Stečaj potrošača

S prvim danom 2016. godine uveden je institut stečaja potrošača. Postupak stečaja potrošača može se otvoriti samo ako je potrošač nesposoban za plaćanje

S prvim danom 2016. godine u pravni poredak Republike Hrvatske uveden je institut stečaja potrošača s ciljem razvijanja sustava koji će rezultirati stvaranjem uvjeta insolventnim potrošačima za reprogramiranje njihovih obveza ili novi početak, a vjerovnicima omogućiti ravnomjerno namirenje njihovih tražbina.

Potrošač u smislu instituta stečaja potrošača definiran je u Zakonu o stečaju potrošača.

Postupak stečaja potrošača može se otvoriti samo ako je potrošač nesposoban za plaćanje.

Potrošač je nesposoban za plaćanje ako:
 • je u nemogućnosti ispuniti dospjele novčane obveze (insolventnost) ili
 • najmanje 90 dana uzastopno ne može ispuniti jednu ili više dospjelih novčanih obveza u ukupnom iznosu većem od 3.981,68 eura (pretpostavke insolventnosti).
Stečaj potrošača može završiti:
 1. izvansudskim postupkom (posredovanjem) ili
 2. sudskim postupkom:
 • sudskom nagodbom ili
 • stečajem potrošača i razdobljem provjere ponašanja.

Izvansudski postupak (posredovanje)

Pokreće ga potrošač ili svaki njegov vjerovnik uz izričit pristanak potrošača zahtjevom (na propisanom obrascu), a provodi ga posrednik u savjetovalištu (poslovnice Financijske agencije (FINA) ili druge osobe koje su dobile dozvolu za obavljanje poslova savjetovališta).

Poslovnice Financijske agencije koje obavljaju poslove savjetovališta 

Potrošač, odnosno vjerovnik koji pokreće postupak može izabrati poslovnicu Financijske agencije u kojoj će podnijeti zahtjev za pokretanje izvansudskog postupka stečaja potrošača neovisno o prebivalištu.

Uz zahtjev se prilaže:
 • popis imovine i obveza (na propisanom obrascu)
 • dokaz o postojanju stečajnog razloga
 • isprave iz kojih proizlazi vjerojatnost postojanja tražbine (prilaže vjerovnik ako pokreće postupak)
 • izričiti pristanak potrošača za provedbu izvansudskog postupka (prilaže vjerovnik ako pokreće postupak).
Troškovi izvansudskog postupka namiruju se iz položenog predujma.

Položeni predujam uplaćuje podnositelj zahtjeva u iznosu od 39,82 eura. Ako je podnositelj zahtjeva potrošač može ga se osloboditi obveza uplate predujma na način i uz pretpostavke propisane posebnim propisima kojima se uređuje besplatna pravna pomoć.

Plan ispunjenja obveza (na propisanom obrascu) sadržava:
 • iznos potrošačevih obveza
 • postotak umanjenja obveza
 • iznos za isplatu
 • rokove isplata
 • način ispunjenja obveza prema svakom vjerovniku
 • dokaz o plaćenom predujmu u iznosu od 39,82 eura za troškove izvansudskog postupka, odnosno rješenje o odobrenoj besplatnoj pravnoj pomoći.
Nakon uplate predujma i sastavljenog plana ispunjenja, savjetovalište bez odgode objavljuje poziv za sudjelovanjem na web stranici FINA-e, čime se dostava smatra obavljenom.

Poziv za sudjelovanje savjetovalište ne dostavlja osobno vjerovnicima te je na to dužno upozoriti potrošača, kao i na činjenicu da potrošač ima mogućnost samostalnog obavještavanja vjerovnika o vremenu i mjestu kada su pozvani pristupiti u savjetovalište.

Svi obrasci bit će dostupni u prostorijama savjetovališta i na mrežnoj stranici e-Oglasna ploča sudova.

Izvansudski postupak traje najduže 30 dana od dana sastanka navedenog u pozivu za sudjelovanje.

U iznimnim slučajevima savjetovalište može produljiti rok za dodatnih 30 dana ako:
 • ocjeni da postoji mogućnost sklapanja izvansudskog sporazuma između potrošača i svih njegovih vjerovnika ili
 • su potrošač i svi njegovi vjerovnici suglasni da se izvansudski postupak produži.
Sklopljeni izvansudski sporazum (na propisanom obrascu) između potrošača i vjerovnika:
 • ima učinak izvansudske nagodbe
 • predstavlja ovršnu ispravu
 • nema pravnog učinka na vjerovnike koji ga nisu sklopili.
Sklapanje izvansudskog sporazuma nije uspjelo ako neki od vjerovnika nakon objave poziva za sudjelovanje:
 • izjavi da ne želi sudjelovati u izvansudskom postupku ili
 • pokrene ili nastavi postupak radi prisilnog ostvarenja svoje tražbine.
Savjetovalište će potrošaču bez odgode izdati potvrdu o tome da pokušaj sklapanja izvansudskog sporazuma nije uspio.

Sudski postupak

Pokreće se na prijedlog potrošača pred nadležnim općinskim sudom na čijem području potrošač ima prebivalište.

Uz prijedlog za otvaranje postupka stečaja potrošača prilaže se:
 • popis imovine i obveza (popunjeni obrazac iz savjetovališta)
 • plan ispunjenja obveza (popunjeni obrazac iz savjetovališta).
Troškove postupka stečaja potrošača predujmljuje potrošač u paušalnom iznosu koji odredi sud (ne može biti manji od 132,72 eura, dok svaki vjerovnik snosi svoje troškove postupka.

Ako potrošač nije u mogućnosti predujmiti troškove postupka, a:
 • ima imovine, sud može odlučiti da se troškovi postupka predujme iz proračunskih sredstava koji će se potom nadoknaditi prioritetnom iz unovčene imovine potrošača
 • nema imovine, može se osloboditi obveze uplate predujma.
Pismena se u postupku stečaja potrošača objavljuju putem mrežne stranice e-Oglasna ploča sudova.

Dostava pismena obavljena je istekom osmog dana od dana objave pismena na mrežnoj stranici e-Oglasna ploča sudova.

Sudski postupak može se podijeliti u tri faze:
 • pripremno ročište - počinje razmatranjem plana ispunjenja obveza, a prihvaćeni plan ima učinak sudske nagodbe
 • otvaranje stečaja potrošača (ako sud utvrdi postojanje stečajnoga razloga i ako na pripremnom ročištu nije prihvaćen plan ispunjenja obveza):
  • postoji imovina potrošača te sud donosi rješenje o otvaranju stečaja potrošača i imenuje povjerenika,
  • ne postoji imovina potrošača te sud donosi odluku o istovremenom otvaranju i zaključenju postupka, imenuje povjerenika i određuje razdoblje provjere ponašanja u trajanju od pet godina
 • provjera ponašanja.

Razdoblje provjere ponašanja

Razdoblje provjere ponašanja ne može biti kraće od godinu dana, ni duže od pet godina.

U razdoblju provjere ponašanja povjerenik unovčava i raspodjeljuje potrošačevu imovinu u skladu sa završnim diobnim popisom te raspolaže imovinskim pravima u ime i za račun potrošača.

Potrošač je, u razdoblju provjere ponašanja, dužan sudu i povjereniku davati obavijesti o svom poslu ili svojim nastojanjima da nađe posao, predati povjereniku jednu polovinu imovine koju stekne nasljeđivanjem te bez odgode prijaviti povjereniku i sudu svaku promjenu mjesta stanovanja ili mjesta zaposlenja.

Potrošač može predložiti da se do okončanja razdoblja provjere ponašanja ne prodaje nekretnina koja mu je potrebna za stanovanje ako u vlasništvu nema drugu nekretninu i nema na raspolaganju drugi smještaj, niti ga je u mogućnosti osigurati.

Sud će potrošaču uskratiti oslobođenje od preostalih obveza:
a)  na prijedlog stečajnog vjerovnika, ako potrošač tijekom razdoblja provjere ponašanja povrijedi svoju dužnost i time onemogući namirenje vjerovnika odnosno ako je potrošač:
 1. pravomoćno osuđen zbog kaznenog djela protiv imovine, gospodarstva ili drugog kaznenog djela koje bi upućivalo na njegovu nesavjesnost i nepoštenje pri ispunjavanju obveza i dužnosti
 2. u posljednje tri godine koje su prethodile podnošenju prijedloga za otvaranje postupka stečaja potrošača ili nakon toga namjerno ili iz krajnje nepažnje dao netočne ili nepotpune podatke o svojim imovinskim prilikama kako bi dobio kredit, primio plaćanja iz javnih sredstava ili izbjegao plaćanje poreza ili drugih javnih obveza
 3. u posljednje tri godine prije podnošenja prijedloga za otvaranje postupka stečaja ili nakon toga namjerno ili iz krajnje nepažnje onemogućio namirenje vjerovnika time što je preuzimao neprimjerene obveze, nesavjesno i nepošteno umanjivao vrijednost svoje imovine ili bez izgleda za poboljšanje financijskog položaja odgađao otvaranje postupka stečaja
 4. tijekom postupka namjerno ili iz krajnje nepažnje povrijedio svoje dužnosti izvješćivanja i suradnje prema Zakonu o stečaju potrošača
 5. namjerno ili krajnjom nepažnjom naveo nepotpune i netočne podatke u popisu imovine i obveza.
b) ako potrošač bez valjanoga razloga ne pruži tražene obavijesti ili ako neopravdano izostane s ročišta koje je sud zakazao radi davanja obavijesti.

Ako nisu ispunjene pretpostavke za donošenje rješenja o uskrati oslobođenja od preostalih obveza sud će potrošača osloboditi od preostalih obveza.

Rješenjem o oslobođenju od preostalih obveza potrošač se ne može osloboditi:
 • zakonske obveze na uzdržavanje djece, roditelja i drugih osoba koje je po zakonu dužan uzdržavati
 • vraćanja imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom ili prekršajem
 • naknade štete nastale kaznenim djelom ili prekršajem
 • naknade štete zbog smrti ili teže tjelesne ozljede.
Oslobođenje od preostalih obveza ima pravni učinak u odnosu na sve vjerovnike, uključujući i vjerovnike koji tražbinu nisu prijavili u postupku stečaja potrošača.

Nakon proteka razdoblja provjere ponašanja savjesni potrošač oslobodit će se obveza prema vjerovnicima.

Na prijedlog vjerovnika sud može donijeti i Rješenje o opozivu oslobođenja potrošača od preostalih obveza ako:
 • naknadno ustanovi da je potrošač koju od svojih dužnosti povrijedio ili
 • time znatno onemogućio namirenje vjerovnika.
Prijedlog za opoziv može se podnijeti u roku godine dana od pravomoćnosti odluke o oslobođenju potrošača od preostalih obveza.

Jednostavni postupak stečaja potrošača

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o stečaju potrošača, koji je stupio na snagu 1. siječnja 2019. godine uvodi se novi institut jednostavnog postupka stečaja potrošača, ubrzani i pojednostavljeni postupak čiji je cilj da se namire vjerovnici iz imovine koja je za to podobna i da se potrošači oslobode od preostalog duga.
 
Pretpostavka za provođenje jednostavnog postupka stečaja potrošača je da potrošač ima evidentiran dug u Očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje u neprekidnom trajanju od tri godine za iznos glavnice do 2.654,46 eura.
 
Postupak je u cijelosti besplatan za potrošača (potrošač nije dužan platiti sudsku pristojbu). Postupak pokreće po službenoj dužnosti FINA, a eventualni troškovi povjerenika se isplaćuju iz sredstava državnog proračuna.
 
Jednostavni postupak stečaja potrošača po službenoj dužnosti pokreće FINA prema svojim evidencijama, nakon što se potrošaču omogući da se izjasni je li suglasan s provođenjem postupka.
  
FINA će svim potrošačima koji ispunjavaju pretpostavke za provođenje jednostavnog postupka stečaja potrošača uputiti poziv da se u roku od 15 dana očituju jesu li suglasni da se provede jednostavni postupak stečaja potrošača nad njihovom imovinom.
 
Ako je potrošač suglasan s postupkom, dužan je u navedenom roku dostaviti popis svoje imovine, a može ujedno podnijeti i prijedlog da se jednostavni postupak stečaja potrošača provede i u odnosu na vjerovnike koji su povukli osnovu za plaćanje. Očitovanje i popis imovine dostavljaju se na propisanom obrascu.
 
Ako se potrošač ne očituje u roku od 15 dana od dostave poziva ili dostavi popis imovine, smatrat će se da je potrošač suglasan da se može provesti jednostavni postupak stečaja potrošača nad njegovom imovinom. Također, ako se očituje u roku 15 dana od dana dostave poziva da je suglasan da se provede jednostavni postupak stečaja potrošača nad njegovom imovinom, ali ne popiše imovinu, smatrat će se da je potrošač izjavio da nema imovine iz koje se mogu namirivati njegovi vjerovnici.
 
Napominje se kako osnovni kriterij koji mora biti zadovoljen da bi se potrošača oslobodilo obveza je da se radi o poštenom potrošaču. Ako se tijekom postupka utvrdi kako potrošač nije pošten, u odnosu na njega postupak se neće moći ponovno pokrenuti idućih pet godina.
  
U postupku će se koristiti obrasci kojima je cilj da postupak bude što jednostavniji i razumljiviji za potrošače budući da  sadrže sve potrebne informacije o postupku, kako bi potrošač bio upućen u svoja prava i obveze.
  
Prijedlog za provedbu jednostavnog postupka stečaja potrošača podnosi FINA nadležnom općinskom sudu na propisanom obrascu u elektroničkom obliku u slučaju kada se potrošač očitovao da je suglasan da se provede jednostavan postupak stečaja potrošača nad njegovom imovinom, odnosno ako se smatra kako je potrošač suglasan da se provede taj postupak.
 
Ako je prijedlog za provođenje jednostavnog postupka stečaja potrošača osnovan sud će na mrežnoj stranici e-oglasna ploča sudova objaviti poziv svim vjerovnicima potrošača da u roku od 45 dana od objave poziva ospore popis imovine koji je potrošač dostavio i/ili da obavijeste sud o imovini potrošača koja bi se mogla unovčiti kao stečajna masa u slučaju da jednostavni postupak stečaja potrošača bude otvoren te da dostave dokaze na kojima temelje svoje tvrdnje.
 
Sud je dužan utvrditi vrijednost potrošačeve imovine, kao i raspolaganja imovinom koja je potrošač poduzeo u posljednje tri godine prije otvaranja jednostavnog postupka stečaja potrošača. Vrijednost potrošačevih pokretnina odnosno prava sud utvrđuje zaključkom po slobodnoj ocjeni. Sud može procjenu povjeriti sudskom ovršitelju odnosno sudskom procjenitelju ili posebnom vještaku.

Vrijednost unovčive imovine potrošača jednaka ili manja od 1.327,23 eura

Ako utvrdi da je vrijednost imovine potrošača koja bi se mogla unovčiti kao stečajna masa jednaka ili manja od 1.327,23 eura, sud će po službenoj dužnosti donijeti rješenje o otvaranju i zaključenju jednostavnog postupka stečaja potrošača.
 
U ovom slučaju sud neće imenovati povjerenika, niti odrediti razdoblje provjere ponašanja, već će osloboditi potrošača od preostalih obveza koje se odnose na osnove za plaćanje i vjerovnike za koje je pokrenut jednostavni postupak stečaja potrošača.

Vrijednost unovčive imovine potrošača veća od 1.327,23 eura

Ako utvrdi da je vrijednost imovine potrošača koja bi se mogla unovčiti kao stečajna masa veća od 1.327,23 eura, sud će po službenoj dužnosti donijeti rješenje o otvaranju jednostavnog postupka stečaja potrošača i imenovati povjerenika.
 
Sud kao povjerenika može imenovati odvjetnika s liste odvjetnika koju za potrebe vođenja jednostavnog postupka stečaja potrošača za taj sud odredi Hrvatska odvjetnička komora ili stečajnog upravitelja koji je upisan na listi A ili listi B stečajnih upravitelja za područje trgovačkog suda na čijem području je sjedište općinskog suda koji vodi postupak stečaja potrošača.
 
Liste odvjetnika koji se mogu imenovati kao povjerenici objavljeni su na mrežnoj stranici e-Oglasna ploča sudova.
 
Ako potrošač ima stalna novčana primanja na kojima se ne provodi ovrha, sud će naložiti potrošaču da u roku od 12 mjeseci od pravomoćnosti rješenja o otvaranju jednostavnog postupka stečaja potrošača uplaćuje na račun suda određeni iznos stalnog novčanog primanja koji će sud odrediti odgovarajućom primjenom pravila ovršnog prava o ograničenjima ovrhe na stalnim novčanim primanjima.
 
Stečajni upravitelj odnosno odvjetnik koji je imenovan kao povjerenik dužan je u roku od 12 mjeseci od pravomoćnosti rješenja o otvaranju jednostavnog postupka stečaja potrošača unovčiti pokretnine odnosno tražbine, dionice, poslovne udjele, vrijednosne papire i druga imovinska ili materijalna prava koja je potrošač naveo u popisu imovine ili čije je postojanje sud utvrdio.
 
Pokretnine i prava koja se ne unovče u navedenom roku smatraju se neunovčivom imovinom i ostaju potrošaču.
 
S obzirom na to da se radi o iznosu potraživanja do 2654 eura nekretnine u vlasništvu potrošača se ne smatraju unovčivom imovinom te ne mogu biti iskorištene za namirenje vjerovnika.
 
Nakon unovčenja stvari i prava odnosno nakon što potrošač ispuni naložene obveze iz stalnog novčanog primanja prema odluci suda i ako nisu ispunjeni uvjeti za obustavu jednostavnog postupka stečaja potrošača, sud će rješenjem zaključiti jednostavni postupak stečaja potrošača bez određivanja razdoblja provjere ponašanja.
 
U rješenju o zaključenju jednostavnog postupka stečaja potrošača sud će osloboditi potrošača od preostalih obveza koje se odnose na osnove za plaćanje i vjerovnike za koje je pokrenut jednostavni postupak stečaja potrošača.