Nadzor građenja građevinske inspekcije državnog inspektorata

Nezakonitim građenjem smatra se građenje bez akta kojim je odobreno građenje, građenje protivno izdanom aktu te svako građenje protivno odredbama Zakona o gradnji i propisima donesenim na temelju tog Zakona

Zakonitost građenja

Člankom 128. Zakona je određeno da se pojedine građevine mogu graditi bez akta odnosno na način kako je određeno Pravilnikom o jednostavnim građevinama i radovima (NN 112/17, 34/18, 36/19, 98/19, 31/20). 

Građenju građevina može pristupiti na temelju:
 • pravomoćne građevinske dozvole
 • izvršne građevinske dozvole na vlastitu odgovornost i rizik  investitora
 • glavnog projekta izrađenog sukladno Zakonu i propisima donesenim na temelju tog Zakona, na način kako je propisano važećim Pravilnikom o jednostavnim građevinama i radovima 
 • tipskog projekta za koji je ministarstvo nadležno za graditeljstvo donijelo rješenje o tipskom projektu
 • akta nadležnog tijela jedinice lokalne samouprave prema propisima kojima se uređuje komunalno gospodarstvo ako je to propisano Pravilnikom o jednostavnim građevinama i radovima
 • bez akta, ako je to propisano Pravilnikom o jednostavnim građevinama i radovima 
 • u posebnim slučajevima propisanim Zakonom o gradnji (elementarne nepogode i sl.).
U projektiranju i građenju građevina te izvođenju radova bez građevinske dozvole investitor, projektant i izvođač dužni su pridržavati se svih propisa i pravila struke koji se odnose na njihovo građenje te se iste ne smiju projektirati, graditi, odnosno izvoditi ako je to zabranjeno prostornim planom ili na drugi način protivno prostornom planu.

Nadležnost obavljanja nadzora građenja

Građevinska inspekcija je nadležna obavljati nadzor građenja za koje je potrebno ishoditi građevinsku dozvolu kao i nadzor građenja jednostavnih građevina i radova koje se može izvoditi na temelju glavnog projekta. Od 1. travnja 2019. godine na obavljanje inspekcijskih poslova građevinskih inspektora Državnog inspektorata ne primjenjuju se odredbe Zakona o građevinskoj inspekciji (»Narodne novine«, br. 153/13.), osim u postupcima koji su započeti prema odredbama toga Zakona.

Komunalni redari nadziru građenje jednostavnih građevine i radova koje se može izvoditi bez akta za građenje ili na temelju akta nadležnog tijela jedinice lokalne samouprave prema propisima kojima se uređuje komunalno gospodarstvo ili drugog akta, primjenjujući pri tom Zakon o građevinskoj inspekciji (NN 153/13) u dijelu koji se odnosi na nadležnost komunalnih redara.

Prijavu za građevinsku inspekciju možete podnijeti na adresu: Državni inspektorat, Šubićeva 29, 10 000 Zagreb ili putem prijave na Prijave

Mjere građevinske inspekcije

U slučajevima nezakonitog građenja iz nadležnosti građevinske inspekcije, inspektor ima pravo i obvezu narediti poduzimanje sljedećih inspekcijskih mjera:
 • otklanjanje nepravilnosti tijekom građenja
 • zabranu ugradnje građevnog proizvoda
 • otklanjanje oštećenja na postojećoj građevini
 • usklađivanje građenja
 • uklanjanje građevine
 • zabranu uklanjanja građevine
 • obustavu građenja.  
U slučajevima kada inspektor utvrdi da se građenje izvodi nezakonito, zatvara gradilište i obustavlja daljnje građenje te poduzima sve propisane mjere kako bi investitora prisilio na usklađenje s propisima o gradnji. 

Mjere komunalnih redara

Utvrđivanje zakonitosti građenja, obavljanje nadzora građenja, provedbu zahvata u prostoru koji nisu građenje i održavanje građevina od strane jedinica lokalne samouprave dužan je provoditi komunalni redar. U provedbi nadzora komunalni redar ima pravo i obvezu narediti poduzimanje sljedećih mjera:
 • uklanjanje ruševine zgrade
 • otklanjanje oštećenja pročelja i pokrova postojeće zgrade koja nisu nosiva konstrukcija
 • uklanjanje građevine
 • usklađivanje provedbe zahvata u prostoru koji nije građenje
 • uklanjanje zahvata u prostoru koji nije građenje
 • privremenu obustavu izvođenja radova
 • dovršenje vanjskog izgleda zgrade
 • izlaganje energetskog certifikata.  

Pravne posljedice nezakonitog građenja

 • obustava građenja i prisilno uklanjanje građevine iz prostora na trošak investitora odnosno vlasnika 
 • prisiljavanje na uklanjanje građevine novčanim kaznama i pokretanje ovrha
 • nemogućnost dobivanja uporabne dozvole i/ili obavljanja djelatnosti u građevini
 • nemogućnost priključenja na komunalnu i energetsku infrastrukturu
 • nemogućnost urednog upisa nekretnine u zemljišne knjige i evidentiranja u katastru
 • prekršajne i kaznene prijave
 • nemogućnost dobivanja poticaja i stambenih kredita
 • nemogućnost etažiranja zgrada
 • bitno umanjena vrijednost nekretnine.