Osnivanje umjetničkih organizacija

Umjetnici koji imaju potvrdu ovlaštene strukovne udruge mogu osnovati umjetničku organizaciju za obavljanje umjetničke djelatnosti sukladno statutu te općim i posebnim propisima koji vrijede za pojedinu djelatnos

Umjetničke organizacije su neprofitne pravne osobe i mogu obavljati samo umjetničku djelatnost za koju su registrirane upisom u Registar umjetničkih organizacija pri Ministarstvu. Područja umjetničkog stvaralaštva su: književno, književno-prijevodno, kazališno, filmsko, glazbeno, glazbeno-scensko, baletno, plesno, uključujući umjetničko izvođenje autorskih djela u tim područjima, likovno i primijenjeno likovno (slikarsko, kiparsko, arhitektonsko), umjetničko oblikovanje, umjetnička fotografija, multimedijalno stvaralaštvo i sl.
 
Umjetničku organizaciju mogu osnovati najmanje dvoje osnivača koji su umjetnici.
 
Djelatnosti umjetničke organizacije koje se navode u Odluci i Statutu trebaju biti podržane potvrdama nadležnih strukovnih umjetničkih udruga za osnivače i članove.
 
Ako se osniva kazalište kao umjetnička organizacija, potrebno je dostaviti potvrdu o ispunjavanju uvjeta o raspolaganju kazališnim prostorom funkcionalno pogodnim i opremljenim za izvođenje scenskih i glazbeno-scenskih djela, potrebnim umjetničkim osob­ljem te organizacijskim i tehničkim radnicima.

Privatno kazalište, privatnu kazališnu družinu i privatnu kazališnu kuću može osnovati druga pravna i fizička osoba.
Kazalište i kazališna družina mogu se osnovati kao ustanova, trgovačko društvo, umjetnička organizacija ili kao druga pravna osoba uz uvjet da osiguraju rad profesionalnih umjetnika, osim ako Zakonom o kazalištima nije drukčije određeno.

Kazalište, kazališnu družinu i kazališnu kuću u sastavu osniva pravna osoba kao svoju podružnicu odnosno kao svoju ustrojstvenu jedinicu.

Osnivač kazališta, kazališne družine i kazališne kuće dužan je pribaviti rješenje o postojanju uvjeta za osnivanje prije traženja upisa u sudski ili drugi registar, osim za kazališnu družinu koja se osniva kao umjetnička organizacija za koju se uvjeti za osnivanje utvrđuju rješenjem o upisu u Registar umjetničkih organizacija ministarstva nadležnog za kulturu sukladno članku 9. stavku 3. prethodno navedenog Zakona.
Kada se kazališna družina osniva kao umjetnička organizacija, rješenjem o upisu nalaže se upis u Očevidnik kazališta.
 
Umjetnička organizacija dužna je Ministarstvu prijaviti svaku promjenu odluke o osnivanju i o izmjeni statuta, promjenu osoba ovlaštenih za zastupanje, te svaku promjenu glede stjecanja ili prestanka članstva pojedinih umjetnika, u roku od 15 dana od dana nastanka promjene, odnosno stjecanja ili prestanka članstva.
 

Potrebni dokumenti

- zahtjev za upis u Registar umjetničkih organizacija
- Statut umjetničke organizacije
- Odluka o osnivanju umjetničke organizacije
- popis osnivača i članova umjetničke organizacije s njihovim osobnim podacima (ime i prezime, adresa i OIB) i potpisima ovjerenim kod javnog bilježnika (1x)
- potvrda odgovarajuće umjetničke strukovne udruge da su umjetnici
- ime i prezime odgovorne osobe u umjetničkoj organizaciji i popis osoba ovlaštenih za zastupanje umjetničke organizacije te ime i prezime, adresa i OIB likvidatora umjetničke organizacije.
 
Prilozi uz zahtjev podnose se osobno u urudžbeni upisnik, preporučeno poštom u dva potpisana primjerka, e-mailom, u jednom primjerku.
Ukoliko se dokumenti pošalju e-poštom, nema obveze slanja preporučeno poštom ili  osobne dostave.
 
Upravna pristojba prema Uredbi o Tarifi upravnih pristojbi, Prilog 1. Tarifi br. 2., za sva rješenja za koja nije propisana posebna pristojba, po točci 1.), ne plaća se pred tijelima državne uprave, upravnim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravnim osobama s javnim ovlastima u obavljanju povjerenih poslova državne uprave.  

 

Dodatne obveze

Umjetničke organizacije – kazališta i kazališne družine, dužne su u roku od osam dana od pravomoćnosti rješenja o upisu u Registar umjetničkih organizacija, podnijeti prijavu za upis u Očevidnik kazališta.
 
Umjetnička organizacija dužna je Ministarstvu prijaviti svaku promjenu odluke o osnivanju i o izmjeni statuta, promjenu osoba ovlaštenih za zastupanje te svaku promjenu glede stjecanja ili prestanka članstva pojedinih umjetnika, u roku 15 dana od dana nastanka promjene, odnosno stjecanja ili prestanka članstva.
 

Rješenje o upisu umjetničke organizacije u Registar umjetničkih organizacija dostavlja se preporučeno osnivačima i odgovornoj osobi u umjetničkoj  organizaciji. Rok za donošenje rješenja je 30 dana od dana uredno podnesenog zahtjeva.
Nakon upisa u Registar umjetničkih organizacija, umjetnička organizacija može započeti s radom.


OBRAZAC ZAHTJEVA ZA UPIS U REGISTAR UMJETNIČKIH ORGANIZACIJA

OBRAZAC STATUTA UMJETNIČKE ORGANIZACIJE

OBRAZAC ODLUKE O OSNIVANJU UMJETNIČKE ORGANIZACIJE

e-pošta za slanje cjelokupne dokumentacije: pisarnica@min-kulture.hr
s naslovom: e-zahtjev – Jedinstvena kontaktna točka
 

Nadležno tijelo i propisi

Ministarstvo kulture i medija
Runjaninova 2, 10 000 Zagreb
pisarnica@min-kulture.hr
 
Zakon o pravima samostalnih umjetnika i poticanju kulturnog i umjetničkog stvaralaštva 
Pravilnik o registru umjetničkih organizacija 
 
Odobrenje za obavljanje djelatnosti
Rješenje o osnivanju umjetničke organizacije
 
Pravni lijekovi
Protiv rješenja Ministarstva nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor tužbom, gdje u prvom stupnju odlučuje mjesno nadležni upravni sud (Zagreb, Osijek, Rijeka i Split) u roku od 30 dana od dana dostave rješenja.