Mogućnost gradnje bez građevinske dozvole

Građevine koje se mogu graditi i radovi koji se mogu izvoditi bez akta kojim se odobrava građenje

Za jednostavne i druge građevine i radove određene Pravilnikom o jednostavnim i drugim građevinama i radovima kao što su npr. cisterne, vrtne sjenice, terase, ograde, staze, manje poljoprivredne građevine, terase do 20m2, spremnik za komunalni otpad, ograde visine do 2,2 m mjereno od najnižeg dijela, pješačke staze itd. nije potrebno ishoditi građevinsku dozvolu već se građenju može pristupiti bez građevinske dozvole i bez glavnog projekta.
 
Graditi bez građevinske dozvole, a u skladu s glavnim projektom može se graditi npr. pomoćne zgrade do 50 m², parkiralište na građevinskoj čestitci, podzemni i nadzemni spremnik goriva zapremnine do 10m3,  bazeni, sunčani kolektori, ograde visine veće od 2,2 m, ogradni zid visine veće od 1,6 m, dječje igralište unutar parka, izvoditi preuređenja prostora, dodavanje novih vanjskih i unutarnjih prozora, održavanje hitnih ili nužnih popravaka, postavljanje elektroničke komunikacije itd.

U projektiranju i građenju građevina te izvođenju radova investitor, projektant i izvođač dužni su se pridržavati svih propisa i pravila struke koji se odnose na njihovo građenje te se iste ne smiju projektirati, graditi, odnosno izvoditi ako je to zabranjeno prostornim planom ili na drugi način protivno prostornom planu.

Iznimno, protivno prostornom planu može se bez građevinske dozvole i glavnog projekta na građevnoj čestici postojeće zgrade za potrebe te zgrade graditi cisterna za vodu i septička jama zapremine do 27 m³, te sustav sunčanih kolektora, odnosno fotonaponskih modula u svrhu proizvodnje toplinske, odnosno električne energije bez mogućnosti predaje u mrežu, osim u nacionalnom parku i parku prirode.

Rekonstrukciji unutarnjih dijelova zgrade (stuba, zidova (osim nosivih), podova, instalacija i drugo) kojom se ne mijenjaju lokacijski uvjeti u skladu s kojima je ista izgrađena, možete pristupiti bez građevinske dozvole, ali gradnja mora biti u skladu s glavnim projektom.