Autorsko pravo i srodna prava

Zaštita autorskih i srodnih prava ima izniman značaj za održavanje i razvoj potencijala kreativnih poduzeća i za stvaralaštvo individualnih umjetnika, glazbenika, pisaca i drugih stvaratelja u kulturnom i umjetničkom sektoru

Autorsko pravo je pravo autora u pogledu njegovog autorskog djela.
 
Autorsko djelo je originalno intelektualno ostvarenje iz književnog, znanstvenog i umjetničkog područja koje ima individualni karakter i koje je na neki način izraženo.
 
Originalnost djela ostvaruje se kroz slobodu izražavanja kreativnosti autora koja rezultira time da je stvoreno djelo izraz autorove osobnosti.
 
Autorska djela izražavaju se različitim sredstvima, kao što su pisana ili izgovorena riječ, zvukovi, dvodimenzionalni ili trodimenzionalni oblici, boje, pokreti tijela ili na drugi način.
 
Autorskim pravom ne štiti se ideja nego djelo koje je izražaj te ideje. Ideja za stvaranje djela stoga i ne mora nužno biti originalna no originalan mora biti autorski izražaj te ideje.  


Autori djela imaju isključivo pravo korištenja svog djela, a drugima mogu odobriti ili zabraniti njegovo korištenje. Autori daju odobrenje za korištenje djela pisanim ugovorom.
 
Iznimke od ovog pravila nazivamo sadržajnim ograničenjima autorskog prava i one su izričito propisane Zakonom o autorskom pravu i srodnim pravima.

Autor može zabraniti odnosno pod ugovorenim uvjetima odobriti umnožavanje, priopćavanje javnosti, prijevod ili drugu prilagodbu djela te stavljanje djela u promet. Autori često ugovorom daju odobrenje pojedincima ili pravnim osobama za određeno korištenje njihovog djela, u pravilu uz plaćanje odgovarajuće autorske naknade. Uz navedena imovinska prava autora, autor ima i moralna prava, koja su  vezana uz osobu autora.  

Autorsko pravo nastaje samim ostvarenjem djela i, za razliku od većine drugih oblika intelektualnog vlasništva, ne podliježe administrativnim ili registracijskim postupcima niti obaveznom depozitu djela. Traje za života autora i sedamdeset godina nakon autorove smrti. Autorsko pravo je nasljedivo te nasljednicima autora u pravilu pripadaju sva prava koja bi pripadala autoru.
Istekom roka zaštite autorskog prava autorsko djelo postaje javno dobro te se može slobodno koristiti, uz obvezu priznanja autorstva, poštivanja autorskog djela te časti i ugleda autora.

Srodna prava

Srodna prava su prava koja su bliska (odnosno srodna ili susjedna) autorskom pravu, pretpostavljaju postojanje autorskog djela i imaju svoj poseban predmet zaštite. Njihova je svrha najvećim dijelom zaštita pravnih interesa onih fizičkih i pravnih osoba koje svojim djelovanjem omogućavaju da autorsko djelo postane pristupačno javnosti, a u Hrvatskoj se pruža zaštita:
  • umjetnicima izvođačima na njihovim izvedbama
  • proizvođačima fonograma na njihovim fonogramima
  • audiovizualnim producentima na njihovim videogramima
  • organizacijama za emitiranje na njihovim programskim signalima
  • nakladnicima informativnih publikacija na njihovim informativnim publikacijama
  • nakladnicima na njihovim pisanim izdanjima
  • proizvođačima neoriginalnih baza podataka na njihovim bazama podataka. 

Ostvarivanje autorskog i srodnih prava

Ostvarivanje prava može biti:
  • individualno - ostvarivanje prava koje se odnosi na pojedinačno korištenje autorskog djela odnosno predmeta zaštite srodnih prava, prema odgovarajućem ugovoru između nositelja prava i korisnika predmeta zaštite, a obavlja ga nositelj prava osobno ili putem zastupnika
  • kolektivno - ostvarivanje prava obavlja organizacija nositelja prava koja za obavljanje takve djelatnosti ima odobrenje Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo (dalje: Zavod). Zavod može izdati odobrenje za obavljanje predmetne djelatnosti samo jednoj organizaciji za pojedinu vrstu prava i pojedinu kategoriju nositelja prava, uzevši u obzir broj članova na temelju dobivenih punomoći, broj ugovora o uzajamnom zastupanju sa stranim organizacijama i druge relevantne okolnosti. Organizacija može ostvarivati jednu, dvije ili više vrsta prava koja se, u pravilu, odnose na pojedinu vrstu nositelja autorskog prava, odnosno srodnih prava. Popis organizacija za kolektivno ostvarivanje prava koje djeluju uz odobrenje Zavoda u Hrvatskoj dostupan je ovdje.