Izgradnja i obnova kuće

Nadzor građenja građevinske inspekcije državnog inspektorata

Nezakonitim građenjem smatra se građenje bez akta kojim je odobreno građenje, građenje protivno izdanom aktu te svako građenje protivno odredbama Zakona o gradnji i propisima donesenim na temelju tog Zakona

Prije početka gradnje ili rekonstrukcije kuće

Prvo provjerite namjenu parcele u prostornom planu vaše općine odnosno grada

Postupak izdavanja dopuštenja za obavljanje poslova zaštite i očuvanja kulturnih dobara

Dopuštenje za obavljanje poslova zaštite i očuvanja kulturnih dobara izdaje se temeljem Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara i Pravilnika o uvjetima za dobivanje dopuštenja za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara 

Stambeno zbrinjavanje građana čiji su objekti stradali u potresu

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine plaća najamninu zamjenskoga stana građanima koji su ostali bez doma u potresu

Građevinska dozvola

Da bi pristupili gradnji potrebna vam je pravomoćna građevinska dozvola

Informacijski sustav prostornog uređenja – ISPU

Na jednome mjestu dostupni podaci o korištenju prostora putem važećih prostornih planova i izdanih dozvola

eGrađevinska dozvola i druge usluge u gradnji

Građani putem javnog portala mogu ispuniti sve potrebne podatke, dodati priloge i projekte te u svakom trenutku provjeriti u kojoj je fazi rješavanje njihovog zahtjeva. Sustav je integriran na portal e-Građani te je u potpunosti prilagođen elektroničkom poslovanju

Obveze prije početka radova

Prije početka građevinskih radova trebate podnijeti prijavu početka gradnje, osigurati gradilište i propisno ga označiti

Energetski certifikat

Ako ste vlasnik zgrade, prije izdavanja uporabne dozvole, prodaje ili najma dužni ste ishoditi energetski certifikat zgrade

Uporabna dozvola

Izgrađenu odnosno rekonstruiranu građevinu možete početi koristiti tek nakon što se za tu građevinu izda uporabna dozvola

Upis u katastar i zemljišne knjige

Katastarski ured evidentira zgradu na temelju pregledanog i potvrđenog geodetskog elaborata za evidentiranje ili promjenu podataka o zgradama i pravomoćnog rješenja donesenog u upravnom postupku

Dodjela kućnog broja

Rješenje o određivanju kućnog broja zgrade i Potvrdu o kućnom broju zgrade izdaju mjesno nadležni katastarski uredi Državne geodetske uprave, odnosno Gradski ured za katastar i geodetske poslove Grada Zagreba

Mogućnost gradnje bez građevinske dozvole

Građevine koje se mogu graditi i radovi koji se mogu izvoditi bez akta kojim se odobrava građenje

Održavanje i uklanjanje građevine

Vlasnik građevine odgovoran je za održavanje građevine i dužan je osigurati njezino održavanje

Legalizacija nezakonito izgrađenih zgrada

Legalna gradnja povećava sigurnost i vrijednost vaše nekretnine te omogućava kvalitetno prostorno planiranje naselja 

1 2