Plaćanje carine

Na robu nekomercijalne naravi u osobnoj prtljazi putnika oslobađa se plaćanja uvoznih davanja, ako je njena ukupna vrijednost do 430,00 EUR (pomorski i zračni promet) i vrijednosti do 300,00 EUR (ostale vrste prijevoza)

Putnici mlađi od 15 godina mogu ostvariti oslobođenje od plaćanja uvoznih davanja ako ukupna vrijednost robe ne prelazi iznos od 150,00 EUR neovisno o prijevoznom sredstvu kojim putuju, a isti se ne odnose na stanovnike i radnike pograničnog područja, te posade prijevoznih sredstava u redovom međunarodnom prometu, odnosno u zračnom i pomorskom prometu na putnike privatnog - nekomercijalnog plovila/zrakoplova.
 
Unos robe nekomercijalne naravi u osobnoj prtljazi putnika koji putuju iz trećih zemalja (izvan Unije) obavlja se uz usmeno prijavljivanje robe carini  na graničnom prijelazu tj. uz podnošenje usmene carinske deklaracije. Ako vrijednost i količina takve robe prelazi ograničenja koja su propisana za oslobođenje od plaćanja uvoznih davanja, takva roba podliježe obračunu i plaćanju uvoznih davanja (carina, PDV, trošarina, itd.).
 
Obračun uvoznih davanja za naprijed navedenu robu moguće je obaviti na graničnom prijelazu uz primjenu tzv. skraćenog postupka obračuna davanja pod uvjetom da roba ispunjava uvjete za usmeno deklariranje (roba nije predmet zabrana i ograničenja te ne podliježe drugim posebnim formalnostima predviđenima zakonodavstvom Unije koja su carinska tijela dužna primjenjivati), da vrijednost robe nekomercijalne naravi u osobnoj prtljazi putnika ne prelazi 10.000,00 EUR-a te ako predmetna roba ne podliježe registraciji (npr. prijevozna sredstva itd.).
 
U navedenom slučaju carinski ured može obračunati uvozna davanja u skraćenom postupku na Obrascu za obračun uvoznih davanja u putničkom prometu primjenom jedinstvene stope carine od 2,5% (samo ako vrijednost robe ne premašuje 700,00 €, carinske stope utvrđene razvrstavanjem robe u Zajedničku carinsku tarifu ili povlaštene stope ako su ispunjeni uvjeti za njenu primjenu. Obračunom su obuhvaćena i druga javna davanja (PDV, trošarine, itd.) koja se plaćaju prilikom uvoza robe sukladno posebnim propisima.
 
Ako vrijednosti robe nekomercijalne naravi prelazi 10.000,00 EUR-a te ako nisu ispunjeni uvjeti za primjenu usmenog prijavljivanja robe carini, putnik će se uputiti na provedbu redovitog postupka carinjenja robe uz podnošenje standardne/pisane carinske deklaracije. Ujedno, ako se deklarant/putnik ne slaže s obračunom carinskog duga utvrđenim u skraćenom postupku, uputiti će se na redoviti postupak carinjenja uz podnošenje standardne/pisane carinske deklaracije.

Posebna napomena o primjeni povlaštene stope carine:

Ako je predmet obračuna carine roba podrijetlom iz zemalja s kojima Unija ima zaključen ugovor o slobodnoj trgovini, po putnikovom zahtjevu može se primijeniti niža stopa carine ili stopa "slobodno", i tada se na graničnom prijelazu može ocariniti roba do vrijednosti1.200,00 EUR-a. Pri tome neće morati podnositi potvrdu EUR.1 ili izjavu na računu, kao dokaz o podrijetlu, već će se kod unosa predmeta kućanstva koji nisu komercijalne naravi prihvaćati da su proizvodi s podrijetlom iz zemalja ugovornica. U obrazac obračuna upisuje se napomena da je primijenjeno povlašteno podrijetlo s napomenom na temelju koji isprave je primijenjeno povlašteno podrijetlo (npr. temeljem oznake podrijetla na proizvodu ili ambalaži, oznake podrijetla na certifikatu proizvoda i sl.).
 
Ako roba nekomercijalne naravi sadržana u osobnoj prtljazi putnika nije oslobođena carine, za istu, osim carine, treba obračunati i druga uvozna davanja koja proizlaze iz relevantnog zakonodavstva Unije, ako ista postoje u odnosu na podrijetlo predmetne robe (isto je potrebno provjeriti u TARIC-u, npr. propisana antidampinška carina).

Ulazak u Hrvatsku

Pri ulasku u Hrvatsku, odnosno u hrvatsko carinsko područje, dužni ste cariniku prijaviti svaku robu komercijalnog karaktera, svaku robu stečenu izvan carinskog područja Unije, čija vrijednost prelazi vrijednosne pragove ili količinska ograničenja predviđene na oslobađanje uvoznih davanja te svaku robu koja podliježe zabranama i ograničenjima.

Obračunu uvoznih davanja podliježu svi predmeti nekomercijalne naravi vrijednosti veće od 430 EUR (pomorski i zračni promet) odnosno 300,00 EUR (ostale vrste prijevoza) i 150 EUR vrijednosti za putnike mlađe od 15 godina, neovisno o prijevoznom sredstvu kojim putuju. Na unos predmeta do te vrijednosti, koje unosite u svojoj prtljazi za osobne potrebe ili potrebe svoje obitelji, oslobođeni ste od plaćanja carine i poreza. 

Popis drugih oslobođenja možete pronaći na stranicama Carinske uprave:
Oslobođenje za trošarinsku robu. 

Procedura

Pri prijelazu državne granice putnici mogu deklarirati usmenom carinskom deklaracijom ili deklaracijom za ponovni izvoz ili radnjama koje se smatraju carinskom deklaracijom ili carinskom deklaracijom u papirnatom obliku, a koji način deklariranja se može prihvatiti ovisi i vrsti robe (komercijalna ili nekomercijalna) i carinskom postupku za koji se roba deklarira.

Obračun carine

Ako za robu nije predviđeno oslobođenje od plaćanja uvoznih davanja, uvozna davanja se obračunavaju primjenom skraćenog postupka puštanja u slobodni promet na posebnom obrascu za obračun uvoznih davanja. Pri izračunu visine uvoznih davanja mjerodavna je transakcijska vrijednost robe tj. cijena stvarno plaćena ili plativa, dakle potrebno je imati račun ili drugu odgovarajuću ispravu odnosno posebnu izjavu o vrijednosti, ako iste ne posjedujete.

Carinske stope

Ako vrijednost robe ne prelazi 700,00 EUR-a po pošiljci ili po putniku, carinjenje će se obaviti na graničnom prijelazu primjenom skraćenog postupka puštanja u slobodni promet i to primjenom jedinstvene stope od 2,5 posto s time da se ista ne primjenjuje na robu za koju je carinska stopa „slobodno“ i na robu iz poglavlja 24 Carinske tarife (Duhan i prerađeni nadomjesci duhana), te se ista neće primijeniti ako putnik zahtijeva da se uvozna carina na robu obračuna po stopi koja je za nju propisana. Ako je vrijednost robe veća od 700,00 EUR-a, carinik će obračunati carinu sukladno stopi iz Carinske tarife ili u slučaju neslaganja s obračunom vas uputiti na redovni postupak carinjenja na carinskom uredu za robno carinjenje u unutrašnjosti carinskog područja ili na  robno graničnom prijelazu.

Unosite li robu iz zemalja s kojima je Europska unija sklopila ugovor o slobodnoj trgovini, a može se zaključiti i da je podrijetlom iz tih zemalja, na vaš zahtjev može se primijeniti i povlaštena stopa carine (najčešće "slobodno"). Tada se na graničnom prijelazu može ocariniti roba do vrijednosti 1.200,00 EUR-a odnosno 500,00 EUR-a u poštanskom prometu ili žurnim dostavama, bez podnošenja dokaza o podrijetlu robe.
 
Ako vrijednost robe nekomercijalne naravi u prtljazi putnika prelazi 1.200,00 EUR-a, odnosno 500,00 EUR-a u poštanskom prometu ili žurnim dostavama, da bi se mogla primijeniti povlaštena stopa carine za istu je nužno podnijeti dokaz o podrijetlu uz podnošenje standardne carinske deklaracije H1 na jednom od carinskih ureda za robno carinjenje.

Popis država s kojima je Europska unija sklopila ugovore o slobodnoj trgovini naći ćete na stranicama Europske komisije:

Ugovori o slobodnoj trgovini.

Uz opisani obračun carine, obračunat će se i porez na dodanu vrijednost (PDV) ovisno o stopi koja je propisana za određenu vrstu robe.

Alkohol, duhan, nafta

Neovisno o naprijed navedenim vrijednosnim ograničenjima pri uvozu se oslobođenje od carine, PDV-a i trošarina odnosi i na sljedeće količine trošarinskih proizvoda te odgovarajuće kombinacije istih, a ujedno se njihova vrijednost ne uključuje u vrijednost ostale robe nekomercijalne naravi. 
   
Za putnike u zračnom prometu:
 
 1. duhanske prerađevine:
 • 200 cigareta,
 • 100 cigarilosa (pri čemu se cigarilosom smatraju cigare neto težine do 3 grama po komadu),
 • 50 cigara,
 • 250 grama duhana za pušenje.
 • alkohol i alkoholna pića, osim mirnog vina i piva:
 • alkohol i alkoholna pića s udjelom alkohola većim od 22% vol. ili nedenaturirani etilni alkohol s udjelom alkohola od 80% vol. i više: 1 litra,
 • alkohol i alkoholna pića s udjelom alkohola 22% vol. i manje: do 2 litre.
 • mirno vino: 4 litre.
 • pivo: 16 litara.
 • duhanski proizvodi iz članka 94. Zakona o trošarinama:
 • 50 grama grijanog duhanskog proizvoda,
 • 10 mililitara e-tekućine,
 • 50 grama novih duhanskih proizvoda iz članka 94. stavka 2. Zakona o trošarinama.
 
Za putnike u drugim oblicima prometa (cestovni, željeznički itd.):
 1. duhanske prerađevine:
 • 40 cigareta,
 • 20 cigarilosa (pri čemu se cigarilosom smatraju cigare neto težine do 3 grama po komadu),
 • 10 cigara,
 •  50 grama duhana za pušenje.
 1. alkohol i alkoholna pića, osim mirnog vina i piva:
 • alkohol i alkoholna pića s udjelom alkohola većim od 22% vol. ili nedenaturirani etilni  alkohol s udjelom alkohola od 80% vol. i više: 1 litra,
 • alkohol i alkoholna pića s udjelom alkohola 22% vol. i manje: do 2 litre,
 1. mirno vino: 4 litre.
 2.  pivo: 16 litara. 
 3. duhanski proizvodi iz članka 94. Zakona o trošarinama:
 • 50 grama grijanog duhanskog proizvoda,
 • 10 mililitara e-tekućine,
 • 50 grama novih duhanskih proizvoda iz članka 94. stavka 2. Zakona o trošarinama.

 • Oslobođenje na gore navedene trošarinske proizvode ne može se primijeniti na putnike mlađe od 17 godina.
   
  Od plaćanja uvoznih davanja oslobođeno je gorivo u standardnim spremnicima svakog prijevoznog sredstva, kao i do 10 litara identične vrste goriva u prikladnim prenosivim spremnicima za rezervno gorivo. 

Dopušteni unos većih količina trošarinskih proizvoda uz obračun uvoznih davanja

Unos trošarinskih proizvoda u količinama većim od količina naprijed propisanih za primjenu oslobođenja, dopušten je uz obračun i naplatu svih uvoznih davanja  (pod uvjetom da su isti prijavljeni carinskom službeniku te da ih unosi fizička osoba starija od 17 godina te da ih ista sama prevozi za osobne potrebe). Pri tome, oslobođenje se primjenjuje na naprijed navedene ograničene količine a za ostale količine obračunavaju se i naplaćuju uvozna davanja. Pod prihvatljivim količinama trošarinskih proizvoda koje se unose za osobne potrebe smatraju se količine ne veće od:
 • 800 komada cigareta,
 • 400 komada cigarilosa,
 • 200 komada cigara,
 • 1,0 kilogram duhana za pušenje,
 • 10 litara jakog alkoholnog pića,
 • 20 litara međuproizvoda,
 • 90 litara vina,
 • 110 litara piva,
 • 1,0 kilogram grijanog duhanskog proizvoda,
 • 100 mililitara e-tekućine,
 • 1,0 kilograma novih duhanskih proizvoda iz članka 94. stavka 2. Zakona o trošarinama.
Unos količina većih od navedenih nije dopušten. Količine iznad navedenih (ako ih je putnik prijavio carinskom službeniku) moraju se vratiti u inozemstvo usmenim nalogom, a ako putnik ne prijavi količine veće od dopuštenih zadržat će se pod carinskim nadzorom do okončanja prekršajnog postupka.

Ograničenja unosa nekomercijalne robe za osobe iz pograničnih područja, radnike na granici i posade prijevoznih sredstava

Vrijednosna i količinska ograničenja za primjenu oslobođenja pri uvozu nekomercijalne robe koju putnici iz trećih zemalja unose u svojoj osobnoj prtljazi ne vrijede za osobe s uobičajenim mjestom stanovanja u pograničnoj zoni Republike Hrvatske i susjednih trećih zemlja, radnike u pograničnoj zoni Republike Hrvatske i susjednih trećih zemalja te posade prijevoznih sredstava u prometu između susjednih trećih zemalja i Republike Hrvatske, prilikom putovanja u obavljanju svojega posla.
Navedene osobe mogu, uz oslobođenje od uvoznih davanja, dnevno u svojoj prtljazi unijeti robu čija je vrijednosti do 39,82 EUR, pri čemu se oslobođenje od uvoznih davanja odnosi i na sljedeće količine trošarinskih proizvoda te odgovarajuće kombinacije istih:
1.  duhanske prerađevine:
 • 25 cigareta,
 • 10 cigarilosa (pri čemu se cigarilosom smatraju cigare neto težine do 3 grama po komadu),
 • 5 cigara,
 • 25 grama duhana za pušenje. 
 
2. alkohol i alkoholna pića, osim mirnog vina i piva:
 • alkohol i alkoholna pića s udjelom alkohola većim od 22% vol. ili nedenaturirani etilni alkohol s udjelom alkohola od 80% vol. i više: 0,25 litre,
 • alkohol i alkoholna pića s udjelom alkohola 22% vol. i manje: do 0,25 litre,
 1. mirno vino: 1 litra,
 2. pivo: 1,5 litra,
 3. Duhanski proizvodi iz članka 94. Zakona o trošarinama
 • 25 grama grijanog duhanskog proizvoda,
 • 4 mililitara e-tekućine.
Naprijed navedeni vrijednosni i količinski limiti neće se primjenjivati ako gore navedene osobe dokažu carinskim službenicima da putuju dalje od pogranične zone ili da se ne vraćaju iz pogranične zone susjedne treće države (npr. računom izdanim izvan pograničnog područja susjedne treće zemlje).


Pogranična zona smatra se dio državnoga područja Republike Hrvatske i susjedne treće zemlje uz zajedničku državnu granicu, koji se prostire u širini određenoj važećim međudržavnim sporazumom o pograničnom prometu potpisanim sa susjednom trećom zemljom.

Povrat PDV-a

Povrat plaćenog PDV ima pravo putnik koji nema prebivalište ni uobičajen boravište na području Europske unije i građani Europske unije koji stalno žive u zemljama koje nisu članice Europske unije, što dokazuju putovnicom ili osobnom iskaznicom, ako su ispunjeni sljedeći uvjeti: 
 • da putnik nema prebivalište ni uobičajeno boravište na području Europske unije, što dokazuje putovnicom ili osobnom iskaznicom,
 • da je ukupna vrijednost kupljenih dobara s PDV-om iskazana na jednom računu veća od 100,00 EUR
 • da je kupac ili netko u njegovo ime prevezao dobra kupljena u Republici Hrvatskoj na područje izvan Europske unije prije isteka roka od tri mjeseca nakon mjeseca u kojem je obavljena isporuka
  • prevoženje u ime kupca podrazumijeva da je on osobno poslao dobra poštom, zračnim putem preko otpremnika ili drugog ovlaštenog prijevoznika, i tada se smatra da je postupak identifikacije obavljen u trenutku predaje dobara na otpremu, odnosno preuzimanja robe na otpremu,
 • da postoji dokaz o izvozu, izvornik računa i Obrazac PDV-P potvrđen od carinskog ureda otiskom pečata, potpisom i faksimilom ovlaštenog carinskog službenika, te brojem evidencije i datuma iznošenja dobara iz Europske unije.
Ako putnik iznosi robu kupljenu u nekoj drugoj članici EU, obrazac može biti u obliku obrasca za povrat PDV-a (propisanog poreznim zakonodavstvom predmetne EU države članice) ali i u obliku računa i za koji nije definirana minimalan ukupna vrijednost kupljenih dobara.

Pri tome, osim ovjere propisanoga obrasca PDV-P, može biti i ovjeren poseban obrazac „Tax Free“, kojega koriste društva-posrednici uključeni u međunarodno udruženje „Global Refund“, ukoliko sadrži sve potrebne rubrike i propisane podatke, odnosno samo neznatno se razlikuje od obrasca PDV-P