Priznavanje inozemnih obrazovnih kvalifikacija

Pravo na priznavanje inozemnih obrazovnih kvalifikacija imaju hrvatski državljani, strani državljani i osobe bez državljanstva

S obzirom na vrstu inozemne kvalifikacije čije priznavanje se traži, razlikuje se:

- Priznavanje osnovnoškolskih i srednjoškolskih kvalifikacija i razdoblja ovog obrazovanja:
  • priznavanje inozemnih školskih kvalifikacija o završenom osnovnom i završenom srednjem obrazovanju u općim, gimnazijskim i umjetničkim programima radi zapošljavanja ili nastavka obrazovanja – u nadležnosti Agencije za odgoj i obrazovanje
  • priznavanje inozemnih školskih kvalifikacija o završenom srednjem obrazovanju u strukovnim programima radi zapošljavanja ili nastavka obrazovanja – u nadležnosti Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
  • priznavanje radi nastavka osnovnoškolskog, odnosno srednjoškolskog obrazovanja vodi školska ustanova u kojoj podnositelj zahtjeva namjerava nastaviti obrazovanje
  • priznavanje osnovnoškolskog obrazovanja radi pristupa srednjoškolskom obrazovanju vodi srednjoškolska ustanova u kojoj podnositelj zahtjeva namjerava nastaviti obrazovanje

- Priznavanje kvalifikacija u visokom obrazovanju i razdoblja studija:  - Priznavanje specijalizacija i stručnih ispita - u nadležnosti resornih ministarstava i strukovnih organizacija. 

Stručno priznavanje 

Postupak stručnog priznavanja inozemne kvalifikacije u visokom obrazovanju pokrenite ako želite pristupiti tržištu rada Republike Hrvatske na temelju inozemne visokoškolske kvalifikacije (diplome) koju ste stekli u inozemstvu.

Stručno priznavanje podrazumijeva formalno potvrđivanje vrijednosti inozemne kvalifikacije u visokom obrazovanju koje je izdalo nadležno tijelo, u svrhu pristupa zapošljavanju. Stupanjem na snagu Zakona o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija prestaje vrijediti Zakon o priznavanju istovrijednosti stranih školskih svjedodžbi i diploma koji je podrazumijevao postupak tzv. nostrifikacije.

Akademsko priznavanje i priznavanje razdoblja studija

Akademsko priznavanje kvalifikacija visokog obrazovanja provodi se za potrebe nastavka obrazovanja na visokom učilištu u Hrvatskoj, a provode ga sveučilišta, veleučilišta i visoke škole.

Uredu za akademsko priznavanje podnosite i zahtjev za priznavanje razdoblja studija provedenog na inozemnom visokom učilištu, u slučaju da ste studij započeli u inozemstvu, a želite ga završiti u Hrvatskoj.

Popis nadležnih ureda s kontaktnim podacima možete pronaći na internetskoj stranici Agencije za znanost i visoko obrazovanje

Uredi za akademsko priznavanje.

Priznavanje stručnih kvalifikacija (regulirane profesije)

Osobe koje su u inozemstvu stekle stručnu kvalifikaciju (koju čini formalno obrazovanje, dodatno osposobljavanje i polaganje stručnog ispita) i žele se u Republici Hrvatskoj zaposliti u reguliranoj profesiji prolaze kroz postupak priznavanja inozemne stručne kvalifikacije koji je u Republici Hrvatskoj uređen Zakonom o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija. Važno je imati na umu da se ovaj postupak razlikuje se od postupka stručnog priznavanja inozemne kvalifikacije u visokom obrazovanju.

Prema Zakonu o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija stranke koje traže priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija obraćaju se izravno nadležnim tijelima za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija, a to su u pravilu komore ili ministarstva nadležna za reguliranje zapošljavanja u određenoj struci.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja (MZO) nadležno je tijelo za sljedeće regulirane profesije:
  • Učitelj u osnovnoj školi
  • Nastavnik u srednjoj školi
  • Stručni suradnik u školskoj ustanovi
  • Stručni suradnik u predškolskoj ustanovi
  • Odgojitelj djece predškolske dobi
Nacionalni ENIC/NARIC ured, ima ulogu Centra za pomoć za pružanje informacija o priznavanju stručnih kvalifikacija i vodi Bazu podataka o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija u Republici Hrvatskoj

Centar za pomoć.