Osnivanje dječjeg vrtića

Dječji vrtić mogu osnovati pravne i fizičke osobe nakon ispunjavanja uvjeta za obavljanje djelatnosti

Uvjeti za obavljanje djelatnosti

Pravna ili fizička osoba osniva dječji vrtić aktom o osnivanju koji donosi osnivač sukladno odredbama Zakona o ustanovama i Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju.

Uvjeti za početak obavljanja djelatnosti dječjeg vrtića su:
 • odobren program rada
 • potreban broj odgojitelja, stručnih suradnika i ostalih zaposlenika
 • osiguran prostor i oprema za trajno obavljanje djelatnosti, sukladno standardima i normativima rada propisanim Državnim pedagoškim standardom predškolskog odgoja i obrazovanja
 • osigurana novčana sredstva za osnivanje i početak rada dječjeg vrtića
 • dokaz o ispunjavanju drugih uvjeta propisanih zakonom.

Potrebni dokumenti

Osnivač dječjeg vrtića podnosi Ministarstvu znanosti i obrazovanja dva zahtjeva:

A) zahtjev za ocjenu sukladnosti akta o osnivanju sa zakonom uz koji se prilaže
 • dva primjerka akta o osnivanju koji je potpisao osnivač i
 • dokaz o uplati upravne pristojbe u iznosu od 18,58 eura (uplata se vrši u Državni proračun Republike Hrvatske, podaci za e-plaćanje: IBAN: HR1210010051863000160, model: HR64, poziv na broj: 5002-1222-OIB uplatitelja).

B) zahtjev za suglasnost na program rada dječjeg vrtića uz koji se prilaže
 • program rada dječjeg vrtića i
 • 4,65 eura državnih biljega upravne pristojbe. 

Akt o osnivanju dječjeg vrtića mora sadržavati odredbe propisane člankom 13. Zakona o ustanovama i člankom 8. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju o:
 • programu rada dječjeg vrtića te načinu i uvjetima njegova ostvarivanja
 • odgojiteljima i stručnim suradnicima
 • uvjetima i načinu osiguranja prostora i opreme
 • ovlastima ravnatelja dječjeg vrtića.

Program rada dječjeg vrtića u osnivanju je dokument koji treba izraditi i prema temeljnim propisima koji uređuju predškolski odgoj u Republici Hrvatskoj. Program koji zadovoljava propise i stručne zahtjeve, načinjen je na temelju strukturalnih i sadržajnih odrednica koje definiraju način sastavljanja programa, a nalaze se na mrežnim stranicama Ministarstva znanosti i obrazovanja i Agencije za odgoj i obrazovanje. Suglasnost na program izdanje nadležno Ministarstvo temeljem pozitivnog stručnog mišljenja Agencije za odgoj i obrazovanje.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Agencija za odgoj i obrazovanje.

Nakon što Ministarstvo donese rješenje o ocjeni sukladnosti akta o osnivanju sa zakonom i suglasnost na program rada dječjeg vrtića, osnivač podnosi zahtjev za početak rada županijskom uredu odnosno gradskom uredu Grada Zagreba nadležnom za poslove odgoja i obrazovanja, koji donosi rješenje o početku obavljanja djelatnosti dječjeg vrtića.

Dječji vrtić može započeti s radom nakon što je pribavio rješenje o početku rada koje će donijeti gradski ured Grada Zagreba, ako dječji vrtić ispunjava uvjete za početak obavljanja djelatnosti dječjeg vrtića. Postupak utvrđivanja ispunjenosti uvjeta za početak rada dječjeg vrtića provodi se prema odredbama zakona kojim se uređuje opći upravni postupak, a provodi ga stručno povjerenstvo koje imenuje ured državne uprave u županiji, odnosno gradski ured Grada Zagreba.

Uredi državne uprave u županijama

Osnivač dječjeg vrtića podnosi prijavu za upis u sudski registar nakon što pribavi:
 • rješenje Ministarstva znanosti i obrazovanja kojim je utvrđeno da je akt o osnivanju dječjeg vrtića u sukladnosti sa zakonom
 • rješenje županijskog ureda, odnosno gradskog ureda Grada Zagreba nadležnog za poslove odgoja i obrazovanja kojim se odobrava početak obavljanja djelatnosti predškolskog odgoja.

Temeljem upisa u sudski registar podaci o dječjem vrtiću unose se u elektronički upisnik dječjih vrtića koji vodi Ministarstvo znanosti i obrazovanja.

Ishođenje odobrenja za obavljanje uslužne djelatnosti omogućeno je i putem E-postupka.
Više informacija o E-postupku potražite na stranicama Jedinstvene kontaktne točke za usluge