Postupci prijava i upisa kandidata u srednje škole

Kandidati se za upis u programe obrazovanja prijavljuju preko mrežne stranice kojom https://srednje.e-upisi.hr pristupaju Nacionalnome informacijskome sustavu prijava i upisa u srednje škole (NISpuSŠ)

a) Kandidati koji osnovno obrazovanje završavaju u redovnom sustavu obrazovanja u Republici Hrvatskoj 2023. godine - u svojoj školi dobivaju elektronički identitet iz sustava AAI@EduHr, tj. korisničko ime i lozinku s kojima se prijavljuju u sustav. Ovim se kandidatima svi osobni podaci i ocjene, kao i rezultati natjecanja iz znanja i sporta, prenose iz e-Matice te takvi kandidati nisu dužni dostavljati dokumentaciju o istome svojim razrednicima.

b) Kandidati koji osnovno obrazovanje završavaju u redovnom sustavu obrazovanja u Republici Hrvatskoj 2023. godine, a najmanje jedan od prethodnih triju razreda su završili u inozemstvu - svome razredniku dostavljaju svjedodžbe razreda završenih u inozemstvu (prevedene i ovjerene kod ovlaštenog sudskog tumača), a razrednik podatke unosi u sustav NISpuSŠ.
 
c) Kandidati koji su trenutno u redovnom sustavu obrazovanja u Republici Hrvatskoj, ali ne završavaju osnovno obrazovanje 2023. godine - ovo su kandidati koji, u pravilu, upisuju paralelne umjetničke programe ili kandidati koji nisu s uspjehom završili prvi razred srednje škole, nisu se ispisali iz te škole, a žele ponovno upisati prvi razred u drugoj srednjoj školi ili drugi program obrazovanja u istoj srednjoj školi. Kako ovi kandidati već posjeduju elektronički identitet iz sustava AAI@EduHr, ali nisu automatski aktivirani kao korisnici sustava, aktiviraju se na način opisan u publikaciji koja će biti dostupna na poveznici Upisi u srednje škole
 
d) Kandidati koji osnovno obrazovanje završavaju ili su završili izvan Republike Hrvatske - kako bi se mogli prijaviti u sustav, kandidati se trebaju registrirati na mrežnoj stranici Upisi u srednje škole, nakon čega će od Središnjeg prijavnog ureda Agencije za znanost i visoko obrazovanje dobiti elektronički identitet @upisi.hr. Svu dokumentaciju i svjedodžbe kandidat dostavlja Središnjem prijavnom uredu.
Učenici koji osnovno obrazovanje završavaju u inozemstvu nakon završetka ljetnog upisnog roka u Republici Hrvatskoj, upis u jedan od prijavljenih programa obrazovanja mogu ostvariti u jesenskom upisnom roku, ako imaju jednak ili veći broj bodova potrebnih za upis od zadnjeg učenika upisanoga u ljetnom roku u taj program. Upis navedenih učenika provodi Ministarstvo znanosti i obrazovanja putem sustava NISpuSŠ.

Prijava na srednje.e-upisi.hr

Za prijavu na mrežnoj stranici kandidat koristi svoj elektronički identitet iz sustava AAI@EduHr, ili elektronički identitet@upisi.hr. Potrebno je unijeti korisničko ime i lozinku.

Prijava učenika s teškoćama u razvoju

Kandidat s teškoćama u razvoju koji je osnovnu školu ili dio osnovnoškolskog obrazovanja završio prema rješenju županijskog upravnog odjela nadležnog za obrazovanje, odnosno Gradskog ureda za obrazovanje sport i mlade Grada Zagreba, prijavljuje se za upis upravnom odjelu za obrazovanje u pojedinoj županiji ili Gradu Zagrebu.
 
Prilikom prijave programa kandidati su dužni priložiti rješenje županijskog upravnog odjela nadležnog za obrazovanje te stručno mišljenje Službe za profesionalno usmjeravanje Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje o sposobnostima i motivaciji učenika za u pravilu šest, a najmanje tri srednjoškolska programa obrazovanja sukladno određenom primjerenom programu obrazovanja.
 
Za prijavu programa potrebno se javiti upisnom povjerenstvu u županijskom upravnom odjelu nadležnom za obrazovanje ili u Gradu Zagrebu te na obrascu navesti obrazovne programe i srednje škole u kojima se ti obrazovni programi izvode. Iznimno je važno obrazovne programe poredati na način da se na prvo mjesto stavi obrazovni program koji učenik najviše želi upisati.
 
Po prvi puta za upis u I. razred srednje škole u školskoj godini 2023./2024. kandidati s teškoćama u razvoju koji su osnovnu školu ili dio osnovnoškolskog obrazovanja završili prema rješenju županijskog upravnog odjela nadležnog za obrazovanje, odnosno Gradskog ureda za obrazovanje, sport i mlade Grada Zagreba pristupaju posebnoj provjeri znanja uz prilagodbu ispitne tehnologije.

Provjera unesenih ocjena i ostalih podataka kandidata u sustavu NISpuSŠ

Kandidati su dužni provjeriti osobne podatke, ocjene iz osnovne škole te, ako ih posjeduju, rezultate državnih i međunarodnih natjecanja, kao i sve ostale upisane podatke koji se nalaze u sustavu NISpuSŠ, u skladu s rokovima navedenim u Kalendaru. Ako su podaci netočni, kandidati trebaju što prije obavijestiti razrednika u svojoj školi.

Elementi vrednovanja

ZAJEDNIČKI ELEMENT VREDNOVANJA
 
Zajednički element vrednovanja za upis kandidata u sve srednjoškolske programe obrazovanja čine prosjeci zaključnih ocjena iz svih nastavnih predmeta na dvije decimale u posljednja četiri razreda osnovnog obrazovanja.
Ovisno o programu u koji učenik želi ostvariti pravo upisa, zajednički element vrednovanja može sadržavati i zaključne ocjene u posljednja dva razreda osnovnog obrazovanja iz nastavnih predmeta Hrvatski jezik, Matematika i prvi strani jezik, te triju nastavnih predmeta važnih za upis određenog programa..
 
DODATNI  ELEMENT  
 
Dodatni element vrednovanja čine sposobnosti, darovitosti i znanja kandidata, koje se dokazuju i vrednuju:
  1.  na osnovi provjere (ispitivanja) posebnih znanja, vještina, sposobnosti i darovitosti;
  2.  na osnovi rezultata postignutih na natjecanjima u znanju;
  3.  na osnovi rezultata postignutih na natjecanjima školskih sportskih društava.
 
DODATNI BODOVI
 
Također, uz zajednički i dodatni element vrednovanja boduje se i element vrednovanja:
  1. Kandidatu koji je pripadnik romske nacionalne manjine dodaju se dva boda na broj bodova koji je utvrđen tijekom postupka vrednovanja.
  2. Kandidatu koji je dijete bez roditelja ili odgovarajuće roditeljske skrbi prema zakonu koji uređuje socijalnu skrb dodaje se jedan bod na broj bodova koji je utvrđen tijekom postupka vrednovanja.
 
POSEBAN ELEMENT VREDNOVANJA KANDIDATA

Kandidat ostvaruje pravo na poseban element vrednovanja ako se nalazi na zadnjem mjestu ljestvice poretka uz dva ili više kandidata unutar kvote, odnosno ako ima:
  1.  ima zdravstvene teškoće;
  2.  živi u otežanim uvjetima obrazovanja uzrokovanim nepovoljnim ekonomskim, socijalnim te odgojnim čimbenicima.  

Preduvjeti za upis

Neke srednje škole za prijavu ili upis u određene programe obrazovanja zahtijevaju ispunjavanje određenih preduvjeta. S obzirom na to da bez ispunjenja preduvjeta nije moguće upisati određeni program obrazovanja, nužno je da se svi kandidati pravovremeno o njima informiraju na mrežnoj stranici na kartici Škole i programi ili na mrežnim stranicama srednjih škola.

Prijava programa obrazovanja

Kandidati će se prijavljivati za upis i upisivati u I. razred srednjih škola u školskoj godini 2023./2024. u ljetnome, jesenskome i naknadnom upisnom roku.
U ljetnom i jesenskom upisnom roku kandidat može prijaviti najviše 6 odabira programa obrazovanja.

Kontinuirano praćenje bodovnog stanja

Na mrežnoj stranici Upisi u srednje škole od samoga početka prijava programa obrazovanja bit će moguće pratiti bodovno stanje za svaki prijavljeni program obrazovanja na kartici Moji rezultati.

Podnošenje prigovora

Ako kandidat uoči bilo kakvu nepravilnost, potrebno je odmah učiniti sljedeće:
• za netočno ili nepotpuno unesene ocjene ili osobne podatke, kandidat odmah treba obavijestiti razrednika u svojoj školi,
• u slučaju nepravilnosti u ocjenjivanju ispita sposobnosti i darovitosti potrebno je žurno kontaktirati srednju školu koja je ispit provela;
• ako se na gore navedeni način ne isprave ili ne upotpune podaci, kandidati imaju mogućnost podnošenja prigovora i obrascem za prigovor koji će biti dostupan na mrežnoj stranici.

Zaključavanje liste prioriteta, potpisivanje prijavnica, objava konačnih ljestvica poretka

Trenutkom objave konačnih ljestvica poretka učenici stječu pravo upisa u obrazovni program najvišega prioriteta u kojemu se nalaze u sklopu upisne kvote.
 
O ispisu, potpisivanju te učitavanju prijavnice, objavi konačne ljestvice poretka te ispisu, potpisivanju te učitavanju  upisnice koja sadrži osnovne informacije o obrazovnom programu ili programima u koje je kandidat stekao pravo upisa detaljnije informacije možete pronaći u publikaciji Upute za učenike: „Prijave i upisi u srednje škole“ koja će biti dostupna na mrežnoj stranici. 

Jesenski upisni rok

U drugom, odnosno jesenskom upisnom roku moguće je prijaviti samo programe obrazovanja za koje upisna kvota u ljetnom roku nije popunjena.

Naknadni upisni rok

Kandidati koji se ne upišu u I. razred srednje škole u ljetnom ili jesenskom upisnom roku, mogu se prijaviti za upis u naknadnom upisnom roku, koji će se održati u kolovozu 2023. godine. Kandidati koji nisu sudjelovali u ljetnom ili jesenskom upisnom roku, također se mogu prijaviti za upis u naknadnom upisnom roku izravno srednjoj školi u kojoj je ostalo slobodnih mjesta nakon jesenskog upisnoga roka, a informacija o slobodnim mjestima biti će objavljena početkom kolovoza 2023. godine. O upisu kandidata u naknadnom upisnom roku odlučuje upisno povjerenstvo škole na temelju pisanog zahtjeva kandidata.
 
Podatke o upisu kandidata u naknadnom upisnom roku unosi upisno povjerenstvo škole izravno u sustav NISpuSŠ po zaprimljenoj potpisanoj upisnici kandidata te ostaloj dokumentaciji potrebnoj za upis.