Vojni studijski programi

Ako se želite školovati kao stručno osoblje za Oružane snage RH, upišite preddiplomske i diplomske vojne studije: Vojno vođenje i upravljanje, Vojno inženjerstvo ili Vojno pomorstvo


Vojni studiji preddiplomski su i diplomski sveučilišni studiji namijenjeni za obrazovanje budućih časnika Oružanih snaga Republike Hrvatske (OSRH). Razvijeni su u suradnji OSRH i Sveučilišta u Zagrebu, a prvostupnike po njihovu završetku čeka siguran posao u postrojbama OSRH na mjestima prvih časničkih dužnosti.

Preddiplomski sveučilišni studijski programi u Zagrebu su sljedeći:
  • Vojno vođenje i upravljanje (VViU)
  • Vojno inženjerstvo (VI).
Studijski programi traju četiri godine, a programi se, svaki pojedinačno, vrednuju s 240 ECTS bodova.

Vojnoobučni sadržaji provode se kroz vojne kampove, vojnostručnu praksu i stažiranje.

Studentima su osigurani mjesečna stipendija, smještaj i prehrana, literatura, vojna odora i sportska oprema te troškovi javnog prijevoza.

Nastava za oba smjera izvodi se u prostorima Hrvatskog vojnog učilišta "Dr. Franjo Tuđman" u Zagrebu, u nastavno-obučnim središtima te na poligonima Oružanih snaga Republike Hrvatske, a manjim dijelom u posebno opremljenim učionicama i laboratorijima fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Na svaki studijski program upisuje se između 40 i 70 studenata, ovisno i u skladu s potrebama Ministarstva obrane.

Studij Vojno vođenje i upravljanje (VViU)

Studij Vojno vođenje i upravljanje (VViU) primarno je usmjeren na društveno područje, a u program su, uz tipične akademske sadržaje, uključeni i cjeloviti vojnoobučni i vojnostručni sadržaji za postizanje traženih kompetencija za prvu časničku dužnost u Oružanim snagama RH.

Organizacijsku i administrativnu potporu za studij Vojno vođenje i upravljanje daje Referada Hrvatskog vojnog učilišta "Dr. Franjo Tuđman".

Završetkom studija stječe se akademski naziv sveučilišni prvostupnik vojnog vođenja i upravljanja i dodjeljuje čin poručnika.

Studij Vojno inženjerstvo (VI)

Studij Vojno inženjerstvo (VI) primarno je usmjeren na tehničko područje, a u program su, uz tipične akademske sadržaje, uključeni i cjeloviti vojnoobučni i vojnostručni sadržaji za postizanje traženih kompetencija za prvu časničku dužnost u Oružanim snagama RH.

Organizacijsku i administrativnu potporu za studij Vojno inženjerstvo daje Referada Hrvatskog vojnog učilišta "Dr. Franjo Tuđman".

Završetkom studija stječe se akademski naziv sveučilišni prvostupnik inženjer vojnog inženjerstva i dodjeljuje čin poručnika.

Uvjeti za upis

Uz kriterije uspjeha u srednjoj školi i na državnoj maturi, kandidati za oba studijska smjera trebaju ispuniti i određene zdravstvene, psihofizičke i sigurnosne kriterije nužne za časničko zvanje.

Nakon upisa, a prije početka nastave, budući studenti koji upišu vojne studije bit će pozvani na Pripremni kamp, gdje će se upoznati s radom Oružanih snaga RH.

Profesionalni razvoj

U okviru profesionalnog razvoja časnici se upućuju na slijedno više razine obrazovanja časnika i specijalističke tečajeve u zemlji i inozemstvu, čijim završetkom zadovoljavaju uvjete za promicanje u viši čin i postavljenje na višu zapovjednu dužnost.

Diplomski studij može se nastaviti ili po programu sveučilišnih studijskih programa Vojno vođenje i upravljanje i Vojno inženjerstvo, koji nose 60 ECTS bodova, na HVU "Dr. Franjo Tuđman", ili po jednom od diplomskih programa na sveučilištu, koji je najbliži području završenog preddiplomskog studija.

Studij Vojno pomorstvo

Studijski program Vojno pomorstvo (VP) petogodišnji je integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij namijenjen obrazovanju budućih časnika Ministarstva obrane i Oružanih snaga Republike Hrvatske.

Studijski program omogućuje obrazovanje i za potrebe Ministarstva mora, prometa i infrastrukture te Ministarstva unutarnjih poslova. Razvijen je u suradnji Hrvatskog vojnog učilišta "Dr. Franjo Tuđman" i Sveučilišta u Splitu. Smjerovi studija su Vojna nautika i Vojno brodostrojarstvo.

Program je osmišljen tako da se studentima omogući stjecanje teorijskih i praktičnih znanja te poznavanje i razumijevanje stručnih i znanstvenih načela i postupaka važnih za pomorsku struku i pomorske vještine nužne u procesu upravljanja brodom: plovidbu, manevriranje, održavanje, rukovanje teretom te ostale postupke uređene Međunarodnom konvencijom (STCW) i drugim međunarodnim i nacionalnim standardima. Opće kompetencije koje kadeti stječu završetkom studijskog programa Vojno pomorstvo istovjetne su kao i na ostalim pomorskim fakultetima.

Nastavu izvode nastavnici Sveučilišta u Splitu zajedno s nastavnicima i vojnim stručnjacima Hrvatskog vojnog učilišta i Ministarstva obrane. Nastava se izvodi u specijaliziranim učionicama i kabinetima vojarne "Admiral flote Sveto Letica-Barba" – Pomorske baze "Lora" u Splitu te na Pomorskom fakultetu i Fakultetu elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu.

Sastavni je dio studija vojnostručna i plovidbena praksa. Tijekom vojnostručne prakse studenti ovladavaju vještinama vođenja, zapovijedanja i nadzora, rukovanja osobnim vatrenim naoružanjem, gađanjem i održavanjem oružja te orijentacijom u prostoru i okružju.

Na plovidbenoj praksi upoznaju se sa životom i radom na brodu kroz svakodnevne brodske aktivnosti. Plovidbena praksa provodi se na brodovima HRM-a i ostalim javnim brodovima.

Uvjeti upisa

Uvjeti upisa na studijski program Vojno pomorstvo su: završena četverogodišnja srednja škola, položena državna matura te posebni psihofizički, zdravstveni i sigurnosni uvjeti. Posebni uvjeti upisa propisani su Pravilnikom o utvrđivanju zdravstvenih, psihičkih, tjelesnih i sigurnosnih uvjeta za prijam u službu u OSRH (Narodne novine, br. 13/14, 134/15 i 138/15.), Pravilnikom o načinu i postupku privlačenja, oglašavanja i odabira za prijam u djelatnu vojnu službu i kadetsku službu (Narodne novine, br. 158/13, 77/15, 14/17 i 91/18.) i Pravilnikom o utvrđivanju zdravstvene sposobnosti za vojnu službu (Narodne novine, br. 42/14, 134/15, 109/16 i 97/17.).

Mogućnost razvoja karijere

Studijski program Vojno pomorstvo traje 10 semestara ili pet godina i njegovim završetkom stječe se najmanje 300 ECTS bodova te akademski naziv magistar/magistra inženjer/inženjerka vojnog pomorstva: smjer vojne nautike ili smjer vojnog brodostrojarstva. Studenti su stipendisti Ministarstva obrane, Ministarstva unutarnjih poslova ili Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.

Potpisivanjem ugovora o stipendiranju s jednim od navedenih ministarstava studentima se nakon završetka studija osigurava zapošljavanje u tom ministarstvu.

Stipendistima Ministarstva obrane RH osigurani su stipendija, smještaj, prehrana, obvezna literatura, vojna odora, sportska oprema, troškovi javnog prijevoza. Nakon završetka studijskog programa dodjeljuje im se prvi časnički čin te preuzimaju prvu časničku dužnost u postrojbama Oružanih snaga. Tijekom redovitog profesionalnog razvoja časnici se upućuju na više razine obrazovanja časnika i na specijalističke tečajeve u zemlji i inozemstvu. Njihovim završetkom stječu uvjete za promicanje u viši čin i postavljenje na više zapovjedne dužnosti.


Detaljne informacije o studijskim programima možete dobiti na Hrvatskom vojnom učilištu "Dr. Franjo Tuđman" na tel. 01/378-6666 i e-mail: jasna.hizar@morh.hr,
u Središnjici za upravljanje osobljem na tel.: 01/3784 656, 01/3784 814, e-mail: promidzba-osrh@morh.hr,
na Sveučilištu u Zagrebu na tel. 01/456-7111 i e-mail: vojni@unizg.hr 
te na Sveučilištu u Splitu na tel. 021/558-213, e-mail: katarina.balic@unist.hr i vojno.pomorstvo@unist.hr.