Divlje vrste i njihovo korištenje

Uzimanje (sakupljanje) iz prirode i održivo korištenje zavičajnih divljih vrsta

Očuvanje zavičajnih divljih vrsta osigurava se uspostavom ili održavanjem njihovog povoljnog stanja u prirodi, stoga je zabranjeno istrijebiti zavičajnu divlju vrstu, smanjiti broj jedinki u pojedinoj populaciji zavičajne divlje vrste, smanjiti ili oštetiti njezino stanište ili pogoršati njezine životne uvjete do te mjere da se ugrozi čitava populacija.

Održivo korištenje zavičajnih divljih vrsta regulirano je Zakonom o zaštiti prirode i Pravilnikom o sakupljanju zavičajnih divljih vrsta. Pravilnik donosi popis zavičajnih divljih vrsta za čije je komercijalno sakupljanje potrebno ishoditi dopuštenje, propisuje opće mjere upravljanja i zaštite vrsta i skupina vrsta, detaljnije definira sadržaj zahtjeva za ishođenje dopuštenja za komercijalno korištenje predmetnih zavičajnih divljih vrsta, kao i uvjete ishođenja dopuštenja.

Uz Pravilnik, održivo sakupljanje ovih vrsta propisuje i Stručna podloga za sakupljanje zavičajnih divljih vrsta iz prosinca 2017., koju je izradila Hrvatska agencija za okoliš i prirodu (HAOP), od srpnja 2019. godine preimenovana u Zavod za zaštitu okoliša i prirode. Stručna podloga propisuje posebne mjere sakupljanja, koje je potrebno češće mijenjati zbog stanja na terenu, klimatskih uvjeta, pritiska na vrstu i njezino stanište te sl. Posebne mjere uključuju godišnje količine (kvote) ili vremensko razdoblje sakupljanja pojedine vrste.

Stručna podloga se, sukladno odredbama predmetnog Pravilnika revidira svake tri godine, a po potrebi i prije ako se utvrdi promjena u trendu stanja populacije ili pritiska na određenu vrstu ili skupinu.

Dakle, Ministarstvo izdaje dopuštenja za sakupljanje zavičajnih divljih vrsta sukladno odredbama Zakona, Pravilnika i stručne podloge.

Za korištenje (sakupljanje) zavičajnih divljih vrsta popisanih u Prilogu I predmetnog Pravilnika u svrhe prerade, trgovine i drugog prometa, fizička ili pravna osoba dužna je ishoditi dopuštenje Ministarstva zaštite okoliša i energetike podnošenjem zahtjeva.

Zahtjev za izdavanje dopuštenja za sakupljanje zavičajnih divljih vrsta podnosi se na obrascu koji se objavljuje na internetskoj stranici Ministarstva.

U zahtjevu je potrebno ispuniti sljedeće podatke: 

1.  podatke o podnositelju zahtjeva i to:
  • za pravnu osobu i fizičku osobu obrtnika, odnosno osobu koja obavlja drugu samostalnu djelatnost: naziv i sjedište tvrtke, obrta, samostalne djelatnosti, OIB, ime i prezime odgovorne osobe, broj telefona i adresu el. pošte
  • za fizičku osobu: ime i prezime, adresu i OIB, broj telefona i/ili adresu el. pošte


2. vrste koje se namjeravaju sakupljati (znanstveni i hrvatski naziv vrste)

3. količine koje se namjeravaju sakupiti

4. područje sakupljanja
5. razdoblje obavljanja aktivnosti
6. namjena sakupljanja

7. metoda sakupljanja.


Ministarstvo ne izdaje dopuštenja za korištenje zavičajnih divljih vrsta za osobne potrebe. Količine po vrstama/ skupinama koje se smiju sakupiti za osobne potrebe definirane su Pravilnikom.

Nije dopušteno komercijalno korištenje vrsta koje se nalaze u kategoriji stroge zaštite, temeljem odredbi Pravilnika o strogo zaštićenim vrstama (NN 144/2013, 73/2016).