Liste prvenstva

Liste prvenstva, na temelju kojih ostvarujete pravo na dodjelu stambenog kredita ili financijske potpore, objavljuju se u siječnju

Liste prvenstva, na temelju kojih ostvarujete pravo na dodjelu stambenog kredita, odnosno financijske potpore, objavljuju se u siječnju na mrežnim stranicama Ministarstva, na koju se može uložiti prigovor u roku od 15 dana od dana objave. Nakon isteka roka za prigovor Lista postaje konačna i potvrđene Liste prvenstva objavljuju se na mrežnoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja, a primjenjuju se od 1. ožujka i vrijede do objave potvrđenih Lista prvenstva za sljedeću kalendarsku godinu.
Posebno se objavljuje Lista prvenstva za dodjelu stambenog kredita, a posebno Lista prvenstva za dodjelu financijske potpore.
 
Podnositelj zahtjeva ne može se u istoj kalendarskoj godini nalaziti na obje Liste prvenstva, a ako podnese oba zahtjeva, u obzir će se uzeti samo posljednje podneseni zahtjev.
 
Realizacijom financijske potpore gubi se pravo na dodjelu stambenog kredita, a realizacijom stambenog kredita gubi se pravo na dodjelu financijske potpore.


Sadržaj Liste

Liste prvenstva utvrđuju se prema županijama i Gradu Zagrebu ovisno o prebivalištu podnositelja zahtjeva i sadrže:
 • redni broj
 • ime i prezime podnositelja zahtjeva i datum rođenja podnositelja zahtjeva
 • broj članova obitelji
 • ukupan broj ostvarenih bodova
 • namjenu stambenog kredita.
Pri odlučivanju o dodjeli stambenih kredita odnosno financijskoj potpori, pod članovima uže obitelji podrazumijevaju se bračni i izvanbračni drug i djeca (bračna, izvanbračna, pastorčad i posvojena) koja u trenutku donošenja odluke žive s podnositeljem zahtjeva u zajedničkom domaćinstvu do punoljetnosti, odnosno do završetka redovnog školovanja.
 
Iznimno, djeca koja završe redovno školovanje priznaju se i dalje kao članovi uže obitelji podnositelja zahtjeva ako su u trenutku stupanja na snagu Uredbe – (ako je zahtjev prethodno već podnesen, a o istome nije odlučeno) odnosno u trenutku podnošenja zahtjeva (ako je zahtjev podnesen nakon stupanja na snagu Uredbe) bili na redovnom školovanju, a i dalje žive u zajedničkom domaćinstvu.
 
Djeca koja su proglašena nesposobnom za privređivanje, odnosno samostalan rad smatraju se članom zajedničkog domaćinstva neovisno o godinama života.


Mjerila za bodovanje

Mjesto na Listi prvenstva za dodjelu stambenog kredita ostvarujete bodovanjem po sljedećim mjerilima:
 
 • obitelji smrtno stradaloga hrvatskog branitelja i hrvatskog ratnog vojnog invalida (HRVI) iz Domovinskog rata s oštećenjem organizma od 100 posto - I. i II. skupine - 110 bodova
 • ostali HRVI i članovi uže obitelji umrloga HRVI - broj bodova prema postotku oštećenja organizma - od 90 do 20 bodova
 • vrijeme provedeno u logoru - za svaki mjesec proveden u logoru - 10 bodova
 • vrijeme provedeno u obrani suvereniteta Republike Hrvatske:
  • do mjesec dana - 3 boda
  • po jednom mjesecu - 5 bodova
 • trajna nesposobnost za samostalan rad i privređivanje - po članu obitelji - 24 boda
 • broj stradalih srodnika sukladno članku 8. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji - po članu - 12 bodova
 • broj uzdržavanih članova obitelji (do 15, odnosno do 26 godina) - po članu obitelji - 12 bodova
 • uvjeti stanovanja:
  • u podstanarstvu - 15 bodova
  • u neodgovarajućem stanu ili kući - 10 bodova
  • kod roditelja - 3 boda.
Ako na Listi postoji više podnositelja s istim brojem bodova, prednost će imati onaj podnositelj koji je više vremena proveo u obrani suvereniteta Republike Hrvatske.

Mjesto na Listi prvenstva za dodjelu financijske potpore ostvarujete bodovanjem po sljedećim mjerilima:
 • obitelji smrtno stradaloga hrvatskog branitelja i hrvatskog ratnog vojnog invalida (HRVI) iz Domovinskog rata s oštećenjem organizma od 100 posto - I. i II. skupine - 110 bodova
 • ostali HRVI i članovi uže obitelji umrloga HRVI - broj bodova prema postotku oštećenja organizma - od 90 do 20 bodova
 • status dragovoljca iz Domovinskog rata – 40 bodova
 • vrijeme provedeno u logoru - za svaki mjesec proveden u logoru - 10 bodova
 • vrijeme provedeno u obrani suvereniteta Republike Hrvatske:
  • do mjesec dana - 3 boda
  • po jednom mjesecu - 5 bodova.
 • trajna nesposobnost za samostalan rad i privređivanje - po članu obitelji - 24 boda
 • broj stradalih srodnika sukladno članku 8. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji - po članu - 12 bodova
 • broj uzdržavanih članova obitelji (do 15, odnosno do 26 godina) - po članu obitelji - 12 bodova
 • uvjeti stanovanja:
  • u podstanarstvu - 15 bodova
  • u neodgovarajućem stanu ili kući - 10 bodova
  • kod roditelja - 3 boda.
Ako na Listi postoji više podnositelja s istim brojem bodova, prednost će imati onaj podnositelj koji je više vremena proveo u obrani suvereniteta Republike Hrvatske.


Redoslijed zbrinjavanja dodjelom stambenog kredita

Stambeno zbrinjavanje provodi se razvrstavanjem u skupine sljedećim redoslijedom:
 • članovi uže i šire obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata
 • članovi uže i šire obitelji nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i
 • hrvatski ratni vojni invalidi iz Domovinskog rata od I. do X. skupine i članovi uže obitelji umrloga hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata s istim oštećenjem organizma.


Redoslijed zbrinjavanja dodjelom financijske potpore prilikom kupnje ili izgradnje prve nekretnine

Stambeno zbrinjavanje provodi se razvrstavanjem u skupine sljedećim redoslijedom:
 • članovi uže i šire obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, članovi uže i šire obitelji nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata 
 • dragovoljci iz Domovinskog rata, pripadnici borbenog sektora koji nemaju ostvaren status HRVI odnosno HRVI iz Domovinskog rata od I. do X. skupine, koji su u obrani suvereniteta RH sudjelovali najmanje tri godine i više
 • dragovoljci iz Domovinskog rata pripadnici borbenog sektora koji nemaju ostvaren status HRVI, a u obrani suvereniteta Republike Hrvatske sudjelovali su najmanje dvije, a najviše tri godine, odnosno HRVI iz Domovinskog rata od I. do X. skupine koji su u obrani suvereniteta Republike Hrvatske sudjelovali do tri godine.