Pravna zaštita

Besplatna pravna pomoć

Provjerite imate li pravo na besplatnu pravnu pomoć i pod kojim uvjetima je možete ostvariti

Suđenje u razumnom roku

Zahtjev za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku podnosi se predsjedniku neposredno višeg suda. Ako se zahtjev odnosi na postupak koji je u tijeku pred Vrhovnim sudom Republike Hrvatske, o zahtjevu odlučuje vijeće od tri suca tog suda.

Stečaj potrošača

S prvim danom 2016. godine uveden je institut stečaja potrošača. Postupak stečaja potrošača može se otvoriti samo ako je potrošač nesposoban za plaćanje

e-Ovrhe

Usluga omogućava podnošenje ovršnog prijedloga temeljem vjerodostojne isprave, podnošenje naknadnih ispravaka i dopuna te praćenje statusa postupka

Probacija

Probacija je uvjetovana i nadzirana sloboda počinitelja kaznenog djela. Osoba uključena u probaciju može biti okrivljenik, osuđenik ili zatvorenik

Rad za opće dobro u prekršajnom postupku

Ako FINA u roku od dvije godine nije naplatila novčanu kaznu veću od 265,45 eura sud će rješenjem zamijeniti novčanu kaznu radom za opće dobro

Izvršavanje kazne zatvora

Osobe osuđene na kaznu zatvora do šest mjeseci upućuju se u zatvore najbliže mjestu prebivališta, a u slučaju izrečenih duljih kazni najprije u Centar za dijagnostiku u Zagrebu

Rješenje o rehabilitaciji

Nakon rehabilitacije počinitelj kaznenih djela ima pravo nijekati prijašnju osuđivanost i uživa ista prava i slobode kao neosuđivane osobe

Molba za pomilovanje

Molbu za pomilovanje možete podnijeti nakon pravomoćnosti presude, ali ona ne odgađa izvršenje kaznenopravne sankcije

Podnošenje zahtjeva Europskom sudu za ljudska prava

Ako smatrate da su prekršena vaša prava po Europskoj konvenciji o ljudskim pravima, možete podnijeti zahtjev Europskom sudu za ljudska prava

e-Upravni postupak

Dostava informacija o upravnim predmetima tijela integriranih u ZUP IT sustav

Prekogranična suradnja u području zaštite djece

Saznajte više o prekograničnim postupcima u svrhu zaštite djece