Sveučilišni prijediplomski i diplomski studij aeronautika – smjer vojni pilot i smjer vojna kontrola zračnog prometa

Studijski program Aeronautika provodi se u organizaciji Fakulteta prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu u suradnji s Hrvatskim vojnim učilištem “Dr. Franjo Tuđman” i Središtem za obuku Hrvatskog ratnog zrakoplovstva “Rudolf Perešin” 

Sveučilišni prijediplomski i diplomski studij aeronautika smjer vojni pilot

Prijediplomski studij Aeronautike traje šest semestara i vrednuje se sa 180 ECTS bodova. Nakon završetka prijediplomskog studija kadeti stječu akademsko zvanje sveučilišnog prvostupnika inženjera aeronautike.

Diplomski studij Aeronautike traje četiri semestra i vrednuje se sa 120 ECTS bodova. Nakon završetka diplomskog studija kadeti stječu prvi časnički čin poručnika, zvanje vojnog pilota i akademsko zvanje magistra inženjera aeronautike.

Prvih pet semestara prijediplomskog studija kadeti su smješteni u Zagrebu na Hrvatskom vojnom učilištu Dr. Franjo Tuđman, gdje izvršavaju i svoje vojne obaveze, dok se akademski dio provodi na Fakultetu prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu. Početkom šestog semestra kadeti se upućuju na daljnje školovanje u Središte za obuku Hrvatskog ratnog zrakoplovstva “Rudolf Perešin” u Zemuniku Donjem, gdje nastavljaju sa svojim akademskim obavezama i počinju s letačkom obukom.

Nakon završetka prijediplomskog studija Aeronautika-vojni pilot, kadeti upisuju diplomski studij Aeronautika-vojni pilot čiji se akademski i vojni dio u potpunosti provodi u Središtu za obuku Hrvatskog ratnog zrakoplovstva “Rudolf Perešin” u Zemuniku Donjem.

Uvjeti upisa za kadete-vojne pilote
 
Uvjeti koje moraju ispuniti kandidati propisani su Javnim natječajem koji objavljuje Ministarstvo obrane u Narodnim novinama i na službenoj internetskoj stranici Ministarstva obrane.
Aktualni natječaj objavljen je na mrežnoj stranici o aktualnim natječajima.  

Uvjeti koje moraju ispunjavati kandidati: Kandidati za kadete/kinje koji ispunjavaju propisane uvjete za prijam u kadetsku službu i koji se u propisanom postupku elektronički prijave Središnjem prijavnom uredu na portalu postani-student u roku navedenom u ovom natječaju, Ministarstvo obrane pozvat će na odabirni postupak.

Rok za podnošenje prijava je 5. travnja 2024. godine.

U odabirnom postupku kandidati/kinje trebaju zadovoljiti zdravstvene, psihičke, tjelesne i sigurnosne kriterije za kadete te posebno vrednovanje na selekcijskom letenju kandidata za vojne pilote, u trajanju od pet do šest tjedana, tijekom srpnja i kolovoza 2024.

Selekcijsko letenje predstavlja procjenu sposobnosti kandidata za školovanje za zvanje vojnog pilota. Provodi se u Središtu za obuku Hrvatskog ratnog zrakoplovstva “Rudolf Perešin” u Zemuniku Donjem na avionima Hrvatskog ratnog zrakoplovstva ZLIN Z 242L. Smještaj za kadete osiguran je u vojarni “Pukovnik Mirko Vukušić” u Zemuniku Donjem. Kandidatima koji završe Program selekcijskog letenja, Ministarstvo obrane isplatit će novčanu naknadu u neto iznosu od 150,00 eura.

Selekcijsko letenje traje pet do šest tjedana (ovisno o meteorološkim uvjetima i broju kadidata), a pristupaju mu kandidati koji su prethodno u odabirnom postupku zadovoljili zdravstvene, psihičke i tjelesne kriterije.
Program selekcijskog letenja obuhvaća program tehničke učionice, program primijenjene teorije i vježbe letenja s nastavnikom letenja i ispitivačem.

Kroz program tehničke učionice izučavaju se specifikacije/obilježja aviona kroz pojedine sklopove, njegova uporaba i mjere sigurnosti te se na kraju polaže pismeni ispit.

Program primijenjene teorije obuhvaća sadržaje o eksploataciji aviona, izvođenju pojedinih manevara na zemlji i u zraku (voženje, polijetanje, slijetanje, zaokreti, akrobacije) i mjere sigurnosti s postupcima u izvanrednim okolnostima.

Vježbe letenja sadrže temeljne manevre avionom na zemlji i u zraku koje prvo pokazuje nastavnik letenja, potom ih kandidat uvježbava, a na kraju se provodi ispit s ispitivačem koji procjenjuje stupanj usvojenosti pojedinih elemenata leta od strane kandidata i donosi ocjenu sposobnosti za školovanje za vojnog pilota.

Kandidati/kinje koji su kao učenici trećeg razreda srednje škole zadovoljili kriterije odabirnog postupka uključivši kriterije selekcijskog letenja tijekom 2023. godine, u odabirnom postupku 2024. godine upućuju se na ponovnu provjeru samo zdravstvenih, psihičkih, tjelesnih i sigurnosnih kriterija za kadete vojne pilote.

Svi kandidati koji zadovolje uvjete odabirnog postupka Ministarstva obrane, rangiraju se na listi kandidata/kinja za odabrani studijski program u skladu s bodovima ostvarenim na ispitima državne mature i uspjehu u srednjoj školi unutar upisne kvote.

U kadetsku službu primaju se kandidati/kinje koji u odabirnom postupku postignu najbolje rezultate i steknu pravo upisa na sveučilišni prijediplomski studij Aeronautika -vojni pilot.

Prije potpisivanja ugovora o kadetskoj službi Ministarstvo obrane provjerit će po službenoj dužnosti nepostojanje zapreka za prijam u službu u Oružane snage RH iz članka 35. stavka 1. podstavka 2. Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske. 

Kriteriji za bodovanje 

Vrednovanje uspjeha na državnoj maturi
 • Prosjek svih ocjena - 40% (ulazi u ukupan uspjeh s 40%)
 • Obvezni dio državne mature:
  • Hrvatski jezik (B - osnovna razina) - 0 % (obavezno položiti, ali ne ulazi u ukupan uspjeh)
  • Matematika (A - viša razina) - 30% (ulazi u ukupan uspjeh s 30%)
  • Engleski jezik (B - osnovna razina) - 20% (ulazi u ukupan uspjeh s 20%)
 • 3. Izborni dio državne mature:
  • Fizika 10 % (nije obavezna, ali ako je položena, ulazi u ukupan uspjeh)
Kandidati/kinje koji zadovolje uvjete odabirnog postupka i upišu sveučilišni prijediplomski studij, bit će pozvani na pripremni kamp koji će se provesti tijekom rujna 2024.
Sveučilišni prijediplomski i diplomski studij Aeronautika smjer vojna kontrola zračnog prometa
 
U okviru studijskog programa Aeronautike, od akademske godine 2023./2024. provodi se novi smjer - vojna kontrola zračnog prometa. Nositelj programa je Fakultet prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, a provodi se u suradnji s Hrvatskim vojnim učilištem “Dr. Franjo Tuđman” i Središtem za obuku Hrvatskog ratnog zrakoplovstva “Rudolf Perešin”. Studijski program Aeronautika - vojna kontrola zračnog prometa namijenjen je budućim časnicima Oružanih snaga Republike Hrvatske u sastavu Hrvatskog ratnog zrakoplovstva na poslovima zračnog motrenja i navođenja.

Sveučilišni studijski program Aeronautika - vojna kontrola zračnog prometa sastoji se od integriranih akademskih, aeronautičkih i vojnih stručno - specijalističkih sadržaja, potrebnih za obavljanje poslova vojnog kontrolora zračnog prometa.

Smjer vojna kontrola zračnog prometa sastoji se od prijediplomskog i diplomskog studija u ukupnom trajanju od pet godina.

Završetkom prijediplomskog studija u trajanju od šest semestara stječe se ukupno 180 ECTS bodova i zvanje - sveučilišni prvostupnik aeronautike, a završetkom diplomskog studija u trajanju od četiri semestra stječe se još 120 ECTS bodova i zvanje magistar inženjer aeronautike - vojna kontrola zračnog prometa.

Nakon uspješno završenog prijediplomskog studija Aeronautika - vojna kontrola zračnog prometa, kadeti upisuju diplomski studij Aeronautika - vojna kontrola zračnog prometa u koji su uključene temeljna časnička izobrazba i praktična obuka za vojnog kontrolora zračnog prometa u Središtu za obuku Hrvatskog ratnog zrakoplovstva “Rudolf Perešin” u Zemuniku Donjem.

U vrijeme pohađanja prijediplomskog studija kadeti su smješteni na Hrvatskom vojnom učilištu “Dr. Franjo Tuđman”, a nastava se održava na Fakultetu prometnih znanosti.

Sveučilišni diplomski studij provodi se u Zagrebu i u Središtu za obuku Hrvatskog ratnog zrakoplovstva “Rudolf Perešin” u Zemuniku Donjem, ovisno o sadržaju kolegija koji se slušaju.

Uspješnim završetkom školovanja kadetima se dodjeljuje čin poručnika roda motrenje i navođenje te se raspoređuju u Hrvatsko ratno zrakoplovstvo na poslove vojnih kontrolora zračnog prometa.

Prijediplomski studij traje tri godine (šest semestara), boduje se sa 180 ECTS bodova i stječe se akademski naziv sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) inženjer aeronautike.

Diplomski studij traje dvije godine (četiri semestra), boduje se sa 120 ECTS bodova i stječe se akademski naziv magistar inženjer aeronautike - vojna kontrola zračnog prometa.

Sveučilišni prijediplomski studij provodi se u Zagrebu i sadržajno u prvoj godini obuhvaća program studija Aeronautika koji je isti za sva usmjerenja, a uz koji se dodatno pohađaju vojni sadržaji iz Programa vojne obuke i ocjenjivanja kadeta na Hrvatskom vojnom učilištu “Dr. Franjo Tuđman”.

U druge dvije godine Program vojne obuke i ocjenjivanja kadeta integriran je u program prijediplomskog studija kao semestralni kolegij - Vojna zrakoplovna teorija i praksa.

Sadržaj prijediplomskog studija aeronautičkih kolegija pohađa se zajedno s polaznicima civilnog smjera kontrole zračnog prometa i polaznicima pilotskog smjera.

Kolegiji vojnih stručno-specijalističkih sadržaja, pohađaju se zajedno s kadetima -vojnim pilotima.

Uvjeti za upis

Uvjeti koje trebaju ispuniti kandidati propisani su Javnim natječajem koji objavljuje Ministarstvo obrane jednom godišnje u Narodnim novinama i na službenoj internetskoj stranici Ministarstva obrane.
Aktualni natječaj objavljen je na mrežnoj stranici o aktualnim natječajima

Uvjeti koji moraju ispunjavati kandidati:
  Kandidati za kadete/kinje koji ispunjavaju propisane uvjete za prijam u kadetsku službu i koji se u propisanom postupku elektronički prijave Središnjem prijavnom uredu na portalu postani-student u roku navedenom u ovom natječaju, Ministarstvo obrane pozvat će na odabirni postupak.

Rok za podnošenje prijava je 13. svibnja 2024. godine.

U odabirnom postupku kandidati/kinje moraju zadovoljiti zdravstvene, psihičke, tjelesne i sigurnosne kriterije za kadete. Odabirni postupak se ne boduje, ali je njegovo zadovoljavanje preduvjet zadržavanja na listi kandidata zainteresiranih za vojne studije na portalu postani-student. Zdravstveni pregled obavlja se u skladu s kriterijima za kontrolore zračnog prometa po Uredbi EU 2018/1139.

Svi kandidati koji zadovolje uvjete odabirnog postupka Ministarstva obrane, rangiraju se na listi kandidata/kinja za odabrani studijski program u skladu s bodovima ostvarenim na ispitima državne mature i uspjehu u srednjoj školi unutar upisne kvote.

U kadetsku službu primaju se kandidati/kinje koji u odabirnom postupku postignu najbolje rezultate i steknu pravo upisa na sveučilišni prijediplomski studij Aeronautika - vojni pilot.

Prije potpisivanja ugovora o kadetskoj službi Ministarstvo obrane provjerit će po službenoj dužnosti nepostojanje zapreka za prijam u službu u Oružane snage iz članka 35. stavka 1. podstavka 2. Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske

Kriteriji za bodovanje

Vrednovanje uspjeha na državnoj maturi
 • Prosjek svih ocjena - 40% (ulazi u ukupan uspjeh s 40%)
 • Obvezni dio državne mature:
  • Hrvatski jezik (B - osnovna razina) - 0 % (obavezno položiti, ali ne ulazi u ukupan uspjeh)
  • Matematika (A - viša razina) - 30% (ulazi u ukupan uspjeh s 30%)
  • Engleski jezik (B - osnovna razina) - 20% (ulazi u ukupan uspjeh s 20%)
 • 3. Izborni dio državne mature:
  • Fizika 10% (nije obavezna, ali ako je položena, ulazi u ukupan uspjeh)
Kandidati/kinje koji zadovolje uvjete odabirnog postupka i upišu sveučilišni prijediplomski studij, bit će pozvani na pripremni kamp koji će se provesti tijekom rujna 2024.