Osnivanje ustanove za obrazovanje odraslih

Ustanova za obrazovanje odraslih  osniva se aktom o osnivanju, a osnivači mogu biti fizičke i pravne osobe

Uvjeti i potrebni dokumenti

1. Odluka o osnivanju ustanove i statut
Osnivač ustanove za obrazovanje odraslih podnosi Samostalnom sektoru za pravne poslove i drugostupanjski postupak Ministarstva znanosti i obrazovanja zahtjev za ocjenu sukladnosti akta o osnivanju sa zakonom.
 
2. Rješenje nadležnoga trgovačkog suda
Nakon što Ministarstvo donese rješenje o ocjeni sukladnosti akta o osnivanju sa zakonom, osnivač podnosi nadležnome trgovačkom sudu prijavu za upis ustanove za obrazovanje odraslih u sudski registar. Ustanova upisana u sudski registar postaje ovlaštena pravna osoba te može započeti s radom.
 
3. Rješenje o zadovoljavanju minimalnih tehničkih, zdravstvenih i ekoloških prostornih uvjeta

Rješenje o zadovoljavanju minimalnih tehničkih, zdravstvenih i ekoloških prostornih uvjeta donosi upravno tijelo nadležne županije u čijem su djelokrugu poslovi obrazovanja, a uvjeti koje treba zadovoljiti propisani su u Pravilniku o standardima i normativima te načinu i postupku utvrđivanja ispunjenosti uvjeta u ustanovama za obrazovanje odraslih.
 
4. Stručno mišljenje Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih o programu
 
Prije podnošenja zahtjeva za odobrenje izvođenja programa obrazovanja odraslih, ustanova je obvezna pribaviti stručno mišljenje Agencije o usklađenosti programa obrazovanja s odgovarajućim standardom kvalifikacije ili skupom ishoda učenja iz Registra HKO-a.
 
5. Rješenje Ministarstva znanosti i obrazovanja o početku izvođenja programa obrazovanja odraslih

Ustanova Ministarstvu znanosti i obrazovanja podnosi zahtjev za odobrenje izvođenja programa obrazovanja odraslih. Prilikom podnošenja zahtjeva ustanova je obvezna dokazati da raspolaže kadrovskim i materijalnim uvjetima koje program propisuje. Sukladno navedenome, potrebno je dostaviti preslike diploma nastavnika te potpisane izjave da će sudjelovati u izvođenju programa, podatke o prostoru i opremi, rješenje o ispunjenosti minimalnih tehničkih, zdravstvenih i ekoloških uvjeta te zaključene ugovore o poslovnoj suradnji s odgovarajućim pravnim osobama kao dokaz o osiguranom izvođenju praktičnoga dijela nastave.