Patenti i uporabni modeli

Zaštita patentom predstavlja učinkovito poslovno sredstvo koje njegovim nositeljima omogućuje povrat sredstava uloženih u istraživanje i razvoj novih proizvoda i tehnologija kroz svojevrsni monopol na upotrebu zaštićenog tehničkog rješenja tijekom trajanja patentne zaštite

Patent je isključivo pravo priznato za izum koji nudi novo rješenje nekog tehničkog problema. Patent se priznaje za izume koji se odnose na proizvod, postupak, uređaj ili primjenu.

Patent osigurava vlasniku isključivo pravo na izradu, korištenje, stavljanje u promet ili prodaju izuma zaštićenog patentom, tijekom ograničenog perioda.

Patent predstavlja vlasništvo čiju uporabu za vrijeme trajanja patentne zaštite vlasnik može dopustiti drugim osobama davanjem licencije ili ga može u potpunosti prenijeti na druge osobe.

Suštinski uvjeti koje neki izum mora zadovoljiti za priznanje patenta jesu novost u odnosu na postojeće stanje tehnike, inventivna razina (tj. neočiglednost onome koji je upoznat s dotičnim tehničkim područjem) i industrijska primjenjivost (tj. praktična primjenjivost u industrijskom opsegu).

Da bi ostvario patentnu zaštitu za svoj izum, prijavitelj je u postupku za priznanje patenta dužan otkriti tehničke detalje svog izuma u opsegu koji omogućuje stručnjaku iz predmetnog područja izradu ili upotrebu izuma. Takav opis izuma postaje, nakon određenog propisanog perioda tajnosti, javno dostupan svim zainteresiranima.

Postupak zaštite patenta

Zaštitu izuma patentom u Republici Hrvatskoj moguće je ostvariti nacionalnim putem, u kojem slučaju odluku o priznanju donosi Državni zavod za intelektualno vlasništvo, odnosno regionalnim putem, kada odluku o priznanju donosi Europski patentni ured, a Zavod tako priznati patent upisuje u Registar patenata Republike Hrvatske, nakon čega je on jednakopravan patentu ostvarenom nacionalnim putem.

Postupak započinje podnošenjem prijave. Prijava patenta sastoji se od:
  • zahtjeva za priznanje patenta
  • opisa izuma
  • patentnih zahtjeva
  • crteža - kada je izum takav da ga je prikladno prikazati crtežima
  • sažetka - kratkog sadržaja biti izuma u svrhu tehničkog informiranja.
Nakon postupka formalnog ispitivanja prijave slijedi obavezna izrada izvješća o pretraživanju stanja tehnike. Podnositelj prijave može podnijeti i zahtjev za neobvezujuće prethodno mišljenje o patentibilnosti, kojim se utvrđuje ispunjava li izum uvjete novosti, inventivne razine, te industrijske primjenjivosti.
Zavod zajedno s prijavom patenta objavljuje i izvještaj o pretraživanju stanja tehnike u službenom glasilu Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo:

Glasnik.

Objavljena prijava patenta postaje dostupna javnosti, čime sadržaj izuma ulazi u tzv. stanje tehnike, a svaka zainteresirana osoba ima pravo uvida u sadržaj prijave. Nakon objave prijave i izvješća o pretraživanju stanja tehnike postupak se nastavlja samo pod uvjetom da podnositelj nadalje podnese zahtjev za potpuno ispitivanje uvjeta za priznanje patenta. Ako u propisanom roku ne bude podnesen zahtjev za potpuno ispitivanje, i uplaćena odgovarajuća naknada troškova postupka, Zavod će donijeti rješenje o odbacivanju prijave patenta.

Nakon podnošenja zahtjeva za potpuno ispitivanje, Zavod provodi odgovarajući daljnji postupak ispitivanja sadržaja patentne prijave. Postupak može rezultirati ili priznavanjem patenta za predloženi izum, ako su zadovoljeni propisani uvjeti, odnosno odbijanjem zahtjeva za priznanje patenta, ako ti uvjeti nisu zadovoljeni. Važno je napomenuti da prije donošenja konačne odluke o odbijanju zahtjeva za priznanje patenta prijavitelj ima priliku eventualnim izmjenama patentnih zahtjeva ili podnošenjem dodatnih argumenata  u zakonom propisanim granicama ishoditi povoljan rezultat postupka. 

Uporabni model

Novim Zakonom o patentu (''Narodne novine'', broj 16/20.) uveden je institut uporabnog modela. Postupak njegove registracije je brži, jednostavniji, uz manje troškove, prikladniji za jednostavnije izume, te za izumitelje pojedince i mala i srednja poduzeća od zaštite standardnim patentom.

Zakonom su propisana ograničenja u predmetu zaštite, tako da se uporabni model odnosi isključivo za proizvod koji ne smije biti izum iz područja biotehnologije, kemijska ili farmaceutska tvar niti izum čije bi komercijalno iskorištavanje bilo protivno javnom poretku ili moralu, kao ni izum koji se odnosi na postupak. Ograničen je i u pogledu broja patentnih zahtjeva koje može sadržavati, i to najviše za deset patentnih zahtjeva.

Registracija se provodi bez ispitivanja novosti, inventivnosti i industrijske primjenjivosti izuma.

Postupak registracije započinje podnošenjem prijave uporabnog modela. Nakon provedenog postupka ispitivanja Zavod donosi rješenje o registraciji odnosno o odbijanju prijave uporabnog modela. Još jedna razlika u odnosu na standardnu prijavu patenta je u tome što se prijava uporabnog modela ne objavljuje, već se objavljuje registrirano pravo u službenom glasilu Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo.
 
Predviđena je mogućnost provođenja potpunog ispitivanja uporabnog modela na zahtjev nositelja, koji ne može biti podnesen kasnije od isteka sedme godine trajanja uporabnog modela, Patentna zaštita za patent na temelju rezultata potpunog ispitivanja vrijedi najviše 20 godina od datuma podnošenja prijave patenta, a za uporabni model najviše 10 godina od datuma podnošenja prijave uporabnog modela. Za održavanje u vrijednosti prava iz prijave i patenta, kao i uporabnog modela obavezno je plaćati propisane godišnje naknade troškova održavanja. U protivnom, zaštita će prestati i prije isteka navedenih rokova, neposredno po isteku propisanih rokova za godišnje plaćanje troškova. Za izume iz specifičnih područja tehnike (lijekovi ili sredstva za zaštitu biljaka) moguće je produžiti zaštitu tzv. svjedodžbom o dodatnoj zaštiti.

Prijavu patenta i uporabnog modela u Hrvatskoj moguće je podnijeti i putem interneta koristeći uslugu Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo e-Prijava pri čemu osim učinkovitog postupka prijave ujedno smanjujete njegove troškove.

Pomoću sustava e-Pristojbe pristojbeni obveznici mogu propisane pristojbe i naknade, umjesto državnim biljezima ili uplatnicama, plaćati brže i jednostavnije putem svojih bankovnih kartica (za tekući račun, žiro-račun ili kreditnim karticama) kao što su Visa, Maestro, MasterCard i Diners.

Regionalna (europska) zaštita patenta

Postupak za priznanje patenta koji provodi Europski patentni ured (EPO) pruža zaštitu na regionalnoj razini za zemlje članice Europske patentne organizacije:

EPO.

Regionalni patentni sustav omogućava podnošenje jedne prijave patenta na jednom mjestu a s istovremenim pravnim učinkom u više zemalja. 

Više o tome kako ostvariti europski patent pročitajte na stranicama Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo:

Europski patent.