Osnivanje ustanove za obrazovanje odraslih

Ustanova za obrazovanje odraslih osniva se aktom o osnivanju, a osnivači mogu biti pravne osobe

Uvjeti i potrebni dokumenti

  • Odluka o osnivanju ustanove i statut
Osnivač ustanove za obrazovanje odraslih podnosi Samostalnom sektoru za pravne poslove i drugostupanjski postupak Ministarstva znanosti i obrazovanja zahtjev za ocjenu sukladnosti akta o osnivanju sa zakonom.
 
  • Rješenje nadležnoga trgovačkog suda
Nakon što Ministarstvo donese rješenje o ocjeni sukladnosti akta o osnivanju sa zakonom, osnivač podnosi nadležnome trgovačkom sudu prijavu za upis ustanove za obrazovanje odraslih u sudski registar. Ustanova upisana u sudski registar postaje ovlaštena pravna osoba te može započeti s radom.

Početak rada i provođenje programa obrazovanja odraslih 

  • Rješenje o zadovoljavanju minimalnih tehničkih, zdravstvenih i ekoloških prostornih uvjeta
Rješenje o zadovoljavanju minimalnih tehničkih, zdravstvenih i ekoloških prostornih uvjeta donosi upravno tijelo nadležne županije u čijem su djelokrugu poslovi obrazovanja. Materijalni i kadrovski uvjeti propisani su Pravilnikom o standardima i normativima za izvođenje programa obrazovanja odraslih (NN 14/23).
 
  • Stručno mišljenje Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih o programu
Prije podnošenja zahtjeva za odobrenje izvođenja programa obrazovanja odraslih, ustanova je obvezna pribaviti stručno mišljenje Agencije o usklađenosti programa obrazovanja s odgovarajućim standardom kvalifikacije ili skupom ishoda učenja iz Registra HKO-a.
 
  • Rješenje Ministarstva znanosti i obrazovanja o početku izvođenja programa obrazovanja odraslih
Ustanova Ministarstvu znanosti i obrazovanja podnosi zahtjev za odobrenje izvođenja programa obrazovanja odraslih. Prilikom podnošenja zahtjeva ustanova je obvezna dokazati da raspolaže kadrovskim i materijalnim uvjetima koje program propisuje, te dostaviti dokaze o ispunjenosti uvjeta za andragoškog voditelja propisanih Zakonom o obrazovanju odraslih (NN 144/21). Sukladno navedenome, potrebno je dostaviti preslike diploma nastavnika te potpisane izjave da će sudjelovati u izvođenju programa, podatke o prostoru i opremi, rješenje o ispunjenosti minimalnih tehničkih, zdravstvenih i ekoloških uvjeta te zaključene ugovore o poslovnoj suradnji s odgovarajućim pravnim osobama kao dokaz o osiguranom izvođenju praktičnoga dijela nastave / vježbi / učenja temeljenog na radu.