Osnivanje privatnih osnovnih škola, srednjih škola i učeničkih domova u Republici Hrvatskoj

Privatna školska ustanova osniva se aktom o osnivanju, a osnivači mogu biti fizičke i pravne osobe

Uvjeti za obavljanje djelatnosti

Osnovna škola, srednja škola i učenički dom (u daljnjem tekstu: školska ustanova) osnivaju se aktom o osnivanju koji donosi osnivač sukladno odredbama Zakona o ustanovama i Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
 
1. Osnivač školske ustanove podnosi Ministarstvu znanosti i obrazovanja zahtjev radi dobivanja rješenja kojim se ocjenjuje da je osnivački akt sukladan zakonu, uz koji se prilaže:

 • dva primjerka akta o osnivanju koji je potpisao osnivač. 

2. Nakon što Ministarstvo donese rješenje o ocjeni sukladnosti akta o osnivanju sa zakonom, privremeni ravnatelj školske ustanove podnosi Ministarstvu zahtjev za početak rada, najkasnije tri mjeseca prije planiranoga početka rada školske ustanove, uz koji se prilaže:
 • privremeni statut
 • popis stručnih osoba potrebnih za izvođenje programa obrazovanja usklađen s programima koje je donijelo Ministarstvo ili koji su usklađeni s propisima države/institucije u kojoj se taj program provodi
 • podatke o prostoru i opremi te načinu njihova osiguranja
 • dokaz da su sredstva koja su ustanovi potrebna za osnivanje i početak rada osigurana te način njihova pribavljanja
 • dokaze o ispunjenosti tehničkih, zdravstvenih i ekoloških uvjeta za obavljanje djelatnosti
 • mišljenje nadležne međunarodne udruge, odnosno organizacije, ako škola radi po međunarodnome programu ili programu alternativne škole
 • dokaze o ispunjavanju uvjeta utvrđenih posebnim propisima ako srednja škola provodi program nautičkoga ili brodostrojarskoga smjera.

3. Za provođenje postupka utvrđivanja ispunjenosti uvjeta za početak rada školske ustanove Ministarstvo imenuje stručno povjerenstvo koje će očevidom utvrditi ispunjava li školska ustanova propisane uvjete za početak rada, a o zahtjevu se odlučuje rješenjem.
 
4. Nakon što Ministarstvo donese rješenje o početku rada, osnivač podnosi prijavu za upis školske ustanove u sudski registar.

Potrebni dokumenti:
 • akt o osnivanju školske ustanove
 • statut školske ustanove
 • rješenje o ocjeni sukladnosti akta o osnivanju školske ustanove sa zakonom
 • rješenje o početku rada školske ustanove.