Suđenje u razumnom roku

Zahtjev za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku podnosi se predsjedniku neposredno višeg suda. Ako se zahtjev odnosi na postupak koji je u tijeku pred Vrhovnim sudom Republike Hrvatske, o zahtjevu odlučuje vijeće od tri suca tog suda.

Ako predsjednik neposredno višeg suda odnosno vijeće Vrhovnog suda Republike Hrvatske utvrde da je zahtjev osnovan, odredit će rok u pravilu od najdulje šest mjeseci, osim ako okolnosti slučaja ne nalažu određivanje duljeg roka, u kojem sudac predmet mora riješiti te primjerenu naknadu koja pripada stranki zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku.

Predsjednik neposredno višeg suda odnosno vijeće Vrhovnog suda Republike Hrvatske dužni su odlučiti o podnesenom zahtjevu  u roku od 60 dana od njegova zaprimanja.

Protiv rješenja kojim se odlučuje o zahtjevu za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku i ako o zahtjevu nije odlučeno u roku od 60 dana od dana njegova zaprimanja stranka ima pravo žalbe u roku od osam dana od primitka rješenja odnosno isteka roka u kojem je rješenje trebalo biti doneseno.
 
O žalbi odlučuje vijeće Vrhovnog suda Republike Hrvatske od tri suca tog suda, a ako se zahtjev odnosi na postupak koji je u tijeku pred Vrhovnim sudom Republike Hrvatske, o žalbi odlučuje vijeće od pet sudaca tog suda.

Ukupno određena primjerena naknada u jednom predmetu ne može iznositi više od 4.650,00 eura, a isplaćuje se iz sredstava državnog proračuna.

Zahtjev za isplatu naknade na temelju pravomoćnog rješenja (s klauzulom pravomoćnosti) kojim je naknada dosuđena  podnosi se ministarstvu nadležnom za poslove pravosuđa.