Stambeno zbrinjavanje hrvatskih branitelja i članova obitelji

Financijska potpora za kupnju ili izgradnju prve nekretnine na tržištu

Za kupnju ili izgradnju prve nekretnine, imate pravo na financijsku potporu odnosno subvenciju na kamate za kredite u komercijalnim bankama do visine tržišne kamate  

Pravo na stambeni kredit

Članovi obitelji smrtno stradalih, nestalih hrvatskih branitelja, kao i hrvatski ratni vojni invalidi, imaju pravo na podizanje stambenog kredita po pristupačnijim uvjetima od tržišnih

Zahtjev za dodjelu kredita

Zahtjev za dodjelu stambenog kredita podnosite najkasnije do 30. studenoga za iduću kalendarsku godinu, a potrebni dokumenti ovise o vrsti kredita za koji ste se opredijelili 

Iznos kredita

Kredit za kupnju stana ili kuće može iznositi najviše 796,34 eura (važeća etalonska cijena građenja) po četvornome metru, a za ostale vrste kredita visinu određuje stručna komisija

Kamatne stope i rokovi otplate

Kamatna stopa na dodijeljene kredite za HRVI razlikuje se ovisno o postotku oštećenja organizma

Liste prvenstva

Liste prvenstva, na temelju kojih ostvarujete pravo na dodjelu stambenog kredita ili financijske potpore, objavljuju se u siječnju

Organizirana izgradnja

Do realizacije odobrenog stambenog kredita za kupnju kuće ili stana u organiziranoj izgradnji možete koristiti status zaštićenog najmoprimca

Dodjela stana ili kuće u državnom vlasništvu

Zahtjev za otkup stana ili kuće podnosite tijelu koje upravlja objektom u kojem živite, a popust pri kupnji ostvarujete sukladno postotku oštećenja organizma

Građevinsko zemljište i komunalno opremanje bez naknade

Članovi obitelji smrtno stradalih, zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja i HRVI-ja imaju pravo na građevinsko zemljište i komunalno opremanje bez naknade ili na oslobađanje dijela troškova komunalnog doprinosa