Osnivanje umjetničkih organizacija

Umjetničke organizacije osnivaju umjetnici, a umjetničko područje i oblik djelovanja moraju biti istaknuti u nazivu organizacije

Umjetničke organizacije su neprofitne pravne osobe i mogu obavljati samo onu djelatnost za koju su registrirane, primjerice kazališnu, glazbenu, filmsku itd. Osnivaju ih umjetnici, a postupak osnivanja je reguliran Zakonom o pravima samostalnih umjetnika i poticanju kulturnog i umjetničkog stvaralaštva.

U nazivu umjetničke organizacije potrebno je istaknuti pobližu oznaku umjetničkog područja i oblik djelovanja (kazališna družina, ansambl, umjetnička radionica, atelier, studio, multimedijalna radionica i dr.) kao i druge oznake i podatke koji određuju tu umjetničku organizaciju.

Umjetnička organizacija stječe pravnu osobnost i počinje s radom upisom u Registar umjetničkih organizacija pri Ministarstvu kulture i medija.

Zahtjev za upis u Registar

Rješenje o upisu umjetničke organizacije u Registar umjetničkih organizacija donosi Ministarstvo kulture i medija na zahtjev osnivača.

Zahtjevu za upis prilažete:
  • odluku o osnivanju umjetničke organizacije
  • statut
  • popis osnivača i članova s njihovim osobnim podacima (ime i prezime, adresa i OIB) te potvrdu odgovarajuće umjetničke strukovne udruge da su umjetnici, te potpise ovjerene kod javnog bilježnika
  • popis osoba ovlaštenih za zastupanje umjetničke organizacije.
Odluka o osnivanju umjetničke organizacije sadrži:
  • podatke o osnivačima i članovima umjetničke organizacije
  • naziv i sjedište umjetničke organizacije
  • umjetničko područje kojim će se baviti
  • osnovne odredbe o načinu obavljanja djelatnosti
  • potpise osnivača.
Statutom umjetničke organizacije uređuje se predstavljanje i zastupanje organizacije, uvjeti stjecanja i prestanka članstva u organizaciji, način upravljanja, prava i obveze, odnosi članova, podjela odgovornosti, uvjeti rada i raspodjela imovine te sve drugo važno za rad umjetničke organizacije.