Turistička pristojba

Provjerite morate li tijekom boravka u turističkom gradu ili općini platiti turističku pristojbu ili ste oslobođeni te obveze

Obveza plaćanja turističke pristojbe propisana je Zakonom o turističkoj pristojbi koji uređuje i način utvrđivanja visine turističke pristojbe.

Turističku pristojbu plaćaju:
 • osobe koje u jedinici lokalne samouprave (u daljnjem tekstu: općina ili grad) u kojoj nemaju prebivalište koriste uslugu smještaja u smještajnom objektu u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost
 • osobe koje koriste uslugu noćenja na plovnom objektu nautičkog turizma (plovni objekti: jahta, brodica ili brod za gospodarsku djelatnost na kojima se pružaju turističke usluge u nautičkom turizmu - čarterski i brodovi za višednevna kružna putovanja)
 • brodovi na kružnom putovanju u međunarodnom pomorskom prometu i međunarodnom prometu na unutarnjim vodama kada se brod nalazi na vezu u luci ili sidrištu luke
 • osobe koje pružaju ugostiteljske usluge smještaja u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu
 • vlasnik kuće, apartmana ili stana za odmor u općini ili gradu koji nije smještajni objekt u smislu ovoga Zakona, za sebe i sve osobe koje noće u toj kući, apartmanu ili stanu i
 • vlasnik plovila koje nije plovni objekt nautičkog turizma u smislu ovoga Zakona, za sebe i sve osobe koje noće na tom plovilu u turističke svrhe.

Oslobođenje od plaćanja turističke pristojbe

Turističku pristojbu ne plaćaju:
 • djeca do 12 godina
 • osobe s invaliditetom od 70 posto i većim i jedan pratitelj
 • osobe koje zbog potrebe rada ili obavljanja poslova koriste uslugu smještaja u općini ili gradu u kojem nemaju prebivalište, isključivo za vrijeme obavljanja poslova/rada
 • profesionalni članovi posade na čarterskim plovilima i brodovima za višednevna kružna putovanja
 • sudionici školskih paket-aranžmana s uključenim smještajem, koje su odobrile školske ustanove
 • osobe koje uslugu noćenja koriste u okviru ostvarivanja prava na smještaj kao korisnici socijalne skrbi
 • studenti i đaci koji nemaju prebivalište u općini ili gradu u kojem se školuju kada borave u smještajnom objektu u toj općini ili gradu.

Članovi uže obitelji

U članove uže obitelji ubrajaju se:
 • bračni i izvanbračni drug
 • životni partner sukladno posebnom propisu kojim se regulira životno partnerstvo osoba istog spola
 • srodnici u ravnoj lozi i njihovi bračni drugovi
 • braća i sestre i njihovi bračni drugovi
 • posvojitelj i posvojenik i njihova djeca i bračni drugovi
 • pastorčad, maćeha i očuh.

Umanjena turistička pristojba

Turističku pristojbu umanjenu za 50 posto plaćaju:
 • osobe od navršenih 12 do 18 godina
 • osobe do 29 godina koje su članovi međunarodnih omladinskih organizacija kada koriste usluge noćenja u omladinskim objektima za smještaj koji su uključeni u međunarodnu mrežu omladinskih objekata za smještaj (Hosteling International).
Pravo na neplaćanje turističke pristojbe, odnosno pravo na plaćanje umanjenog iznosa turističke pristojbe dokazuje se odgovarajućim ispravama, ugovorom o radu, potvrdama i sl.