Obveze udruge nakon osnivanja

Pročitajte više o obvezama udruge nakon podnošenja zahtjeva za upis u Registar udruga RH

Registar udruga

Registar udruga je javni upisnik koji se vodi u elektroničkom obliku jedinstveno za sve udruge u Republici Hrvatskoj. Upis u Registar je dobrovoljan, a obavlja se na zahtjev osobe ovlaštene za zastupanje udruge koja, u ime osnivača, podnosi zahtjev za upis u Registar udruga uredu državne uprave, nadležnom prema sjedištu udruge. Upisom u Registar, udruga stječe pravnu osobnost.

Svatko može ostvariti uvid u online Registar udruga:

Online Registar udruga.

Izrada pečata

Izmjenama  Zakona o udrugama (NN 70/17) ukinuta je odredba koja je obvezivala udrugu da statutom uređuje izgled svojeg pečata. Međutim, ako udruga želi imati pečat sadržaj pečata mora propisati svojim statutom, a nakon toga, s rješenjem o registraciji, kod pečatoresca treba naručiti pečat, koji mora odgovarati opisu iz statuta (promjer, oblik, položaj i sadržaj teksta).

Prijava Državnom zavodu za statistiku

Nakon upisa u Registar udruga i izrade pečata (ako je statutom propisano da udruga ima pečat), osoba ovlaštena za zastupanje mora se obratiti Državnom zavodu za statistiku, odnosno ispostavi Zavoda u jedinici područne (regionalne) samouprave gdje će se putem obrasca RPS-1: Registar poslovnih subjekata-prijava prijaviti u Registar poslovnih subjekata. Državni zavod za statistiku će na temelju navedenog obrasca izdati akt o razvrstavanju pravne osobe prema djelatnosti koju obavlja sukladno Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti.

Upis u Registar neprofitnih organizacija

Nakon upisa u Registar udruga, dobivene obavijesti o razvrstavanju od Državnog zavoda za statistiku te otvaranja žiro-računa u poslovnoj banci udruga je obvezna podnijeti zahtjev za upis u Registar neprofitnih organizacija koji vodi Ministarstvo financija.

Zahtjev se podnosi putem RNO obrasca koji se, s uputama za popunjavanje, može pronaći na stranicama Ministarstva financija

Ispunjen i ovjeren obrazac dostavlja se poštom na adresu:

Ministarstvo financija
Služba za državno računovodstvo i računovodstvo neprofitnih organizacija
Katančićeva 5
10 000 Zagreb.

Ministarstvo financija ne izdaje potvrdu niti rješenje o upisu u Registar neprofitnih organizacija već potvrdu o upisu čini izlistana (isprintana) stranica Registra s podacima o neprofitnoj organizaciji dobivena nakon pretrage Registra.