Izvoz i uvoz kulturnih dobara

Predmete koji su kulturno dobro ne smijete iznositi iz zemlje bez posebne dozvole koju izdaju konzervatorski odjeli

Sva kulturna dobra, kao i sva dobra pod preventivnom zaštitom, predstavljaju nacionalno blago i njihova je zaštita regulirana Zakonom o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, a izvoz reguliran posebnim pravilnikom.

Izvoz ili iznošenje kulturnih dobara nisu dopušteni, a samo se iznimno mogu privremeno izvesti ili iznijeti iz Republike Hrvatske u inozemstvo radi izlaganja, ekspertiza, obavljanja radova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara ili drugih opravdanih razloga.
 
Pokretna kulturna dobra su:
 • zbirke predmeta u muzejima, galerijama, knjižnicama i drugim ustanovama, kao i u drugim pravnim osobama te državnim i upravnim tijelima, uključujući i kod fizičkih osoba
 • crkveni inventar i predmeti
 • arhivska građa, zapisi, dokumenti, pisma i rukopisi
 • filmovi
 • arheološki nalazi
 • antologijska djela likovnih i primijenjenih umjetnosti i dizajna
 • etnografski predmeti
 • stare i rijetke knjige, novac, vrijednosni papiri, poštanske marke i druge tiskovine
 • dokumentacija o kulturnim dobrima
 • kazališni rekviziti, skice, kostimi i sl.
 • uporabni predmeti (namještaj, odjeća, oružje i sl.), prometna i prijevozna sredstva i uređaji, predmeti koji su značajna svjedočanstva razvitka znanosti i tehnologije
 • druge pokretne stvari od umjetničkog, povijesnog, paleontološkog, arheološkog, antropološkog i znanstvenog značaja kao i dobra utvrđena Dodatkom I. Uredbe Vijeća (EZ) br. 116/2009 od 18. prosinca 2008. o izvozu kulturnih dobara (Kodificirana verzija).  

Dozvole za izvoz ili iznošenje

Dozvola za izvoz/iznošenje potrebna je za kulturna dobra određena Zakonom o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara kao i dobra utvrđena Dodatkom I. Uredbe Vijeća (EZ) br. 116/2009 od 18. prosinca 2008. o izvozu kulturnih dobara.

Uredba navodi popis umjetničkih predmeta i djela starosti od 50 godina, do djela koja su starija više od 200 godina, koje se ne može izvoziti/uvoziti bez posebnih dozvola i dokumentacije (arheološki nalazi, dijelovi povijesnih, kulturnih ili vjerskih spomenika, zemljovidi, slike, mozaici, inkunabule, posteri, filmovi, fotografije, sagovi i dr.).

Podnošenje zahtjeva

Zahtjev za izvoz/iznošenje kulturnog dobra podnosite konzervatorskom odjelu Ministarstva kulture na području kojeg se predmet nalazi, a za područje Grada Zagreba Gradskom Zavodu za zaštitu spomenika kulture i prirode u Zagrebu
Konzervatorski odjeli

Gradski zavod za zaštitu spomenika kulture i prirode Grada Zagreba.
Obrasce Dozvola za iznošenje kulturnog dobra u zemlje članice EU kao i Potvrdu za izvoz/iznošenje predmeta koji nisu kulturna dobra možete nabaviti u konzervatorskim odjelima, Zavodu za zaštitu spomenika kulture i prirode u Zagrebu ili ih preuzeti sa stranica Narodnih novina

Tiskanice - Dozvola i Potvrda.

Obrazac se popunjava strojno ili rukom čitljivim, velikim slovima i ne smije sadržavati brisanja, ispravljanja ili druge izmjene. Uz zahtjev trebate priložiti: 
 • dokumente iz kojih su vidljivi svi relevantni podaci o kulturnom dobru i njegovom pravnom položaju (vlasništvo i drugo) sa svim drugim pripadajućim dokumentima (računi, stručne procjene i drugo), ako je to potrebno
 • ovjerenu fotografiju kulturnog dobra od nadležnog tijela ili, ako je više fotografija veličine 8 x 12 centimetara, pri čemu fotografije moraju prikazivati kulturno dobro u cijelosti
 • dokumente kojima se dokazuje imovinsko jamstvo za slučaj oštećenja, uništenja ili protupravnog otuđenja dobra. 

Vrste dozvola

Izvozne dozvole se izdaju za izvoz u treće zemlje (izvan Europske unije), i dozvole za iznošenje u države članice Europske unije, a to su:
 • Standardna dozvola za izvoz/iznošenje - izdaje se zasebno za svaki predmet (iznimno, ako pošiljka sadrži veći broj kulturnih dobara, izdaje se više dozvola za izvoz/iznošenje)
 • Posebna otvorena dozvola za izvoz/iznošenje - može se izdati za određeno kulturno dobro koje se privremeno, učestalo odnosno uobičajeno izvozi iz Republike Hrvatske u svrhu korištenja i/ili izlaganja.
 • Opća otvorena dozvola za izvoz/iznošenje - može se izdati muzejima i drugim institucijama radi privremenog izvoza iz Republike Hrvatske predmeta, koji su sastavni dio njihove trajne zbirke, a radi učestalog odnosno uobičajenog izlaganja. 

Zabrana izvoza/iznošenja

Izvozna dozvola se može odbiti ako su navedena kulturna dobra obuhvaćena zakonodavstvom koje štiti nacionalno blago umjetničke, povijesne ili arheološke vrijednosti u dotičnoj državi članici.

Dozvola za izvoz odnosno dozvola za iznošenje može se opozvati ako uvjeti na temelju kojih je izdana više ne postoje, odnosno ako utvrdi da se fizička ili pravna osoba koja je dobila odobrenje ne pridržava zakonskih odredbi u vezi sa zaštitom i očuvanjem kulturnog dobra ili zlouporabi odobrenje suprotno razlozima i svrsi njegova izdavanja.

Nakon opoziva privremenog odobrenja, izvoz ili iznošenje kulturnog dobra iz Republike Hrvatske ne smije se obaviti, a ako je u trenutku opoziva privremenog odobrenja kulturno dobro već izvezeno ili izneseno iz Republike Hrvatske, mora se bez odgode vratiti u Republiku Hrvatsku.

Izvoz/iznošenje predmeta koji nisu kulturna dobra

Za sve predmete koji nisu navedeni u popisu Pokretna kulturna dobra potrebno je pribaviti potvrdu konzervatorskog odjela ili za grad Zagreb Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode u Zagrebu.
 
Uz popunjenu tiskanicu koju možete preuzeti s iste stranice Narodnih novina trebate priložiti: 
 • dokumente iz kojih su vidljivi svi relevantni podaci o predmetu i njegovom pravnom položaju (vlasništvo i drugo)
 • fotografija predmeta ako je više fotografija u boji veličine 8 x 12 centimetara, pri čemu fotografije moraju prikazivati predmet u cijelosti.
Uz tiskanicu izdaje se potvrda kojom se utvrđuje da se ne radi o kulturnom dobru te da ne postoje zapreke izvoza/iznošenja predmeta.

Uvoz kulturnih dobara i predmeta koji nisu kulturna dobra 

Kulturna dobra mogu se uvoziti i unositi u Republiku Hrvatsku uz odobrenje zemlje iz koje se uvoze ili unose. Ako predmet koji se uvozi/unosi u Republiku Hrvatsku nema status kulturnog dobra prema propisima zemlje iz koje se uvozi/unosi, nije potrebna uvozna dozvola.

Za uvoz/unošenje odnosnih dobara u Republiku Hrvatsku putnik (strani ili hrvatski državljanin) mora posjedovati odgovarajuću dozvolu nadležnog državnog tijela zemlje iz koje se dobro iznosi.