Zaštita osobnih podataka

Što je pravo na zaštitu osobnih podataka i zašto je važno?

Pravo na zaštitu osobnih podataka jedno je od temeljnih prava svakog čovjeka. Svrha zaštite osobnih podataka je zaštita privatnog života i ostalih ljudskih prava i temeljnih sloboda u prikupljanju, obradi i korištenju osobnih podataka

Što je opća uredba o zaštiti podataka (eng. General Data Protection Regulation - GDPR) ?

Opća Uredba o zaštiti podataka pojašnjava i uvodi određena nova prava za ispitanike te osigurava, osim u iznimnim situacijama, jednaku razinu zaštite svakom pojedincu iz Europske unije

Osnovni pojmovi

Saznajte osnovne pojmove vezane uz zaštitu osobnih podataka

Koje tijelo je nadležno za provedbu Opće uredbe o zaštiti podataka?

Agencija za zaštitu osobnih podataka nadležno je za provedbu Opće uredbe o zaštiti podataka

Što učiniti u slučaju kad smatrate da je došlo do povrede vašeg prava na zaštitu osobnih podataka?

Pogledajte što učiniti ako smatrate da je došlo do povrede Vaših osobnih podataka ili ako želite ostvariti svoja prava zajamčena Općom uredbom o zaštiti podataka

Zašto je posebno važna zaštita osobnih podataka djece?

U digitalno doba posebnu pažnju treba usmjeriti na edukaciju djece o opasnostima prilikom korištenja interneta, aplikacija i društvenih mreža jer su najizloženija negativnim učincima poput prevara, elektroničkog nasilja, uhođenja putem interneta ili seksualnog iskorištavanja

Koja su vaša prava prilikom obrade osobnih podataka?

Da biste ostvarili svoja prava, trebate se obratiti društvu ili organizaciji koja obrađuje vaše osobne podatke, odnosno voditelju obrade

Kad je obrada osobnih podataka zakonita?

Saznajte u kojim slučajevima je obrada osobnih podataka zakonita 

Koje su najčešće povrede prava na zaštitu osobnih podataka (zlouporabe osobnih podataka)?

Zlouporabu tuđih osobnih podataka netko čini u svrhu nanošenja drugom štete (povreda ugleda i časti, povreda privatnosti)

Korisni savjeti

Korisni savjeti koji mogu spriječiti zlouporabu osobnih podataka

Osobni podaci - zaštita osobnih podataka

Vaši osobni podaci moraju biti zakonito, pošteno i transparentno obrađivani