijelu podnosi zahtjev za upis prestanka djelovanja udruge u roku od osam dana od dana donošenja odluke skupštine udruge o prestanku udruge, provodi postupak likvidacije u roku od 60 dana od dana primitka rješenja nadležnog upravnog tijela o otvaranju likvidacijskog postupka, utvrđuje stanje na poslovnom računu udruge, knjigovodstveno stanje dugovanja i potraživanja, upućuje pozive vjerovnicima na prijavu potraživanja i dužnicima na plaćanje dugovanja, raspodjeljuje preostalu imovinu udruge sukladno Zakonu, te obavještava nadležni sud radi pokretanja stečajnog postupka u slučaju da imovina udruge nije dovoljna za namirenje obveza. Nakon raspodjele preostale imovine likvidator je dužan u roku od osam dana od dana okončanja likvidacijskog postupka podnijeti nadležnom upravnom tijelu završni račun i izvješće o provedenom likvidacijskom postupku.

Likvidator udruge

Likvidator je fizička ili pravna osoba koju je imenovalo nadležno tijelo udruge i koja je kao likvidator upisana u registar udruga.

Likvidator ne mora biti član udruge.

Likvidator zastupa udrugu u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje udruge do okončanja postupka likvidacije i brisanja udruge iz registra udruga.

Skraćeni postupak za prestanak postojanja udruge

Skraćeni postupak za prestanak postojanja udruge se može provesti u tri slučaja:
 • kada skupština donese odluku o prestanku postojanja udruge
 • kada je proteklo dvostruko više vremena od vremena predviđenog za održavanje redovne sjednice skupštine, a ona nije održana
 • kada je broj članova udruge pao ispod broja osnivača potrebnog za osnivanje udruge.
U skraćenom postupku ne provodi se postupak likvidacije, a za moguće obveze udruge pet godina od dana brisanja udruge iz registra udruga solidarno odgovaraju članovi upravnog (izvršnog) tijela, temeljem izjave koju je većina članova upravnog (izvršnog) tijela dala pred javnim bilježnikom da udruga ne djeluje, da su ispunjene sve obveze udruge i da je preostala imovina udruge raspodijeljena u skladu sa Zakonom.

Udruga se briše iz registra udruga, ali u registru ostaju upisana osobna imena, prebivalište, OIB članova tijela udruge koji su potpisali izjavu, s naznakom njihove solidarne odgovornosti za eventualne naknadno utvrđene obveze udruge.

Brisanje iz Registra neprofitnih organizacija

Udruga nije obvezna prijaviti prestanak djelovanja Registru neprofitnih organizacija.
 
Neprofitne organizacije brišu se iz Registra neprofitnih organizacija brisanjem iz matičnog registra, a obavijest o tome Ministarstvu financija dostavlja voditelj odgovarajućeg registra po službenoj dužnosti najkasnije u roku od 30 dana od nastale promjene.