Pedagoške mjere u srednjoj školi

Učeniku koji se neprihvatljivo ponaša može biti izrečena pedagoška mjera opomene, ukora, opomene pred isključenje i isključenja iz škole

Učenik koji se ističe svojim radom i zalaganjem može biti pohvaljen ili nagrađen. Način pohvaljivanja i nagrađivanja uređen je statutom škole.

Učeniku koji se neprihvatljivo ponaša može biti izrečena pedagoška mjera u skladu s odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Pravilnika o kriterijima za izricanje pedagoških mjera i statuta škole.

Svrha izricanja pedagoške mjere u slučaju neprihvatljivog ponašanja je da se njezinim izricanjem utječe na promjenu ponašanja učenika kojem je mjera izrečena te da bude poticaj na odgovorno i primjereno ponašanje drugim učenicima.
Pedagoške mjere trebaju potaknuti učenike na preuzimanje odgovornosti i usvajanje pozitivnog odnosa prema školskim obvezama i okruženju.

Pedagoške mjere

Kao roditelj morate biti informirani o neprihvatljivom ponašanju, načinu prikupljanja informacija i prikupljenim informacijama koje su važne za donošenje odluke o izricanju pedagoške mjere. Stoga će vas, u slučaju da vaše dijete počini neprihvatljivo ponašanje i/ili neopravdano izostaje, pozvati u školu. U slučaju da se ne odazovete ni pisanom pozivu, pedagoška se mjera može izreći i bez razgovora s vama.

Ovisno o tome što je vaše dijete učinilo, može mu biti izrečena pedagoška mjera opomene, ukora, opomene pred isključenje i isključenja iz škole.

Opomena se učenicima izriče zbog lakših neprihvatljivih ponašanja ili zbog 0,5 posto neopravdanih sati od ukupnog broja sati.
Opomenu izriče razrednik u roku od 15 dana od dana saznanja za neprihvatljivo ponašanje.

Ukor se učenicima izriče zbog težih neprihvatljivih ponašanja ili zbog jedan posto neopravdanih sati.
Ukor izriče razredno vijeće u roku od 15 dana od dana saznanja za neprihvatljivo ponašanje.

Opomena pred isključenje se izriče zbog teških neprihvatljivih ponašanja ili zbog 1,5 posto neopravdanih sati od ukupnog broja sati.
Opomenu pred isključenje izriče nastavničko vijeće u roku od 30 dana od dana saznanja za neprihvatljivo ponašanje.

Isključenje iz škole se izriče zbog osobito teških neprihvatljivih ponašanja ili zbog više od dva posto neopravdanih sati od ukupnog broja sati.
Isključenje iz škole izriče ravnatelj u roku od 60 dana od dana saznanja za neprihvatljivo ponašanje.

U obrazloženju pedagoške mjere navodi se: mjesto, vrijeme i način na koji je došlo do neprihvatljivog ponašanja, posljedice koje su nastupile ili su mogle nastupiti.
Obrazloženje mora sadržavati i podatke: o prethodno poduzetim preventivnim mjerama,  prijedloge za pružanje pomoći i potpore učeniku s ciljem otklanjanja uzroka neprihvatljivog ponašanja.

Na izrečenu pedagošku mjeru opomene, ukora i opomene pred isključenje možete uložiti prigovor o kojem odlučuje ravnatelj škole koju pohađa vaše dijete.

Na izrečenu pedagošku mjeru isključenja iz škole možete podnijeti žalbu Ministarstvu znanosti i obrazovanja.

Pedagoške mjere opomene i ukora izriču se za tekuću školsku godinu.

Mjera opomene pred isključenje vrijedi do kraja srednjoškolskog obrazovanja.

Izostanci

Izostanak s nastave, u slučaju pravodobnog zahtjeva roditelja, može odobriti:
  • nastavnik za izostanak tijekom nastavnoga dana
  • razrednik za izostanak do tri (pojedinačna ili uzastopna) radna dana
  • ravnatelj za izostanak do sedam (uzastopnih) radnih dana
  • nastavničko vijeće za izostanak do 15 (uzastopnih) radnih dana.

Roditelj može, više puta godišnje, opravdati izostanak svoga djeteta u trajanju do tri radna dana, a za koje nije pravodobno podnesen zahtjev za odobrenjem.

Opravdanost izostanka s nastave zbog zdravstvenih razloga u trajanju duljem od tri radna dana uzastopno dokazuje se liječničkom potvrdom.

Izostanak učenika s nastave može se opravdati i odgovarajućom potvrdom nadležne institucije, ustanove ili druge nadležne fizičke ili pravne osobe (Ministarstvo unutarnjih poslova, sud, nadležni centar za socijalnu skrb, ustanova u koju je učenik uključen zbog pružanja pomoći ili dijagnostike, škola s umjetničkim programima, škola stranih jezika, učenički dom, sportski klub, kulturno-umjetničko društvo, kazalište u koje je učenik uključen, specijalistička ordinacija u kojoj je obavljen pregled ili dijagnostička pretraga i drugo), uključujući i e-potvrdu o narudžbi za pregled u zdravstvenoj ustanovi.