Naknada za nezaposlene hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji

Nezaposleni hrvatski branitelji iz Domovinskog rata i članovi njihovih obitelji imaju pravo na novčanu naknadu

Korisnici

Pravo na novčanu naknadu za nezaposlene hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji (u daljnjem tekstu: naknada za nezaposlene), ako ispunjavate uvjete propisane ovim Zakonom, možete ostvariti ako ste:

a) korisnici obiteljske invalidnine odnosno novčane naknade obiteljske invalidnine
b) djeca koja imaju priznat status člana obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja ili člana obitelji nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, bez obzira jeste li korisnici obiteljske invalidnine odnosno novčane naknade obiteljske invalidnine c) korisnici osobne invalidnine
d) bračni ili izvanbračni drug umrlog hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata
e) bračni ili izvanbračni drug umrlog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata iz članka 8. ovog Zakona koji je u obrani suvereniteta Republike Hrvatske sudjelovao najmanje 100 dana
f) roditelji umrlog hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata koji u trenutku smrti nije imao bračnog ili izvanbračnog druga
g) roditelji umrlog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata iz članka 8. ovog Zakona koji je u obrani suvereniteta Republike Hrvatske sudjelovao najmanje sto dana koji u trenutku smrti nije imao bračnog ili izvanbračnog druga i
h) hrvatski branitelji iz Domovinskog rata.

Uvjeti

Ako ulazite u jednu od prethodno navedenih kategorija da biste ostvarili naknadu za nezaposlene, morate ispuniti sljedeće uvjete:

a) niste zaposleni
b) Vi i članovi kućanstva niste korisnici zajamčene minimalne naknade
c) niste korisnici novčanog primanja u svezi s profesionalnom rehabilitacijom odnosno zbog nezaposlenosti
d) Vi i članovi kućanstva niste vi niste vlasnici motornog vozila koje ne služi podmirenju osnovnih životnih potreba
e) Vi i članovi kućanstva niste vlasnici ili suvlasnici ili korisnici ili sukorisnici nekretnina koje  ne služe za podmirenje osnovnih životnih potreba
f) Vi i članovi kućanstva u prethodnoj kalendarskoj godini niste ostvarili prihode više od iznosa potrebnog za podmirenje osnovnih životnih potreba
g) niste temeljem rješenja nadležnog tijela smješteni u zdravstvenu ustanovu
h) niste na teret državnog proračuna Republike Hrvatske korisnici usluge smještaja ili organiziranog stanovanja sukladno odredbama propisa o socijalnoj skrbi ili drugih posebnih propisa, osim ako ste beskućnik koji je korisnik usluge smještaja u prenoćištu i
i) niste na izdržavanju kazne zatvora, osim ako ste prije upućivanja na izvršenje kazne zatvora živjeli u zajedničkom kućanstvu s osobama koje ste uzdržavali, a iste osobe obvezni ste uzdržavati i tijekom izvršenja kazne zatvora.

Visina naknade za nezaposlene

Ako vi i članovi kućanstva ispunjavate sve uvjete i nemate nikakvih prihoda, iznos naknade je 150 eura. Ako ste hrvatski branitelj ili HRVI, na taj iznos dodaje se 0,54 eura po danu sudjelovanja u borbenom sektoru.

Podnošenje zahtjeva

Zahtjev za priznavanje statusa HRVI i pripadajućih prava podnosite upravnom tijelu u svojoj županiji ili Gradu Zagrebu (Gradski ured za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom), ovisno o prebivalištu.