Priznavanje i vrednovanje inozemnih obrazovnih kvalifikacija u Republici Hrvatskoj

Priznavanje i vrednovanje inozemnih obrazovnih kvalifikacija u Republici Hrvatskoj provodi se na temelju odredbi Zakona o priznavanju i vrednovanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija

Pravo na priznavanje i vrednovanje inozemne obrazovne kvalifikacije imaju hrvatski državljani, strani državljani, osobe bez državljanstva, azilanti, stranci pod supsidijarnom zaštitom i stranci pod privremenom zaštitom te članovi obitelji azilanta odnosno stranca pod supsidijarnom zaštitom i stranaca pod privremenom zaštitom koji zakonito borave u Republici Hrvatskoj.

Zakonom o priznavanju i vrednovanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija koji je stupio na snagu 25. lipnja 2022. godine uređuje se način i postupci priznavanja inozem­nih obrazovnih kvalifikacija i razdoblja obrazovanja provedenog u inozemstvu sa svrhom nastavka obrazovanja u Republici Hrvatskoj te način i postupci vrednovanja inozemnih obrazovnih kvalifikacija u Republici Hrvatskoj u svrhu pristupa hrvatskom tržištu rada u profesijama koje nisu uključene u Popis reguliranih profesija u Republici Hrvatskoj.

Priznavanje inozemnih obrazovnih kvalifikacija u svrhu nastavka obrazovanja

Priznavanje inozemnih osnovnoškolskih i srednjoškolskih kvalifikacija i razdoblja ovog obrazovanja: Priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija i razdoblja studija u svrhu nastavka obrazovanja je u nadležnosti sveučilišta i veleučilišta - popis nadležnih ureda s kontaktnim podacima možete pronaći na internetskoj stranici Agencije za znanost i visoko obrazovanje.

Stupanjem na snagu Zakona o priznavanju i vrednovanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija počinje provedba upravnog postupka priznavanja inozemnih obrazovnih kvalifikacija u svrhu nastavka obrazovanja na višoj razini na temelju kojeg se donosi upravni akt - rješenje o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije.

Vrednovanja inozemnih obrazovnih kvalifikacija u svrhu pristupa tržištu rada u profesijama koje nisu uključene u Popis reguliranih profesija u Republici Hrvatskoj

Vrednovanje inozemnih obrazovnih kvalifikacija u svrhu pristupa hrvatskom tržištu rada provode:
Stupanjem na snagu Zakona o priznavanju i vrednovanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija uvodi se provedba neupravnog postupka vrednovanja inozemnih visokoškolskih kvalifikacija na temelju kojeg agencije donose neupravni akt - mišljenje o inozemnoj visokoškolskoj kvalifikaciji.
 

Priznavanje stručnih kvalifikacija (regulirane profesije)

Osobe koje su u inozemstvu stekle stručnu kvalifikaciju (koju čini formalno obrazovanje, dodatno osposobljavanje i polaganje stručnog ispita) i žele se u Republici Hrvatskoj zaposliti u reguliranoj profesiji prolaze kroz postupak priznavanja inozemne stručne kvalifikacije koji je u Republici Hrvatskoj uređen Zakonom o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija. 

Prema Zakonu o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija stranke koje traže priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija obraćaju se izravno nadležnim tijelima za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija, a to su u pravilu komore ili ministarstva nadležna za reguliranje zapošljavanja u određenoj struci.

U sustavu zdravstva preko PISK aplikacije se može podnijeti zahtjev za obavljanje sljedećih reguliranih profesija:
 • doktora medicine
 • doktora medicine specijalista
 • dentalnih asistenata
 • dentalnih tehničara
 • doktora dentalne medicine
 • doktora dentalne medicine specijalista
 • farmaceutskih tehničara
 • ljekarnika
 • ljekarnika specijalista
 • diplomiranih fizioterapeuta
 • fizioterapeuta prvostupnika fizioterapije
 • fizioterapeutskih tehničara
 • medicinskih sestara za djelatnost opće zdravstvene njege
 • prvostupnika sestrinstva
 • magistara sestrinstva
 • sveučilišnih magistara sestrinstva
 • diplomiranih medicinskih sestra
 • medicinskih sestara specijalista
 • medicinskih biokemičara
 • medicinskih biokemičar specijalista
 • primalja - asistentica/primaljski asistent
 • prvostupnika primaljstva
 • magistara primaljstva
 • prvostupnika radiološke tehnologije
 • prvostupnika radne terapije
 • diplomiranih radnih terapeuta
 • magistara sanitarnog inženjerstva
 • prvostupnika sanitarnog inženjerstva
 • sanitarnih tehničara
 • prvostupnika medicinsko-laboratorijske dijagnostike
 • zdravstveno laboratorijskih tehničara.
 
U sustavu obrazovanja preko PISK aplikacije se može podnijeti zahtjev za kvalificiranog:
 • odgojitelja u dječjem vrtiću
 • učitelja razredne nastave u osnovnoj školi
 • učitelja predmetne nastave u osnovnoj školi
 • nastavnika predmetne nastave u srednjoškolskoj ustanovi
 • strukovnog učitelja/nastavnika stručnih predmeta u srednjoj strukovnoj školi
 • učitelja/nastavnika u osnovnoj/srednjoj glazbenoj školi
 • učitelja/nastavnika u osnovnoj/srednjoj plesnoj školi
 • stručnog suradnika pedagoga u dječjem vrtiću/osnovnoj/srednjoj školi
 • stručnog suradnika logopeda u dječjem vrtiću/osnovnoj/srednjoj školi
 • stručnog suradnika knjižičara u osnovnoj/srednjoj školi.
 • Kroz aplikaciju prati se status i rok rješavanja zahtjeva.
 
Za upite vezane uz podnošenje zahtjeva za priznavanje inozemne stručne kvalifikacije iz Sustava znanosti i obrazovanja možete se javiti na mail adresu PISK@mzo.hr, a za upite vezane uz podnošenje zahtjeva za priznavanje inozemne stručne kvalifikacije iz Sustava zdravstva možete se javiti na mail adresu PISK@miz.hr.

Nacionalni ENIC/NARIC ured, ima ulogu Centra za pomoć za pružanje informacija o priznavanju stručnih kvalifikacija i vodi Bazu podataka o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija u Republici Hrvatskoj

Centar za pomoć.