Opskrba električnom energijom

Iznose mjesečnih novčanih obveza (akontacijske rate) za pretpostavljeni utrošak električne energije imate pravo osporavati u roku od 15 dana od dana njihovog izdavanja

U odnosu na davatelja usluge, imate pravo:
  • prigovora na rad opskrbljivača u roku od 30 dana od dana nastanka razloga za podnošenje prigovora
  • na promjenu opskrbljivača, bez naknade
  • zatražiti kontrolni pregled mjerne opreme ako postoji sumnja da električnu energiju, odnosno snagu, ne registrira pravilno
  • na naknadu štete (od strane operatora prijenosnog sustava ili operator distribucijskog sustava) u slučaju oštećenja elektroenergetskih objekata i instalacija kupca uzrokovanih namjerom ili grubom nepažnjom operatora prijenosnog sustava ili operatora distribucijskog sustava
  • biti prisutni i ovjeriti sve radove na vašem mjernom mjestu. 

Osporavanje mjesečnih novčanih obveza (akontacijskih rata)

Iznos mjesečnih novčanih obveza (akontacijske rate) za pretpostavljeni utrošak električne energije imate pravo osporiti u roku od 15 dana od dana njihovog izdavanja. Ako opskrbljivaču u tom roku ne uputite pisani zahtjev, obvezni ste podmirivati dostavljene mjesečne novčane obveze.

Kvaliteta usluge

Kao kupac imate pravo na kvalitetu napona utvrđenu propisima.
U slučaju oštećenja elektroenergetskih objekata i instalacija kupca uzrokovanih namjerom ili grubom nepažnjom operatora prijenosnog sustava ili operatora distribucijskog sustava, operator prijenosnog sustava ili operator distribucijskog sustava dužan je naknaditi štetu kupcu.