Statusne promjene

Informirajte se o mogućnostima pripajanja, spajanja i podjele udruge

Pripajanje udruge

Pripajanje jedne ili više udruga drugoj upisuje se u registar udruga. Pripajanjem se, na temelju odluke o pripajanju, prenosi ukupna imovina jedne udruge drugoj. Na upis pripajanja odgovarajuće se primjenjuju odredbe Zakona o udrugama o upisu promjena u registar udruga.

Zahtjev za upis promjena podnosi osoba ovlaštena za zastupanje udruge pripajatelja, a uz zahtjev se u istom tekstu prilažu i odluke o davanju suglasnosti za pripajanje, donesene od strane skupština udruga koje sudjeluju u pripajanju. Upisom pripajanja u registar udruga prestaje postojati pripojena udruga, a udruga pripajatelj nastavlja s radom pod nazivom pod kojim je upisana u registar udruga.

Spajanje udruge

Spajanje je osnivanje nove udruge na koju prelazi ukupna imovina dviju ili više udruga koje se spajaju. Na postupak spajanja udruga odgovarajuće se primjenjuju odredbe Zakona  o udrugama povezane s pripajanjem. Spajanjem prestaju postojati udruge koje su se spojile, a novonastala udruga smatra se novom udrugom na koju se odgovarajuće primjenjuju odredbe Zakona o udrugama povezane s registracijom udruge.

Podjela udruge

Udruga se može podijeliti na dvije ili više udruga. Na postupak podjele odgovarajuće se primjenjuju odredbe Zakona o udrugama koje se odnose na pripajanje udruge. Podijeljena udruga prestaje postojati, a na postupak upisa novonastalih udruga primjenjuju se odredbe Zakona o udrugama povezane s upisom u registar udruga. Udruge nastale podjelom odgovaraju solidarno za obveze podijeljene udruge.